• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  30,140 30,110
  -4.99
  16,011,882
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  23,830 23,810
  -4.99
  4,683,169
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  36,980 36,860
  -4.98
  10,008,964
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  43,990 43,500
  -3.33
  13,384,076
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  22,170 22,150
  -4.98
  14,352,442
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  44,160 43,700
  -3.51
  13,679,407
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  17,070 16,750
  -4.99
  24,192,542
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  72,360 73,300
  5
  3,903,699
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  17,220 17,010
  -4.97
  10,828,648
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  17,790 17,030
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  225,750 225,320
  -5
  4,462,780
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  24,450 24,400
  -4.98
  24,407,993
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  29,070 29,400
  23.53
  104,219,242
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  10,250 10,150
  -4.52
  11,206,048
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  25,570 26,480
  2.76
  148,840,698
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  95,110 96,720
  4.99
  382,973
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  4,940 5,060
  4.76
  507,551,694
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  4,250 4,280
  4.9
  1,516,250,752
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  3,750 3,810
  4.96
  1,703,452,872
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  18,050 18,210
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  24,230 24,080
  -4.97
  31,287,845
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  56,940 54,880
  -4.99
  238,532
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  35,500 35,700
  -3.33
  5,112,064
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  150,100 152,500
  -2.72
  1,397,554
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  95,060 94,900
  -5
  2,197,340
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  42,810 42,020
  -1.06
  2,404,876
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  35,510 35,150
  -2.74
  1,408,393
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  33,440 33,440
  -4.97
  4,421,015
 • فلزات اساسی
  فخاس
  36,240 37,550
  4.98
  779,909
 • فلزات اساسی
  فخوز
  37,430 37,060
  -4.97
  46,728,575
 • فلزات اساسی
  فولاد
  21,930 22,200
  4.96
  796,520,498
 • فلزات اساسی
  فروس
  36,080 35,750
  0
  4,598,256
 • فلزات اساسی
  فرآور
  26,010 25,950
  -4.98
  3,992,346
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  16,350 16,190
  -4.99
  9,446,168
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  17,770 17,520
  -4.83
  201,154,687
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  10,110 10,090
  -0.79
  138,163,780
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  23,420 23,250
  -4.99
  53,562,494
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  9,640 9,640
  4.9
  442,256,447
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  18,640 18,430
  -4.95
  55,172,550
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  45,060 45,030
  -4.98
  20,918,859
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  16,580 16,670
  4.97
  5,503,053
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  9,120 9,100
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  204,100 204,100
  5
  338,874
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  34,930 34,700
  -1.73
  1,739,661
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  15,700 15,640
  -4.98
  8,587,766
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  43,260 43,600
  4.98
  3,123,829
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  64,880 64,730
  -4.99
  7,052,872
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  13,510 13,380
  -4.97
  2,968,889
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  15,570 15,880
  4.75
  27,743,824
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  17,480 17,400
  -4.34
  16,307,464
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  19,030 18,920
  0
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  47,870 47,800
  -4.99
  54,636,472
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  10,150 10,100
  -4.99
  52,642,735
 • مخابرات
  اخابر
  17,630 17,630
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  62,190 62,110
  -4.14
  2,935,636
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  51,790 51,790
  4.99
  3,318,986
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  11,980 12,200
  4.99
  45,045,381
 • فلزات اساسی
  فملی
  35,100 35,510
  5
  272,207,842
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  15,540 15,520
  -4.96
  7,752,252
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  18,160 18,240
  -0.16
  21,782,089
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  95,900 95,010
  -4.2
  3,040,492
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  31,480 32,830
  4.99
  375,840
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  67,260 67,030
  -4.99
  679,858
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  54,430 54,120
  -4.99
  6,381,495
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  22,450 23,230
  106.31
  452,913,838
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  6,660 6,660
  -4.99
  193,053,655
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  95,150 93,520
  -5
  659,672
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  43,080 43,060
  -4.99
  14,443,971
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  44,870 44,600
  -4.64
  7,902,627
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  32,370 32,370
  -4.99
  6,065,992
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  28,840 28,840
  -4.98
  3,353,460
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  322,510 322,510
  5
  872,593
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  64,880 63,400
  -4.2
  4,904,141
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  61,560 61,780
