• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  7,490 7,459
  -3.75
  2,721,422
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  10,864 11,242
  5
  158,836
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  19,996 19,900
  -3.29
  961,207
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  8,427 8,262
  -4.89
  1,076,758
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  5,700 5,654
  -2.53
  1,296,800
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  6,012 5,990
  -2.68
  2,032,716
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  3,454 3,454
  4.98
  9,484,099
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  20,527 20,639
  -1.03
  1,663,161
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  4,734 4,731
  -3.63
  6,259,708
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,882 3,820
  -3.71
  997,594
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  22,879 22,948
  5
  2,412,001
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  6,020 6,028
  -0.61
  1,129,889
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  3,207 3,192
  -2.06
  4,254,355
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  4,697 4,639
  2.93
  23,279,179
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  6,685 6,690
  -2.48
  6,833,717
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  34,831 34,489
  -1.37
  35,589
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,225 3,200
  1.3
  43,533,553
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  618 618
  -0.96
  26,802,758
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  511 515
  0.59
  150,105,228
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  6,944 6,925
  -4.99
  1,477,612
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  6,569 6,501
  -3.36
  2,111,924
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  13,031 12,888
  -1.12
  33,590
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  14,745 14,600
  -1.42
  429,055
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  49,307 48,033
  -2.62
  7,346
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  38,269 38,285
  -3.12
  326,787
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  12,711 12,550
  -4.84
  1,535,851
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  13,663 13,603
  -1.42
  527,343
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  9,109 9,045
  2.82
  804,935
 • فلزات اساسی
  فخاس
  16,707 16,522
  -1.15
  25,036
 • فلزات اساسی
  فخوز
  11,826 11,600
  -2.24
  376,613
 • فلزات اساسی
  فولاد
  3,905 3,889
  -1.54
  11,076,858
 • فلزات اساسی
  فروس
  18,216 18,150
  -3.69
  756,525
 • فلزات اساسی
  فرآور
  11,266 11,173
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  5,306 5,275
  -4.59
  3,382,999
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  4,083 4,049
  0.1
  6,883,573
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  7,900 7,997
  -2.78
  1,696,578
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  7,863 7,810
  -2.65
  1,342,103
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  13,667 13,505
  -2.48
  4,882,874
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  5,818 5,801
  -4.24
  7,117,248
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  18,393 17,940
  -3
  140,729
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  6,192 6,063
  -3.7
  714,941
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  23,346 23,356
  5
  5,442,529
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  66,496 69,189
  5
  11,040
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  13,492 13,300
  -1.47
  129,840
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,497 3,475
  -0.71
  271,411
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  7,015 6,970
  -3.53
  585,015
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  17,775 17,500
  1.63
  10,262,594
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  4,657 4,651
  -3.31
  839,193
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  3,073 3,032
  -4.26
  1,526,627
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  9,330 9,150
  -2.57
  1,171,636
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  5,371 5,340
  -2.5
  2,087,486
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  12,394 12,200
  -0.71
  2,934,723
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  16,658 16,480
  0.48
  1,909,469
 • مخابرات
  اخابر
  5,852 5,730
  1.87
  105,791,110
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  26,013 26,301
  -2.08
  306,100
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  11,367 11,307
  -2.67
  407,122
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  2,567 2,641
  4.97
  23,993,913
 • فلزات اساسی
  فملی
  7,673 7,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  6,837 6,870
  -3.51
  929,969
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  8,874 9,000
  -0.06
  663,644
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  27,825 27,151
  -2.78
  216,163
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  8,038 8,398
  4.99
  127,615
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  27,569 28,174
  1.65
  43,124
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  18,485 18,370
  -1.73
  126,031
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  10,341 10,490
  4.69
  1,807,541
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,581 3,540
  0
  82,915,002
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  22,930 22,668
  -1.07
  80,261
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  8,593 8,480
  -1.37
  51,176
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  18,181 18,001
  0.47
  737,865
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  9,224 9,206
  -0.13
  1,383,724
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  9,412 9,300
  -2.06
  743,729
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  97,173 96,551
  -0.76
  32,103
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  23,381 23,100
  -1.51
  201,955
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  6,334 6,285
  -2.15
  2,463,533
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  42,605 42,069
  1.43
  335,740
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  13,197 13,389
  -3.54
  1,259,368
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  2,257 2,270
  -3.28
  13,104,325
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  10,174 10,090
  -3
  1,765,942
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,494 2,486
  -2.55
  8,972,608
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,794 2,800
  -2.47
  3,062,759
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  16,964 17,121
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  11,757 11,600
  -1.02
  252,066
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  5,071 5,050
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  6,967 6,800
  0.69
  40,500,925
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  10,521 10,400
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  6,263 6,212
  -3.97
  650,639
