• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  7,061 7,185
  5
  30,524,159
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  13,671 13,872
  5
  3,003,981
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  18,408 18,207
  -1.26
  5,275,209
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  7,603 7,603
  5
  2,560,195
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  4,919 4,950
  2.04
  42,681,467
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  5,708 5,781
  4.99
  10,858,600
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  3,052 3,040
  2.01
  17,030,014
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  17,617 17,648
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  3,758 3,769
  4.99
  105,093,632
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,949 3,949
  5
  6,458,863
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  17,859 18,250
  2.38
  3,320,489
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  4,972 4,967
  -0.56
  7,589,208
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  2,406 2,438
  4.73
  31,483,711
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  6,630 6,730
  3.27
  6,970,022
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  6,207 6,140
  -0.87
  36,007,641
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  24,075 24,620
  4.94
  887,740
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,793 2,777
  -2.8
  23,613,532
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  578 576
  0.88
  185,814,217
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  461 462
  0.43
  427,227,043
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  4,416 4,512
  4.98
  9,878,137
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  5,317 5,377
  0.9
  20,953,793
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  11,342 11,289
  -5
  5,052,213
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  14,486 14,540
  5
  3,159,885
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  44,250 44,850
  4.02
  489,974
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  32,277 32,490
  0.99
  1,385,851
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  11,238 11,370
  2.32
  6,741,710
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  10,070 10,173
  5
  9,359,757
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  8,064 8,172
  5
  3,986,660
 • فلزات اساسی
  فخاس
  15,818 15,481
  -4.17
  797,577
 • فلزات اساسی
  فخوز
  9,295 9,280
  -1.63
  4,956,131
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,906 4,878
  -0.51
  49,707,633
 • فلزات اساسی
  فروس
  14,736 14,887
  -0.54
  2,581,058
 • فلزات اساسی
  فرآور
  58,994 58,990
  -3.75
  814,756
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  6,916 6,769
  -5
  18,040,153
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  3,144 3,237
  5
  82,778,479
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  7,494 7,564
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  7,011 7,010
  0.16
  11,938,947
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  10,382 10,430
  4.99
  18,103,782
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  5,314 5,290
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  15,886 15,900
  -0.79
  1,347,598
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  4,775 4,775
  3.13
  6,582,969
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  17,586 17,775
  -0.68
  1,734,424
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  53,259 52,101
  -2.94
  63,833
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  13,358 13,427
  5
  1,440,788
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,311 3,322
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  4,678 4,784
  4.98
  6,536,783
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  13,123 13,150
  1.81
  4,032,754
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  4,659 4,680
  3.17
  5,324,577
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,912 2,930
  1.52
  9,488,492
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  8,390 8,500
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,612 4,636
  0.17
  21,101,029
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  10,865 10,772
  -4.99
  30,177,500
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  15,088 15,099
  -0.93
  4,488,178
 • مخابرات
  اخابر
  4,081 4,144
  2.93
  15,333,015
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  20,044 20,044
  5
  540,969
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  10,198 10,190
  -0.88
  3,266,567
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,960 1,960
  4.98
  20,612,726
 • فلزات اساسی
  فملی
  6,094 6,080
  -1.59
  41,382,635
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  6,237 6,312
  2.07
  5,988,025
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  8,589 8,744
  1.23
  7,445,988
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  24,890 24,940
  0.07
  993,231
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  6,929 6,890
  0.07
  1,264,632
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  20,520 20,790
  -2.7
  1,433,207
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  16,819 16,890
  3.3
  1,786,380
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  8,851 8,940
  2.45
  6,253,174
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,116 3,080
  -3.3
  117,019,212
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  21,590 21,690
  5
  4,424,360
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  6,879 6,930
  1.3
  6,234,092
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  15,872 15,890
  1.13
  5,254,598
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  8,247 8,348
  4.08
  5,961,373
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  8,722 8,600
  -1.51
  4,287,293
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  74,397 74,700
  0.86
  370,517
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  21,688 21,697
  2.8
  1,377,213
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,442 5,440
  1.99