  5
  24,920,960
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  58,690 58,690
  4.99
  16,162,294
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  16,690 16,750
  4.95
  66,490,511
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  60,620 60,620
  -5
  2,554,319
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  10,080 10,080
  -5
  19,335,309
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  37,060 38,430
  5
  403,476
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  60,270 60,140
  -4.99
  5,670,216
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  34,310 34,510
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  22,980 23,330
  -3.44
  37,859,661
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  33,310 33,060
  -4.97
  28,259,941
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  33,220 33,170
  -4.98
  9,160,561
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  23,860 23,650
  -4.98
  2,418,335
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  26,720 26,680
  -4.99
  23,009,079
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  38,730 38,300
  -4.99
  1,007,009
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  28,680 28,400
  -4.98
  1,390,466
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  36,970 37,420
  4.99
  4,941,276
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  41,920 41,850
  -4.99
  6,348,770
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  46,180 44,200
  -3.09
  1,860,886
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  54,280 54,330
  4.99
  993,754
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  23,260 22,970
  -4.96
  3,415,632
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  14,820 14,940
  4.99
  11,278,720
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  13,030 12,970
  -4.98
  37,786,561
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  9,410 9,420
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  19,740 19,640
  -4.98
  17,672,644
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  22,790 22,570
  -4.97
  1,878,547
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  17,130 17,120
  -4.99
  21,430,957
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  13,550 13,470
  -4.94
  29,484,814
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  45,800 45,510
  -4.99
  22,348,861
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  30,120 30,120
  4.98
  15,264,415
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  62,050 62,010
  -4.99
  3,872,849
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  34,050 33,910
  -4.93
  5,656,958
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  23,430 23,320
  -4.93
  12,447,715
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  17,880 17,920
  4.98
  2,853,056
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  15,580 15,360
  -4.06
  13,368,321
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  38,180 37,530
  -4.99
  852,027
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  53,260 53,120
  -4.92
  2,562,390
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  30,310 30,290
  -4.99
  17,202,708
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  12,610 12,630
  4.99
  24,505,674
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  30,610 30,610
  4.97
  3,266,605
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  69,560 68,170
  -4.99
  8,313,774
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  25,350 24,900
  -8.66
  6,493,577
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  36,840 37,270
  4.99
  4,862,923
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  28,750 28,730
  -4.99
  5,763,448
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  37,500 37,700
  4.98
  7,685,583
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  13,880 14,190
  -2.34
  176,604,848
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  19,940 19,550
  -2.88
  14,587,184
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  53,160 53,100
  -4.68
  8,470,617
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  107,130 107,000
  -1.57
  3,559,338
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  39,630 39,690
  5
  197,847,538
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  22,200 21,510
  -1.06
  17,925,330
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  16,890 16,930
  -1.91
  345,066,500
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  12,750 12,730
  -5
  19,015,773
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  66,650 66,070
  -4.96
  3,025,529
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  23,040 22,670
  -4.99
  13,337,558
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  139,680 141,440
  5
  6,141,219
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  134,710 134,710
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  33,960 33,960
  -4.98
  1,946,579
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  31,660 31,530
  -4.97
  7,283,875
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  53,120 52,700
  -4.87
  2,913,749
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  76,910 0
  -4.99
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  73,110 73,070
  -4.99
  6,551,736
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  76,910 76,910
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  31,310 30,740
  -4.98
  3,354,767
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  53,180 53,000
  -4.98
  5,686,148
 • فلزات اساسی
  فایرا
  29,500 29,300
  -4.99
  6,089,729
 • فلزات اساسی
  فمراد
  93,580 94,690
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  31,390 32,000
  -2.88
  2,788,072
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  162,150 164,000
  2.1
  1,029,131
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  49,700 49,700
  -4.68
  2,056,706
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  36,860 35,180
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  13,720 13,760
  4.96
  43,934,972
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  45,380 45,350
  -4.99
  3,982,529
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  30,330 30,250
  -4.87
  5,879,313
