• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  8,910 8,960
  4.92
  5,903,269
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  3,566 3,504
  -4.99
  6,425,662
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  17,200 17,200
  -2.77
  2,755,719
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  1,977 1,965
  -2
  9,725,525
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  11,210 11,280
  2.73
  2,210,815
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  8,390 8,530
  4.92
  7,869,556
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  5,530 5,640
  4.06
  7,874,404
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  26,660 27,000
  3.49
  1,125,920
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,712 2,676
  -0.45
  43,156,778
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  4,370 4,380
  -0.36
  2,247,672
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  10,770 10,580
  -1.12
  44,235,237
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  8,380 8,380
  0
  10,797,288
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,500 5,430
  -4.06
  5,379,688
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,631 1,658
  1.16
  130,676,390
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  1,814 1,800
  -0.72
  11,928,816
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  3,734 3,740
  -1.4
  97,796,334
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  55,300 55,710
  4.19
  539,566
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  2,125 2,120
  -1.85
  74,289,764
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  11,730 11,790
  -4.3
  4,639,838
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  27,080 27,300
  1.07
  1,994,801
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  18,430 18,140
  -2.53
  266,792
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  15,660 15,340
  -2.54
  312,955
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  30,540 30,160
  -1.37
  197,355
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  17,900 17,600
  -1.95
  396,451
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  13,280 13,230
  -4.96
  3,041,560
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  4,579 4,547
  -4.99
  3,360,150
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  20,640 20,730
  2.93
  1,631,504
 • فلزات اساسی
  فجر
  27,250 27,410
  1.86
  4,174,934
 • فلزات اساسی
  فخاس
  27,460 27,280
  -0.84
  467,613
 • فلزات اساسی
  فخوز
  16,410 16,590
  0.3
  10,994,064
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  20,520 20,390
  -4.99
  2,943,149
 • فلزات اساسی
  فولاد
  10,500 10,450
  -0.95
  48,809,259
 • فلزات اساسی
  فروس
  6,640 6,680
  4.87
  2,137,361
 • فلزات اساسی
  فرآور
  31,910 31,710
  -0.31
  805,365
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  6,990 7,030
  0.14
  4,490,102
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  14,970 15,210
  4.97
  31,533,834
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  2,378 2,358
  1.42
  32,382,027
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  21,930 22,060
  0.32
  7,626,542
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  2,460 2,440
  -3.25
  122,999,682
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  7,700 7,820
  2.09
  478,059
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  6,050 6,030
  -2.11
  6,373,777
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  4,930 4,820
  -2.82
  10,087,348
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  11,260 11,240
  -1.58
  878,210
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  2,580 2,580
  0.39
  13,447,029
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  153,790 152,770
  -5
  586,318
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  24,540 24,790
  0
  689,593
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  2,426 2,428
  -1.02
  15,685,059
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  15,400 15,360
  -4.3
  5,506,391
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  16,580 16,780
  1.27
  9,277,492
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  13,290 12,970
  -4.49
  4,208,846
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  6,660 6,710
  4.84
  7,192,006
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  10,130 10,110
  -1.37
  10,902,887
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  18,670 18,110
  1.34
  29,630,517
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  4,557 4,522
  -5
  14,248,566
 • مخابرات
  اخابر
  8,570 8,410
  -4.86
  13,570,427
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  80,590 80,730
  -0.06
  344,322
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  26,640 26,960
  3.69
  1,442,988
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  4,631 4,622
  -2.8
  3,954,734
 • فلزات اساسی
  فملی
  12,850 13,010
  3.34
  79,877,958
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  13,040 12,710
  -4.94
  7,787,981
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  16,360 16,400
  0.12
  1,215,867
 • فلزات اساسی
  فنوال
  27,600 27,820
  -3.47
  1,686,502
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  12,560 12,560
  0.4
  3,691,777
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  ونیکی
  10,710 10,640
  -0.47
  4,195,549
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  2,307 2,294
  -3.78
  7,087,116
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  34,870 35,160
  -1.37
  502,394
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  4,019 3,970
  -3.57
  12,359,161
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,191 4,120
  -1.9
  13,692,284
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  12,280 12,300
  0.08
  1,780,891
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  20,340 20,790
  -1.24
  737,728
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  46,670 46,990
  3.57
  10,035,504
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  12,850 12,780
  -1.08
  829,370
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  388,420 389,900
  0.07
  173,897
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  51,680 51,900