  76,284,027
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  33,926 33,800
  3.72
  2,543,016
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  10,707 10,640
  2.11
  4,519,008
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,728 1,751
  4.98
  57,614,204
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  7,794 7,905
  2.11
  2,055,040
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,510 2,544
  1.96
  56,664,390
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,594 2,599
  4.97
  26,886,999
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  15,044 15,030
  -0.19
  3,057,370
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  9,291 9,602
  5
  2,814,853
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  4,066 4,090
  2.1
  9,949,434
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  4,691 4,699
  0.38
  835,372
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  8,627 8,400
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  4,933 4,967
  4.99
  6,708,546
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  5,474 5,450
  4.41
  29,331,210
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  18,470 18,500
  2
  1,138,283
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  11,842 11,800
  -1.27
  2,263,140
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  9,552 9,430
  -0.74
  2,320,410
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  9,052 9,012
  0.35
  3,157,487
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  11,381 11,359
  -1.5
  2,293,090
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  7,171 7,170
  0.52
  1,424,587
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  5,589 5,660
  2.13
  4,806,289
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  3,047 3,050
  -0.52
  9,093,239
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  2,918 2,950
  2.15
  10,991,602
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,478 2,478
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  3,712 3,700
  -0.3
  1,684,690
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  5,709 5,730
  0.67
  2,297,023
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  2,786 2,760
  3.06
  21,303,962
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,490 2,503
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  14,631 14,730
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,983 3,992
  5
  4,153,078
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  19,347 19,355
  4.98
  1,697,685
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  8,428 8,400
  3.27
  3,746,177
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  12,176 12,171
  2.3
  13,602,321
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  3,302 3,300
  0.95
  13,418,733
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  4,067 4,119
  4.92
  4,128,155
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  12,155 12,155
  4.99
  1,963,535
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  24,704 24,896
  5
  1,112,502
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  5,480 5,594
  4.99
  13,775,157
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  4,980 5,041
  2.9
  7,391,208
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  7,723 7,723
  4.99
  1,409,280
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  8,788 8,710
  -1.93
  13,167,711
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  4,483 4,488
  4.98
  117,942,078
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  9,109 9,149
  -0.2
  3,746,142
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  8,733 8,662
  -1.77
  3,080,453
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  6,744 6,690
  -0.03
  10,188,033
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,383 2,380
  -0.21
  35,429,207
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  4,536 4,467
  -3.25
  9,248,364
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  9,655 9,583
  0.74
  2,148,678
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  23,300 23,338
  1.91
  1,896,474
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  6,531 6,680
  4.82
  12,779,994
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  6,626 6,670
  0.77
  8,178,014
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  2,033 2,038
  2.26
  55,535,501
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  3,335 3,335
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  22,424 22,384
  0.08
  4,537,419
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  5,304 5,350
  4.39
  4,150,543
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  15,855 15,695
  -4.51
  5,151,003
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  16,436 16,436
  3.43
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  9,339 9,379
  1.59
  491,000
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  13,690 13,636
  0.2
  2,340,270
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  14,195 14,250
  0.24
  2,898,379
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  15,803 15,803
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  15,581 15,547
  -1.62
  3,061,353
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا
  15,803 15,803
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  6,568 6,582
  3.38
  160,417
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  38,968 38,449
  1.68
  1,331,159
 • فلزات اساسی
  فایرا
  7,536 7,607
  5
  11,564,614
 • فلزات اساسی
  فمراد
  26,283 26,450
  0.03
  607,911
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  10,014 10,000
  0.33
  2,690,361
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  40,842 41,112
  -0.68
  354,174
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  25,799 25,369
  -0.56
  1,582,819
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  8,814 8,750
  -3.92
  10,358,545
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,875 2,884
  4.99
  14,563,798
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  86,989 86,475
  -2.14
  294,950
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  8,571 8,550