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  11,130 11,060
  -4.98
  16,918,973
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  113,670 110,210
  -5
  172,241
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  34,820 34,590
  -5
  2,374,722
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  18,820 18,740
  -4.97
  14,800,258
 • منسوجات
  نبروج
  5,910 6,200
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  11,350 11,150
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  74,000 73,500
  -4.06
  2,571,610
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  17,070 17,010
  -4.97
  13,505,768
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  110,320 109,790
  -4.99
  367,911
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  45,640 45,910
  -0.09
  1,076,828
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  23,320 23,040
  -4.99
  3,304,787
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  46,680 46,360
  -4.98
  1,327,084
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  26,780 27,900
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  162,440 168,450
  5
  81,223
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  565,720 565,720
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  28,330 28,580
  5
  2,809,744
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  47,510 47,890
  0.76
  2,682,706
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  67,280 66,870
  -4.99
  664,434
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  150,680 146,880
  -5
  183,474
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  57,320 57,140
  -4.99
  1,526,732
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  44,380 44,360
  -4.99
  1,176,603
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  26,080 26,220
  2.62
  14,306,657
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  118,670 117,190
  -1.76
  314,059
 • فلزات اساسی
  فجر
  52,680 52,390
  -4.99
  7,830,762
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  13,760 13,760
  -4.97
  3,979,774
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  14,960 15,170
  4.98
  12,389,007
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  36,220 34,690
  -4.98
  214,841
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  10,240 10,210
  -4.93
  126,011,193
 • قند و شکر
  قصفها
  176,380 175,000
  -0.03
  381,707
 • قند و شکر
  قزوین
  45,070 45,010
  2.39
  3,822,638
 • قند و شکر
  قهکمت
  47,960 48,000
  0.04
  688,047
 • قند و شکر
  قشهد
  30,060 29,200
  -4.26
  625,376
 • قند و شکر
  قلرست
  32,700 32,150
  -2.13
  1,424,857
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  462,220 462,220
  5
  750,613
 • قند و شکر
  قمرو
  43,730 0
  32.63
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  57,900 58,330
  4.99
  1,609,111
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  48,790 48,450
  -2.18
  4,083,336
 • قند و شکر
  قپیرا
  90,710 88,020
  -3.4
  97,266
 • قند و شکر
  قثابت
  107,900 107,770
  -5
  6,271,146
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  38,420 38,520
  4.99
  1,355,356
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  36,190 36,110
  -4.8
  3,837,939
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  38,590 37,970
  -1.86
  617,150
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  24,780 24,750
  -1.67
  4,299,301
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  56,650 56,650
  -5
  3,383,197
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  8,280 8,370
  4.89
  20,537,856
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  43,090 43,150
  4.99
  1,301,026
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  38,130 39,190
  4.98
  8,099,973
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  68,180 70,620
  5
  210,710
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  104,990 109,730
  4.99
  44,954
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  31,420 31,360
  -5
  1,642,416
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  137,160 135,150
  -5
  289,165
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  114,460 112,050
  -4.99
  238,827
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  29,360 28,580
  -4.99
  6,012,044
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  15,520 15,350
  -4.95
  7,094,680
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  34,060 34,440
  5
  5,059,651
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  21,230 21,380
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  86,980 86,960
  -4.99
  1,075,608
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  9,770 9,700
  -3.77
  57,413,803
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  37,780 39,650
  4.98
  18,538,184
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  52,610 52,610
  4.99
  47,957,518
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  51,530 51,530
  -5
  3,557,578
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  128,580 133,860
  5
  68,798
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  66,990 68,000
  4.99
  867,816
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  45,910 46,420
  5
  937,205
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  115,510 114,490
  -0.01
  445,089
 • فلزات اساسی
  فلوله
  34,810 34,800
  -5
  2,926,470
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  24,000 23,950
  -5
  1,796,024
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  59,280 59,230
  -4.99
  1,390,798
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  14,810 14,750
  -4.96
  79,354,263
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  17,060 16,900
  -4.95
  25,587,549
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  15,370 15,690
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  87,600 85,500
  -4.01
  405,524
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  36,480 37,680
  4.99
  5,256,652
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  45,500 47,260
  5
  5,440,893
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  131,620 129,060
  -1.55
  124,525
 • منسوجات
  نمرینو
  61,520 64,190
  4.99
  101,960
 • فلزات اساسی
  فنوال
  40,060 41,680
  4.99
  239,860