  0.23
  638,102
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  12,980 12,950
  -0.77
  99,618,793
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  40,830 40,700
  1.17
  8,592,709
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  80,950 82,000
  1.81
  623,479
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  22,680 22,620
  -5
  9,572,117
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  4,741 4,790
  0
  5,925,518
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  26,060 26,190
  2.87
  1,292,019
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,700 2,677
  -2.12
  13,041,521
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  15,500 15,440
  1.11
  6,646,814
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  47,480 47,160
  -2.88
  401,128
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  19,020 19,350
  2.06
  1,614,976
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  17,560 17,900
  2.17
  7,677,512
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  16,250 15,800
  -4.76
  527,021
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  26,860 27,180
  -0.18
  1,497,382
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  19,120 19,090
  -0.57
  458,428
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  21,300 21,380
  1.23
  3,200,921
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  24,260 24,570
  2.46
  563,022
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  24,600 24,500
  1.11
  1,378,893
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  1,828 1,805
  -4.24
  44,334,778
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  23,850 24,010
  0.88
  143,853
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  10,620 10,620
  -1.21
  3,042,532
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  6,160 6,230
  0
  2,287,782
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  9,580 9,480
  -1.04
  413,032
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  59,010 58,520
  2.81
  2,459,946
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  27,450 27,330
  -0.29
  317,081
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  16,470 16,590
  0.85
  348,996
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  3,177 3,160
  -1.92
  8,746,460
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  14,900 14,860
  -1.78
  1,528,740
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  6,820 6,800
  -1.88
  8,161,643
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,664 2,621
  -3.89
  11,861,011
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  8,200 8,010
  -2.79
  1,031,025
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  29,490 30,380
  4.98
  201,317
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  24,200 24,640
  2.45
  350,091
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  4,741 4,727
  -2.03
  7,907,425
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  9,020 9,080
  2.6
  2,879,373
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  8,970 9,010
  4.89
  22,497,248
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  24,830 24,960
  1.92
  3,301,379
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  17,820 17,740
  -1.06
  841,219
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  25,620 25,350
  -3.8
  1,058,123
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  41,410 41,600
  3.56
  1,852,417
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  21,860 21,870
  -2.06
  4,537,931
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  15,080 15,060
  -4.98
  1,895,610
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  7,850 7,900
  1.28
  1,520,544
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  3,724 3,713
  -4.99
  42,010,722
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  46,980 47,300
  1
  262,906
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  9,760 9,770
  0
  1,927,375
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  9,680 9,790
  1.24
  3,665,439
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  26,950 27,150
  -3.83
  2,322,664
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  2,470 2,480
  3.51
  67,094,614
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  13,070 13,230
  1.46
  889,419
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  6,690 6,560
  -2.53
  871,018
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  1,578 1,579
  -0.19
  41,922,242
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  15,840 16,100
  1.39
  2,171,974
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  14,730 14,730
  0
  36,677,109
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  6,020 6,040
  3.42
  3,183,382
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  47,340 47,360
  2.62
  1,788,503
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  164,990 165,000
  1.54
  958,088
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  31,650 31,760
  4.99
  26,039,100
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  6,910 6,770
  -3.29
  1,462,157
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  1,254 1,260
  0
  62,854,682
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  5,317 5,365
  2.62
  46,704,524
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,986 2,998
  0.1
  3,884,257
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  5,110 5,090
  -4.14
  5,399,177
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  20,900 21,180
  1.68
  849,261
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  24,310 24,780
  3.38
  1,174,113
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  5,470 5,400
  -0.37
  4,105,295
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  13,440 13,790
  3.14
  690,484
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  6,030 6,040
  4.86
  8,319,526
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  4,011 4,067
  4.23
  21,546,031
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  8,370 8,280
  -2.01
  11,352,364
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  22,990 22,800
  2.93
  1,207,734
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  20,710 20,680