  0.09
  2,656,705
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  6,143 6,143
  4.99
  6,735,664
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  26,005 25,900
  -3.21
  413,360
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  9,810 9,840
  -2.33
  1,585,453
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  4,777 4,780
  -2.55
  8,799,889
 • منسوجات
  نبروج
  4,731 4,731
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,394 2,400
  3.9
  23,181,585
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  40,734 40,000
  -0.31
  1,512,971
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  3,526 3,550
  -1.39
  9,854,177
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  30,121 30,000
  0.18
  1,330,519
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  33,332 33,598
  5
  696,919
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  19,441 19,173
  -5
  5,367,616
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  24,146 24,710
  2.34
  1,607,750
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  8,368 8,397
  4.99
  1,412,625
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  91,553 91,553
  5
  86,542
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  60,829 60,680
  -5
  142,724
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  10,081 10,043
  -0.86
  3,887,365
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  17,917 17,827
  3.21
  3,084,932
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  27,188 27,583
  5
  1,352,526
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  35,462 35,300
  -0.55
  646,208
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  31,092 30,500
  -3.33
  594,795
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  18,036 18,300
  5
  1,430,699
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  10,633 10,600
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  42,066 42,505
  1.48
  417,284
 • فلزات اساسی
  فجر
  17,098 17,235
  5
  2,708,147
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,471 3,498
  1.45
  7,706,047
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  4,606 4,624
  5
  8,006,385
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  14,507 14,755
  5
  757,691
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  48,536 48,200
  -1.12
  755,396
 • قند و شکر
  قصفها
  39,708 39,110
  -4.28
  379,266
 • قند و شکر
  قزوین
  17,398 17,449
  -0.42
  675,283
 • قند و شکر
  قهکمت
  28,349 28,000
  -0.04
  1,086,041
 • قند و شکر
  قشهد
  17,813 17,831
  5
  1,396,512
 • قند و شکر
  قلرست
  15,955 15,955
  4.99
  436,055
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  86,779 85,492
  -5
  113,340
 • قند و شکر
  قمرو
  27,136 27,136
  5
  99,684
 • قند و شکر
  قنیشا
  15,171 15,101
  -0.39
  1,345,531
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  29,985 30,055
  5
  1,523,317
 • قند و شکر
  قپیرا
  43,854 44,500
  2.39
  28,190
 • قند و شکر
  قثابت
  25,953 26,310
  4.45
  3,586,874
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  18,808 18,808
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  17,322 17,330
  -0.13
  2,704,906
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  23,028 23,048
  5
  1,404,216
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  14,071 14,090
  2.7
  3,636,756
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  7,216 7,273
  4.99
  18,145,555
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,426 3,443
  3.02
  9,496,391
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  8,958 9,023
  4.99
  53,001,372
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  7,118 7,180
  4.36
  9,126,601
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  8,514 8,500
  4.1
  5,087,255
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  21,830 21,954
  5
  1,305,748
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  44,871 45,009
  3.02
  284,428
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  11,630 11,688
  4.99
  2,319,919
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  32,060 32,100
  -4.18
  968,385
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  43,094 43,094
  5
  94,980
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  20,065 20,113
  10.24
  4,362,415
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  27,534 27,728
  5
  982,442
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  4,953 5,038
  4.89
  8,907,671
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  13,616 13,360
  -1.13
  11,823,372
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  26,864 26,321
  2.85
  71,703
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  50,967 50,999
  -1.28
  1,674,403
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  9,571 9,499
  -1.81
  1,292,558
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  6,881 6,870
  -1.84
  10,814,935
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  18,874 18,674
  -5
  1,370,913
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  30,618 30,280
  -1.67
  412,417
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  28,133 28,500
  3.01
  1,109,950
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  13,745 13,700
  -3.27
  2,484,933
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  44,465 44,465
  5
  284,725
 • فلزات اساسی
  فلوله
  13,377 13,198
  0.9
  4,905,244
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  5,107 5,197
  4.99
  11,128,858
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  17,003 17,040
  5
  941,267
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  3,000 2,990
  -2.06
  51,855,933
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  4,677 4,694
  4.99
  20,741,097
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,370 2,400
  4.99
  24,396,609
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  30,169 30,473
  5
  1,257,971
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  8,107 8,150
  2.7
  22,408,445
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  16,081 15,066
  -4.99
  9,559,939