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  70,070 67,890
  -5
  258,427
 • فلزات اساسی
  فنورد
  106,290 111,490
  4.99
  8,575
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  82,600 82,600
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  42,120 42,030
  -4.93
  5,010,002
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  167,410 173,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  10,990 10,880
  -4.98
  30,448,627
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  18,670 18,370
  -4.97
  57,848,976
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  37,940 37,900
  -4.99
  4,554,379
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  129,140 132,940
  0.01
  794,795
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  276,100 276,100
  5
  277,710
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  48,050 47,780
  -4.97
  1,332,085
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  64,000 65,600
  4.83
  3,559,576
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  16,390 16,530
  4.95
  6,594,225
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  11,900 11,770
  -1.92
  12,664,435
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  136,590 136,570
  -4.99
  1,157,773
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  61,030 60,000
  -4.99
  611,387
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  121,360 122,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  9,390 9,390
  4.92
  26,286,536
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  43,090 42,850
  -4.99
  5,720,260
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  25,360 26,440
  4.96
  277,560
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  24,960 25,170
  -0.04
  4,276,163
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  92,880 93,010
  4.99
  732,499
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  65,790 65,620
  -4.99
  785,900
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  43,590 42,580
  -5
  628,419
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  13,090 13,000
  -4.97
  9,449,625
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  37,720 36,860
  -2.41
  215,928
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  139,360 134,340
  -5
  98,604
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  14,900 15,180
  2.22
  3,475,329
 • فلزات اساسی
  فسپا
  60,550 60,540
  2.21
  7,271,375
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  163,230 160,810
  -5
  228,995
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  53,410 53,200
  -4.98
  1,886,456
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  55,110 55,400
  2.06
  647,868
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  28,440 28,710
  4.97
  1,523,400
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  13,350 13,350
  -4.98
  4,280,252
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  46,670 46,350
  0
  0
 • قند و شکر
  قشکر
  51,510 52,650
  4.99
  4,223,987
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  70,730 69,940
  -4.96
  1,574,098
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  31,200 31,200
  -4.99
  1,754,364
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  420,850 422,550
  5
  795,750
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  24,940 24,730
  -4.99
  1,537,849
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  16,870 16,500
  -4.13
  3,789,826
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  25,170 25,090
  -5
  2,064,836
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  88,130 87,430
  -5
  514,208
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  10,340 10,240
  -5.88
  18,255,544
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  17,440 17,670
  4.87
  29,641,581
 • فلزات اساسی
  فسرب
  183,430 183,380
  -5
  965,407
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  95,450 94,920
  -4.99
  423,557
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  33,250 33,390
  3.99
  1,852,511
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  241,730 251,590
  5
  37,534
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  29,320 30,210
  4.97
  4,301,788
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  17,790 18,110
  4.99
  79,320,523
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  66,960 67,510
  2.82
  369,473
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  65,410 64,150
  -4.99
  456,576
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  131,220 137,370
  5
  22,960
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  87,460 86,050
  -4.99
  845,217
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  133,290 133,200
  -5
  2,764,974
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  157,770 157,770
  5
  392,102
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  57,820 58,000
  5
  891,863
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  29,110 28,780
  -4.99
  3,272,504
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  20,440 20,200
  -4.99
  1,783,920
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  33,880 33,860
  -4.99
  3,306,467
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  13,140 13,110
  -4.93
  56,417,600
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  28,530 28,130
  -5
  3,953,564
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  26,910 26,920
  4.99
  61,532,697
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  9,240 9,240
  -4.94
  10,008,643
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  19,930 19,650
  -4.61
  8,785,684
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  50,530 50,530
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  29,590 29,910
  4.98
  128,322,419
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  21,980 22,490
  5
  122,419,244
 • مخابرات
  همراه
  45,280 45,250
  -5
  9,523,894
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  8,380 8,390
  3.33
  57,875,383
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  30,940 31,000
  -4.56
  22,627,811
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  61,330 62,000
  0.63
  4,477,294
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  49,130 49,050
  -5
  6,364,833