  3.66
  4,623,594
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  40,700 39,810
  -4.99
  1,149,985
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا
  41,900 41,900
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  49,710 48,320
  -4.52
  594,683
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  25,000 24,700
  -1
  267,906
 • فلزات اساسی
  فایرا
  18,600 18,480
  -0.7
  3,158,213
 • فلزات اساسی
  فمراد
  21,250 21,160
  -4.98
  1,374,918
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  23,590 23,430
  -4.64
  2,387,187
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  35,510 34,850
  -2.68
  145,616
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  39,430 39,520
  4.99
  2,729,392
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  1,215 1,230
  -1.44
  59,225,755
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  3,085 3,031
  -3.72
  6,913,924
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  39,750 39,570
  -1.25
  980,003
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  24,280 24,510
  0.74
  480,539
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  68,830 68,020
  -1.99
  477,115
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  11,940 11,820
  -2.31
  1,738,990
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,695 2,694
  -1.28
  69,036,609
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  23,920 23,920
  -1.2
  4,554,297
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  2,109 2,140
  0.99
  76,065,376
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,292 2,284
  -2.6
  30,607,645
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  15,670 15,600
  0.52
  3,311,366
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  5,720 5,750
  -2.54
  4,348,696
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  129,140 129,700
  0.87
  593,433
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  27,620 27,480
  -1.22
  368,248
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  14,630 14,950
  2.12
  1,735,304
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  29,840 29,660
  3.63
  3,517,503
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  36,610 36,450
  -4.98
  1,749,641
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  142,410 142,410
  -5
  258,681
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  21,740 21,800
  0.83
  2,253,972
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  29,840 30,400
  2.18
  563,779
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  31,730 31,500
  -1.59
  203,248
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  29,610 29,200
  -4.98
  2,167,487
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  43,070 43,290
  -3.89
  479,368
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  20,770 20,360
  -1.97
  240,536
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  6,080 6,100
  -1.13
  2,549,170
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  45,440 45,990
  0.61
  1,146,169
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  7,060 6,950
  -0.57
  4,430,202
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  30,030 29,640
  -1.56
  66,266
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  3,718 3,720
  0.87
  26,536,154
 • قند و شکر
  قصفها
  92,250 91,000
  -2.63
  110,846
 • قند و شکر
  قزوین
  29,630 29,690
  0.13
  159,473
 • قند و شکر
  قشهد
  14,940 14,720
  -1.01
  566,422
 • قند و شکر
  قلرست
  21,070 21,100
  -4.35
  1,819,834
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  252,960 252,960
  -5
  386,384
 • قند و شکر
  قمرو
  28,500 27,860
  1.72
  596,913
 • قند و شکر
  قنیشا
  40,450 40,190
  -1.3
  1,245,435
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  2,663 2,710
  1.08
  10,569,882
 • قند و شکر
  قپیرا
  8,570 8,510
  -0.93
  708,828
 • قند و شکر
  قثابت
  3,070 3,028
  -4.99
  54,557,089
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  31,500 31,370
  -5
  941,091
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  28,390 28,310
  -4.97
  975,810
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  18,020 17,800
  -2.41
  1,658,875
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  14,950 14,700
  -1.54
  2,654,006
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  7,880 8,020
  4.97
  1,810,813
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  1,862 1,848
  -1.96
  179,253,417
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  19,420 19,270
  -4.89
  2,058,271
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  27,540 27,500
  0.15
  4,383,495
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  6,890 6,990
  1.3
  2,931,772
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  232,080 223,550
  -5
  17,258
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  26,720 26,950
  -3.61
  1,430,537
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  31,840 32,200
  2.29
  565,481
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  203,750 202,000
  0.59
  1,023,123
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  8,700 8,590
  -3.27
  19,811,510
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  3,923 3,989
  1.68
  4,212,168
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  14,840 14,650
  -4.99
  3,133,808
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  12,730 12,670
  -4.74
  3,923,822
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  130,290 130,030
  -5
  437,395
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  3,321 3,225
  -4.39
  18,309,367
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  11,680 11,890
  -0.08
  1,432,805
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  15,140 15,370
  2.67
  16,445,530
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  14,750 14,860
  4.94
  2,748,564
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  21,750 21,750
  -3.8
  1,113,273
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  138,450 136,790
  0.89
  202,751
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  8,110 8,010
  -1.72
  3,169,654
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  102,500 102,990
  5