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  51,093 51,967
  3.19
  193,925
 • منسوجات
  نمرینو
  32,820 31,750
  -2.06
  895,752
 • فلزات اساسی
  فنوال
  5,591 5,660
  4.99
  21,661,413
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  22,454 22,250
  1.1
  504,048
 • فلزات اساسی
  فنورد
  33,226 33,793
  5
  115,891
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  51,964 51,500
  -2.34
  1,695,224
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  13,541 13,549
  5
  3,432,364
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  36,062 36,439
  3.85
  1,195,367
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  3,465 3,465
  5
  2,064,051
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,667 2,668
  5
  16,155,823
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  13,448 13,520
  3.63
  2,950,306
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  32,471 32,800
  3.3
  1,018,453
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  25,421 25,120
  0.22
  931,802
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  22,246 22,246
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  11,415 11,300
  -1.94
  1,500,948
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,634 1,670
  4.97
  165,155,302
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  3,877 3,902
  4.98
  10,052,959
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  37,283 37,283
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  26,077 25,951
  -1.61
  397,259
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  15,077 15,314
  2.29
  1,770,786
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  2,003 2,050
  4.97
  57,815,973
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  7,192 7,210
  4.99
  3,351,500
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  9,821 9,970
  4.99
  744,816
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  11,637 11,800
  4.51
  1,043,590
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  18,718 18,705
  2.03
  74,672
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  25,652 25,652
  5
  159,976
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  11,982 11,800
  -1.91
  2,806,099
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  3,277 3,277
  5
  2,160,138
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  9,942 9,960
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  47,098 47,477
  5
  1,265,893
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,636 8,565
  1.96
  3,253,412
 • فلزات اساسی
  فسپا
  12,986 13,000
  0.15
  977,904
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  61,284 64,257
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  23,681 23,685
  5
  6,933,676
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  27,362 27,099
  -1.81
  633,728
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  9,309 9,336
  1.39
  1,626,690
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  22,095 22,418
  5
  4,658,818
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  7,818 7,900
  -2.25
  2,555,837
 • قند و شکر
  قشکر
  19,577 19,800
  -0.36
  2,657,526
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  11,763 11,763
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  9,152 9,110
  9.04
  8,223,860
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  88,738 88,738
  5
  27,067
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  8,224 8,352
  4.99
  2,564,969
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  3,802 3,825
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,271 2,305
  4.96
  276,497,516
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  10,071 10,071
  -5
  435,859
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  25,734 25,786
  5
  497,412
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  38,454 38,800
  1.31
  49,944
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  4,813 4,925
  4.94
  9,035,446
 • فلزات اساسی
  فسرب
  28,253 28,100
  -3.71
  2,795,526
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  21,622 21,659
  -2.18
  1,038,873
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  43,439 44,499
  4.32
  902,609
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  89,958 92,514
  5
  9,097
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  9,268 9,484
  4.99
  1,896,285
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,763 1,793
  4.73
  60,348,040
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  24,248 23,930
  -0.48
  320,606
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  22,711 23,727
  5
  39,930
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  67,246 68,455
  1.04
  144,624
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  23,262 23,262
  5
  220,719
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  26,181 26,658
  0.6
  5,114,185
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  15,824 15,621
  3
  1,873,850
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  19,065 18,824
  -4.84
  3,685,175
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  23,890 23,838
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  8,381 8,480
  -1.95
  4,666,284
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  8,790 8,835
  -0.19
  3,872,547
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,608 2,650
  1.18
  14,592,823
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  9,105 9,120
  3.58
  4,701,070
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,845 1,883
  4.96
  92,360,993
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  3,324 3,297
  0.03
  26,296,384
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  4,419 4,406
  -1.48
  13,425,736
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  18,527 18,587
  4.88
  20,830,885
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  6,971 7,000
  2.44
  15,964,914
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  3,241 3,271
  3.28
  37,406,352
 • مخابرات
  همراه
  14,060 14,050
  0.01
  834,117
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,049 2,080
  2.82
  5,830,452