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  11,630 11,620
  -4.99
  17,569,712
 • فلزات اساسی
  کاوه
  20,010 19,960
  -5
  60,433,149
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  11,420 11,360
  -4.94
  8,842,731
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  32,430 32,420
  -4.98
  12,068,024
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  26,250 25,540
  -3.66
  5,683,557
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  16,180 15,860
  -4.97
  47,113,040
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  18,170 18,450
  4.95
  4,672,433
 • محصولات شیمیایی
  جم
  44,170 45,800
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  38,750 38,690
  -4.99
  6,362,173
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  18,350 18,150
  2.77
  8,659,297
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  33,490 33,700
  2.28
  2,695,043
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  36,380 36,130
  -5
  10,535,449
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  36,430 36,430
  4.99
  31,012,612
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  25,440 25,320
  -4.99
  113,058,853
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  15,200 15,200
  -4.94
  8,642,306
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  45,110 45,010
  -2.11
  1,030,566
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  29,060 29,780
  4.97
  34,103,489
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  85,310 84,000
  -3.31
  6,923,654
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  48,880 48,880
  -5
  1,517,521
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  117,710 119,070
  5
  1,345,558
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  168,430 165,630
  -4.99
  1,973,102
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  173,640 173,170
  -5
  5,874,322
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  16,930 16,890
  -4.95
  45,160,018
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  86,000 87,110
  4.99
  7,853,471
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  23,590 23,590
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  32,550 31,730
  -1.95
  9,599,107
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  87,060 87,510
  -2.99
  3,155,551
 • فلزات اساسی
  فسازان
  33,820 33,820
  -4.97
  3,913,930
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  83,460 83,050
  -4.44
  919,564
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  24,690 24,740
  4.96
  48,538,320
 • فلزات اساسی
  کویر
  51,760 51,330
  -5
  14,830,374
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  85,460 86,670
  4.98
  9,626,274
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  40,550 40,520
  -0.66
  13,962,300
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  16,590 16,480
  -4.96
  43,190,537
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  260,920 247,900
  -5
  300
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  272,240 273,980
  5
  207,943
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  1,018,623 1,070,000
  7.21
  4,186
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  994,950 994,950
  -0.86
  31
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  1,020,000 1,020,000
  2
  10
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  960,000 960,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  985,100 985,100
  0
  50,000
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  1,000,000 1,000,000
  -0.26
  21
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  909,200 909,200
  0
  10
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,045,000 1,050,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,007,333 1,005,000
  -0.64
  15
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  985,000 1,000,000
  0.44
  100
 • مخابرات
  صخابر102
  1,000,856 983,021
  -1.84
  1,012
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  996,094 985,157
  -1.96
  736
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,011,219 1,004,850
  -0.96
  51
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  945,004 945,011
  -1.66
  66
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  274,222 274,600
  -0.04
  445
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  1,009,899 1,009,899
  0
  5
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  997,500 997,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  1,001,559 1,005,245
  0.15
  27
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,035,464 1,044,000
  4.55
  112
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  840,220 840,220
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد112
  780,004 780,004
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  860,000 860,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران412
  916,000 916,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  79,035 80,074
  5
  499,859
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  25,963 26,086
  5
  12,582,273
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  21,232 21,606
  5
  12,342,356
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  41,366 41,700
  -2.98
  1,589,024
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  15,937 15,937
  4.99
  16,118,271
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  46,248 45,860
  -4.82
  12,015,695
 • فلزات اساسی
  فولای
  32,743 33,476
  5
  890,816
 • هتل و رستوران
  سمگا
  21,813 22,200
  1.87
  65,644,479
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  15,766 16,290
  1.39
  20,313,548
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  43,192 44,105
  5
  67,213,749
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  14,877 15,209
  5
  5,222,573
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  191,035 190,744
  -5
  1,922,483
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  39,334 39,051
  -5
  3,330,729
 • فلزات اساسی
  میدکو
  15,930 16,300
  -2.1
  27,838,645
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  14,907 14,907
  4.99
  4,123,865
 • فلزات اساسی
  ذوب
  8,953 8,921
  -4.99
  305,071,696
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  12,499 12,499
  5
  11,764,544
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  145,557 145,557