  1,020,556
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  17,310 17,580
  4.96
  3,643,773
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  2,024 2,087
  4.98
  2,729,106
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  24,140 23,630
  -4.76
  481,774
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  1,860 1,840
  -1.71
  21,335,648
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  9,040 9,070
  1.23
  7,211,909
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,100 2,098
  -3.32
  22,946,634
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  76,100 76,500
  0.47
  107,171
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  20,900 20,960
  4.96
  14,108,704
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  51,010 50,020
  -4.12
  655,101
 • منسوجات
  نمرینو
  93,990 94,540
  0.85
  195,979
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  22,390 22,300
  0.18
  411,538
 • فلزات اساسی
  فنورد
  194,940 197,200
  -1.16
  334,032
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  39,270 38,820
  -1.72
  3,623,832
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  15,350 15,280
  -4.98
  4,473,762
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  3,999 3,967
  -4.98
  7,523,524
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  7,420 7,470
  4.92
  25,213,965
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  10,190 10,200
  4.94
  27,639,707
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  12,890 13,030
  3.82
  2,052,049
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  36,440 35,980
  -1.8
  96,758
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  147,680 147,680
  -5
  2,660,153
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  26,540 26,280
  -3.84
  535,614
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  20,290 20,450
  4.98
  6,978,995
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,135 1,130
  0.18
  183,631,361
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  6,710 6,720
  5
  9,725,269
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  5,870 5,750
  -0.52
  9,045,201
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  19,240 19,090
  -4.98
  2,376,935
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  4,083 4,048
  -4.93
  46,609,502
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  37,390 37,050
  -4.98
  1,903,794
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  28,850 28,200
  -2.73
  99,092
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  12,750 12,770
  3.4
  4,789,535
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  36,950 36,970
  1.73
  563,856
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  59,110 59,000
  -0.84
  417,320
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  40,700 40,500
  -1.07
  149,381
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  8,250 8,310
  0.48
  3,220,061
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  48,470 47,780
  -1.71
  44,823
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  49,570 48,840
  -5
  1,259,529
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  9,000 8,950
  -4.99
  5,058,265
 • فلزات اساسی
  فسپا
  21,100 21,470
  1.23
  2,701,254
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  80,200 79,720
  -3.02
  162,083
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  21,940 22,180
  -0.72
  630,614
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  61,730 61,460
  -1.73
  111,001
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  12,920 12,920
  4.96
  1,826,298
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  5,320 5,330
  4.92
  4,973,476
 • قند و شکر
  قشکر
  3,357 3,298
  -4.98
  23,167,888
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  30,420 30,700
  4.89
  628,889
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  97,460 97,460
  -4.99
  268,673
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  17,890 18,090
  1.17
  223,015
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,727 1,714
  -2.22
  228,851,338
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  26,310 25,530
  -4.99
  240,643
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  124,560 122,630
  -4.98
  235,229
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  6,200 6,210
  0.16
  1,943,713
 • فلزات اساسی
  فسرب
  70,710 70,900
  0.4
  421,266
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  4,851 4,889
  -2.59
  3,560,740
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  514,460 513,600
  -3.6
  72,395
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  23,240 23,000
  -1.2
  2,414,736
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  118,480 116,890
  -5
  968,457
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  20,780 20,460
  -4.97
  698,279
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  77,380 77,900
  -3.68
  1,432,503
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  2,572 2,520
  -3.49
  18,556,581
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  6,600 6,450
  -4.16
  85,800,098
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  62,640 61,950
  -1.78
  620,446
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  61,370 61,800
  2.25
  254,169
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  11,820 11,870
  4.95
  2,326,635
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  11,900 11,800
  -4.99
  1,403,357
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  25,040 25,110
  -3.72
  3,875,166
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,561 2,540
  -1.66
  8,422,041
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  18,790 18,800
  -0.9
  1,660,184
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  6,900 6,880
  -1.29
  9,794,260
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  4,266 4,270
  -0.67
  9,611,644
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  6,440 6,490
  3.67
  282,486,305
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  12,530 12,460
  0.32
  22,990,017
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  13,570 13,500
  -1.24
  7,731,260
 • مخابرات
  همراه
  9,940 9,890