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  9,891 9,951
  1.95
  8,975,455
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  82,082 82,501
  1.85
  82,132
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  8,112 8,142
  4.99
  11,894,574
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,735 2,754
  4.99
  19,448,036
 • فلزات اساسی
  کاوه
  4,891 4,900
  0.84
  13,611,615
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  3,393 3,411
  1.04
  1,136,648
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  9,891 9,910
  0.03
  2,749,748
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  12,582 12,490
  5.87
  8,381,091
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  4,061 4,100
  1.13
  7,031,209
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  5,863 5,845
  1.09
  9,181,857
 • محصولات شیمیایی
  جم
  13,165 13,165
  1.08
  1,459,725
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  10,644 10,610
  -0.57
  4,842,444
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  5,310 5,310
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  11,589 11,745
  5
  3,414,239
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,638 2,620
  1.83
  34,017,782
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  16,485 16,230
  -3.53
  2,172,484
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  5,690 5,704
  4.99
  66,808,432
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  6,006 6,128
  4.99
  16,418,134
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  2,240 2,222
  0.5
  5,123,802
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  20,661 20,801
  0.16
  797,751
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  8,933 8,900
  -2.08
  13,882,526
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  14,440 14,554
  5
  11,460,443
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  13,498 13,356
  -1.13
  1,664,318
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  38,526 38,300
  -2.82
  2,849,164
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  54,633 55,000
  1.38
  763,570
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  3,507 3,531
  1.88
  20,020,100
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  67,632 67,290
  1.07
  595,266
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  3,974 4,018
  4.96
  15,944,244
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  13,098 13,111
  5
  7,761,507
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  20,063 20,000
  -0.87
  524,440
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  28,056 27,862
  1.31
  1,691,574
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  3,158 3,170
  0.13
  18,179,583
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,000,001 1,000,000
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,004,554 1,005,500
  0.11
  7,021
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران811
  1,045,000 1,045,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران812
  928,226 928,226
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  982,560 982,560
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  932,284 931,100
  -0.1
  2,136
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  15,000
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  970,000 970,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  945,005 930,010
  -1.76
  20
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  921,874 923,000
  -0.37
  3,101
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  970,001 970,001
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,213 960,213
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  962,538 960,000
  -1.02
  2,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  940,010 940,010
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  915,274 928,986
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  873,103 873,001
  -0.08
  452
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  913,010 913,010
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  795,420 795,200
  0.66
  1,094
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,022,300 1,022,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  790,135 789,100
  0.01
  1,241
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  754,414 750,500
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  886,000 886,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  905,000 905,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  992,400 992,400
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  888,066 890,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  884,472 884,472
  5
  2
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  16,154 16,100
  4.54
  78,360
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  3,427 3,435
  4.98
  35,050,992
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  5,384 5,384
  4.99
  469,794
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  21,670 21,707
  5
  2,183,124
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  3,193 3,164
  3.94
  40,566,153
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  7,179 7,175
  3.43
  5,163,642
 • فلزات اساسی
  فولای
  10,475 10,475
  0
  0
 • هتل و رستوران
  سمگا
  7,186 7,214
  3.19
  24,795,891
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  4,773 4,795
  0.95
  2,181,904
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  3,380 3,333
  -1.94
  29,315,026
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  2,957 2,899
  -2.19
  13,834,203
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  66,741 66,393
  0.03
  654,697
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  11,463 11,463
  4.99
  6,070,667
 • فلزات اساسی
  میدکو
  4,675 4,679
  1.19
  4,104,655
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,775 2,775
  4.99
  2,149,640
 • فلزات اساسی
  ذوب
  1,959 1,959
  0.93
  184,741,485
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  2,309 2,322
  4.97
  9,877,119
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  42,885 43,128
  3.88
  179,052
 • قند و شکر
  قشیر
  24,666 24,339
  -5