  5
  811,022
 • قند و شکر
  قشیر
  41,849 41,270
  -4.01
  4,169,997
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  56,882 58,154
  3.28
  2,429,905
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  69,674 68,779
  -5
  1,703,966
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  72,166 71,880
  -5
  8,280,523
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  170,580 165,671
  -5
  1,418,464
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  29,147 28,758
  -5
  15,772,131
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  12,623 13,189
  5
  393,904
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  25,717 24,700
  0
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان
  128,458 130,398
  5
  588,653
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  161,764 165,888
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین
  32,549 32,800
  5
  15,617,707
 • قند و شکر
  قچار
  117,322 116,256
  -5
  663,592
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  196,232 204,270
  0
  5,133,436
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  11,417 11,200
  -2.43
  20,525,565
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  40,162 40,735
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  44,264 44,264
  -5
  1,313,524
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  47,878 48,900
  -2.35
  4,300,323
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  79,430 79,037
  -5
  6,928,324
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  71,604 71,564
  -5
  2,667,795
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  43,047 43,189
  4.85
  2,887,652
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  50,891 50,730
  -5
  13,409,948
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  26,042 26,005
  -5
  5,669,211
 • فلزات اساسی
  هرمز
  15,702 15,564
  -5
  71,400,256
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  32,890 33,163
  5
  2,864,202
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  157,006 157,576
  5
  1,792,163
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  22,763 22,718
  -5
  5,708,133
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  38,471 37,900
  -4.91
  987,116
 • فلزات اساسی
  ارفع
  22,791 22,377
  -5
  30,986,654
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  21,842 21,842
  5
  2,763,894
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  14,093 14,471
  5
  6,974,330
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  58,527 58,535
  5
  2,590,107
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  13,181 13,108
  -4.99
  19,642,210
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  83,343 83,255
  -5
  4,173,708
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  28,700 28,673
  -5
  7,316,162
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  12,110 12,580
  0.1
  8,122,584
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  48,534 48,418
  -5
  1,401,081
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  46,894 47,450
  -1.8
  4,429,091
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  45,413 45,450
  -4.59
  6,502,775
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  196,008 199,000
  0.21
  898,908
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  48,669 48,786
  5
  16,959,834
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  73,728 72,413
  -5
  480,454
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  14,128 14,010
  2.8
  34,613,932
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  26,224 26,224
  5
  2,682,611
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  118,560 120,000
  0.85
  455,543
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  45,368 44,945
  -5
  2,386,957
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  96,978 94,883
  -5
  32,710,522
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  9,434 9,400
  -3.12
  25,544,389
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  110,470 109,802
  -5
  6,588,622
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  12,458 12,500
  -1.01
  167,966,321
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  55,615 56,266
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  30,670 30,670
  -5
  1,616,483
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  15,836 15,594
  -5
  18,001,218
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  17,371 17,763
  4.99
  1,643,383
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  9,733 9,715
  -5
  36,428,737
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  100,985 100,392
  -5
  6,454,805
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  71,118 70,938
  -5
  615,069
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  32,535 32,928
  5
  7,433,705
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  54,830 55,559
  5
  1,707,051
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  87,758 90,014
  5
  295,123
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  90,359 88,582
  -2.37
  469,135
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  86,242 88,020
  -1.65
  4,021,608
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,010,000 1,010,000
  50
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  17,651 17,273
  -5
  1,556,556
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  29,381 29,233
  -5
  25,400,720
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  127,734 130,000
  -2.52
  1,312,367
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  67,783 67,233
  -5
  3,352,474
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,000,014 1,000,100
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  1,008,333 1,000,000
  -0.17
  150
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد24
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  1,000,010 1,000,010
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت3
  1,032,220 1,032,220
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت1
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل
  11,836 11,842
  4.99
  65,995,769
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه
  16,524 16,100
  -3.09
  21,646,528
 • هتل و رستوران
  گکوثر
  152,913 152,913
  -5