  -0.5
  1,342,931
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  3,381 3,381
  -1.77
  32,867,345
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  5,680 5,860
  4.09
  9,681,673
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  17,230 17,200
  -0.41
  2,194,169
 • فلزات اساسی
  کاوه
  18,290 18,300
  -1.35
  10,861,277
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  6,630 6,690
  1.06
  801,262
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  22,840 23,000
  0.92
  1,225,863
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  5,850 5,820
  -0.51
  1,352,626
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  7,880 7,870
  -0.63
  619,859
 • محصولات شیمیایی
  جم
  47,710 47,100
  -0.99
  723,443
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  30,730 31,070
  1.24
  477,252
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  18,610 18,600
  0.32
  631,376
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  3,680 3,670
  -1.69
  36,958,542
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  11,310 11,020
  -4.92
  1,074,574
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  11,000 11,100
  1.65
  106,253,821
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  33,240 32,800
  -4.71
  28,574,302
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  6,190 6,230
  4.88
  3,228,719
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  16,770 16,910
  1.62
  483,404
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  39,150 39,000
  -0.66
  206,867
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  4,795 4,942
  4.99
  12,128,263
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  34,380 34,380
  4.37
  1,883,275
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  102,630 102,500
  -5
  910,897
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  196,730 195,520
  -0.09
  342,266
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  104,400 104,500
  0.92
  2,985,827
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  6,650 6,540
  -1.95
  2,010,583
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  54,150 54,220
  0.78
  835,862
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  8,890 8,760
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  87,170 88,250
  3.74
  661,699
 • فلزات اساسی
  فسازان
  31,620 31,840
  1.47
  1,011,917
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  110,610 110,480
  1.16
  968,493
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  9,650 9,570
  -0.83
  6,233,815
 • فلزات اساسی
  کویر
  13,470 13,350
  -4.98
  21,128,925
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  28,900 28,500
  -3.49
  1,401,031
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  18,470 18,510
  -0.11
  2,461,450
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  4,719 4,671
  -3.37
  5,476,249
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  شستا
  12,590 12,500
  -1.88
  54,585,215
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  28,110 28,400
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  12,340 12,380
  -1.2
  4,237,367
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  14,610 14,190
  -4.25
  11,167,532
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  3,563 3,550
  -2.61
  27,888,885
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  1,943 1,908
  -4.89
  36,822,279
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  9,840 9,860
  -2.09
  4,708,145
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غکورش
  45,920 45,950
  -0.07
  2,609,845
 • سرمایه گذاریها
  وساشرقی
  552 533
  -4.99
  27,146,337
 • سرمایه گذاریها
  وساغربی
  537 528
  -3.47
  29,407,574
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  731 695
  -4.92
  178,681
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,419 1,349
  -5
  267,924
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,350 1,283
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  532 525
  -1.32
  204,837,097
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  526 523
  -4.56
  151,547,610
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  540 532
  -2.56
  25,560,760
 • سرمایه گذاریها
  وسهمدا
  537 528
  -3.83
  27,249,686
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامید
  1,564 1,550
  -1.9
  23,228,447
 • زراعت و خدمات وابسته
  سپید
  57,350 58,600
  0.09
  5,241,011
 • استخراج کانه های فلزی
  اپال
  19,960 20,010
  0.65
  3,779,281
 • محصولات شیمیایی
  بوعلی
  68,470 69,080
  1.19
  2,415,319
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولکار
  4,250 4,300
  4.07
  11,225,510
 • سرمایه گذاریها
  ومدیر
  4,831 4,881
  -0.22
  17,577,774
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  97,800 98,200
  3.29
  2,105,281
 • فلزات اساسی
  میدکو
  47,300 47,310
  0.02
  5,913,516
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  3,927 3,937
  -2.72
  2,979,920
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  970,000 970,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  971,001 971,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  986,450 986,450
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  994,067 995,000
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  976,892 978,500
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,000,002 1,000,002
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  980,000 980,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  960,050 960,050
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  980,001 980,001
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  970,200 970,200
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها012
  1,009,242 1,009,242
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  958,000 958,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا112
  900,000 900,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  993,000 993,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس307
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل039
  999,000 999,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل309
  1,120,000 1,120,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا311
  999,999 999,999