  5,322,328
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  8,805 8,820
  0.23
  886,218
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  40,030 40,030
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  38,282 39,069
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  48,026 48,615
  3.54
  645,660
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  9,993 10,005
  5
  9,174,772
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  6,299 6,300
  -1.24
  4,296,845
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  8,203 8,203
  4.99
  151,520
 • فلزات اساسی
  زنگان
  27,584 27,764
  5
  542,362
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  47,796 47,471
  -2.12
  195,211
 • فلزات اساسی
  فزرین
  11,756 11,750
  -2.8
  9,916,697
 • قند و شکر
  قچار
  43,014 43,014
  5
  172,964
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  40,246 40,590
  5
  2,474,340
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  2,501 2,480
  0.12
  12,261,803
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  9,631 9,631
  4.99
  1,474,716
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  14,551 14,650
  1.42
  2,328,003
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  9,634 9,825
  5.28
  2,800,777
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  9,355 9,371
  5
  9,180,307
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  23,920 23,806
  0.73
  1,645,350
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  13,861 13,861
  5
  188,344
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  8,717 8,733
  4.99
  16,677,380
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  22,781 22,850
  4.77
  1,443,778
 • فلزات اساسی
  هرمز
  6,350 6,340
  1.07
  1,445,677
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  18,360 18,360
  5
  1,047,207
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  23,901 24,000
  2.01
  1,578,363
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  4,968 4,984
  4.99
  5,148,265
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  25,504 26,028
  5
  2,470,231
 • فلزات اساسی
  ارفع
  5,066 5,136
  3.82
  5,908,762
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  3,573 3,550
  0.14
  4,969,334
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  6,470 6,530
  0.88
  7,611,902
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  20,374 20,500
  0.35
  831,764
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  6,275 6,258
  -4.99
  9,396,751
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  45,305 45,795
  5
  1,712,385
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  39,379 40,391
  2.44
  261,020
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  11,384 11,380
  4.94
  722,184
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  3,521 3,520
  4.82
  28,376,229
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  15,119 15,035
  -0.58
  1,906,353
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,000,000 1,000,000
  0
  615
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  8,787 8,844
  5
  8,856,918
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  18,023 18,400
  2.44
  1,966,266
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  23,973 24,100
  -0.95
  570,547
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  7,191 7,115
  4.89
  11,194,844
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  27,588 27,588
  5
  77,989
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  3,783 3,783
  5
  540,117
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  17,626 17,679
  4.99
  2,889,275
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  27,786 28,097
  3.52
  209,115
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  34,687 34,773
  5
  1,238,463
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  50,512 50,390
  0.01
  130,094
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  4,156 4,166
  4.96
  6,504,264
 • اوراق تامین مالی
  صدانا98
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  27,146 27,188
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  12,735 12,610
  -5
  33,387,487
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  17,939 17,939
  5
  2,649,009
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  8,530 8,584
  4.99
  2,886,041
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  2,868 2,868
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  5,293 5,300
  4.5
  4,466,520
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  3,443 3,469
  1.02
  15,276,428
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  991,000 991,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  17,415 17,553
  4.99
  6,169,513
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,001,046 1,007,500
  0.75
  43
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  15,072 15,601
  4.54
  2,542,540
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  13,455 13,400
  0.91
  702,504
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,000,014 1,000,001
  0
  2,866
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  23,424 23,426
  5
  933,270
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  60,165 59,961
  -5
  221,594
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  38,511 38,908
  5
  1,005,473
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  31,833 31,869
  4.81
  2,703,384
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  980,100 980,100
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  6,993 6,900
  -0.69
  6,081,462
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  5,715 5,813
  4.98
  39,683,877
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  54,513 54,719
  5
  472,425
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  16,556 16,490
  -3.45
  4,007,182
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,024,000 1,024,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  970,001 970,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  994,000 994,000
  0
  2,050
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  999,999 999,999
  0
  0