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0212
  990,001 990,001
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت312
  990,000 990,000
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت0312
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت1312
  1,035,100 1,035,100
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صعبید312
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود401
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود041
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
  صیدک404
  944,300 944,300
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرما034
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرما304
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صبهمن404
  975,000 975,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ001254
  908,500 908,500
  0.83
  14
 • محصولات شیمیایی
  شگویات.ف0104
  1 1
  0
  780,420
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  41,747 41,000
  -1.08
  1,478,087
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  8,029 8,000
  -0.73
  2,079,069
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  10,209 10,250
  1.03
  6,773,449
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  83,217 82,119
  -5
  875,634
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  9,905 9,970
  -0.51
  2,279,467
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  3,873 3,866
  -3.93
  21,519,987
 • فلزات اساسی
  فولای
  22,371 21,862
  -3.27
  3,978,117
 • هتل و رستوران
  سمگا
  12,567 12,699
  -3.37
  24,631,408
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  11,377 11,160
  -4.82
  2,566,342
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  1,085 1,097
  -0.09
  463,066,950
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  10,386 10,398
  5
  1,531,617
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  258,057 262,000
  3.59
  381,234
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  24,871 25,075
  5
  2,440,299
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  3,582 3,551
  -3.95
  4,593,356
 • فلزات اساسی
  ذوب
  4,039 4,010
  -1.62
  44,586,475
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  2,875 2,895
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  184,370 188,750
  2.43
  89,840
 • قند و شکر
  قشیر
  19,719 19,737
  5
  2,576,475
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  65,175 62,284
  -5
  213,919
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  81,391 82,000
  -1.11
  367,853
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  1,181 1,172
  -2.25
  178,489,508
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  124,742 124,341
  -0.53
  154,236
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  17,047 17,030
  0.28
  2,593,717
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  24,599 24,450
  0.76
  494,046
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  34,095 34,422
  5
  606,887
 • فلزات اساسی
  زنگان
  67,999 66,886
  -2.69
  367,087
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  6,759 6,670
  -5
  5,690,185
 • فلزات اساسی
  فزرین
  17,595 17,414
  -5
  1,844,680
 • قند و شکر
  قچار
  15,112 15,000
  -0.77
  1,387,395
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  116,141 116,134
  1.81
  1,491,443
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  5,907 5,823
  -4.99
  2,469,042
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  19,337 19,040
  -2.03
  319,258
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  45,050 45,990
  2.43
  1,323,192
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  26,644 26,619
  3.55
  1,026,126
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  13,163 13,260
  1.07
  3,079,448
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  51,378 50,605
  -1.98
  169,099
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  50,393 52,500
  -0.9
  1,106,208
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  9,698 9,686
  -4.99
  6,435,536
 • فلزات اساسی
  هرمز
  16,768 16,893
  2.1
  5,721,557
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  20,743 21,218
  1.09
  499,580
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  100,463 100,000
  1.1
  456,688
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  7,533 7,519
  -2.16
  2,253,309
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  25,078 24,734
  -5
  1,615,389
 • فلزات اساسی
  ارفع
  15,067 15,140
  0.9
  2,359,669
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  6,665 6,612
  -4.99
  8,748,960
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  10,915 10,800
  -1.7
  2,665,574
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  24,853 24,853
  5
  669,335
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  7,563 7,488
  -2.19
  974,572
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  7,631 7,562
  -4.99
  6,308,987
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  10,119 10,130
  1.85
  5,168,552
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  11,836 11,560
  -3.38
  1,420,331
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  10,584 10,581
  -4.99
  21,597,550
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  37,574 37,490
  -1.81
  279,616
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  50,488 49,800
  -1.67
  168,529
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  15,469 15,416
  1.51
  2,453,700
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  19,575 19,506
  -5
  3,500,453
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  1,611 1,607
  -0.25
  12,382,666
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  42,566 42,950
  1.09
  547,026
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  3,508 3,521
  0
  11,039,763
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  12,080 12,320
  -0.95
  8,759,142
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  142,046 139,623
  -5
  323,117
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  38,775 37,306
  -5
  93,046
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  25,004 25,500
  -1.03
  4,164,908
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  3,142 3,120
  -2.35