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  7,083 7,071
  -3.15
  5,666,540
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  25,179 24,600
  -1.76
  94,322
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  11,180 10,877
  -3.21
  368,608
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  14,830 14,900
  -4.33
  974,901
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  12,121 11,903
  -1.48
  526,087
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  13,485 13,452
  -1.7
  194,833
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  8,469 8,350
  -2.64
  179,180
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  8,372 8,332
  -3
  472,600
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  4,042 3,932
  -3.25
  278,615
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  3,707 3,612
  -2.67
  2,631,154
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,483 2,490
  -2.7
  8,614,950
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  4,439 4,355
  -1.94
  46,885
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  7,218 7,160
  -2.33
  304,869
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  3,591 3,574
  1.1
  3,209,192
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  3,469 3,420
  -2.23
  1,442,900
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  12,971 12,910
  -3.25
  6,048,580
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  5,454 5,400
  0.54
  582,462
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  20,961 20,900
  -3.22
  663,583
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  10,093 9,980
  -1.55
  152,486
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  10,958 10,840
  -0.75
  990,840
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  4,233 4,300
  -1.35
  1,349,687
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  4,850 4,782
  -3.39
  1,008,545
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  13,133 13,018
  -4.91
  188,904
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  26,396 25,812
  -2.1
  119,321
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  6,634 6,696
  4.99
  13,241,962
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  5,417 5,451
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  9,684 9,551
  -1.73
  416,273
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  11,402 11,401
  -0.52
  4,851,854
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  5,936 5,960
  2.56
  47,945,111
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  12,686 12,676
  -5
  3,557,266
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  8,728 8,650
  4
  12,229,750
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  9,261 9,207
  -1.83
  1,736,272
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,747 2,715
  -0.84
  17,111,955
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  4,839 4,731
  -3.41
  1,034,998
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  12,054 11,800
  -2.42
  140,939
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  23,849 23,900
  -0.25
  275,997
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  7,439 7,360
  -1.45
  1,159,826
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  7,548 7,481
  -1.16
  595,199
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  2,426 2,420
  -3.01
  9,972,981
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  4,816 4,730
  -1.74
  2,269,597
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  27,347 26,753
  -2.36
  48,427
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  7,954 7,881
  1.91
  818,289
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  23,665 24,038
  4.99
  2,760,104
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  14,365 14,009
  -4.48
  245,103
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  9,752 9,616
  -2.23
  464,136
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  17,059 16,702
  -2.08
  226,708
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  22,866 23,999
  4.96
  300
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  23,051 23,050
  0.81
  1,750,811
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  22,865 22,865
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  8,020 8,000
  1.55
  744,315
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  39,484 38,505
  -2.17
  162,529
 • فلزات اساسی
  فایرا
  9,272 9,260
  -0.13
  770,110
 • فلزات اساسی
  فمراد
  33,409 33,419
  5
  977,794
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  10,332 10,398
  -2.7
  440,258
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  43,633 43,222
  -0.97
  6,832
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  27,999 27,127
  -2.98
  268,150
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  10,001 10,030
  -0.82
  1,178,257
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  4,439 4,490
  -2.5
  5,315,798
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  113,937 113,962
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  9,385 9,212
  2.37
  1,054,046
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  6,639 6,580
  -3.86
  1,714,691
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  25,343 25,120
  -0.31
  73,100
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  13,240 13,151
  0.78
  467,636
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  5,643 5,650
  -3.73
  2,363,310
 • منسوجات
  نبروج
  5,088 5,341
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,481 2,490
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  42,850 42,071
  -3.58
  284,247
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  4,247 4,221
  -3.67
  887,790
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  36,700 37,795
  2.6
  535,466
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  34,815 34,540
  0.96
  223,851
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  16,869 16,761
  -3.6
  621,130
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  23,074 22,819
  -0.41
  244,153
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  9,343 9,343
  4.99
  301,865
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  111,109 109,162
  -5
  19,219
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  76,046 76,000
  -1.79
  43,075
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  10,778 10,660
  0.12
  730,875
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  27,268 26,700
  -2.62
  90,670
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  36,134 36,000
  -2.95
  29,036
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  30,560 30,600
  2.12
  183,253
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  18,714 18,350
  -3
  155,898
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  10,852 10,770
  -4.83
  2,770,508
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  50,350 49,751
  -1.57
  53,596
 • فلزات اساسی
  فجر
  22,292 22,230
  -4.17
  423,911
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  4,240 4,231
  -1.38
  860,413
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  5,942 5,900
  -4.93
  1,374,183
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  14,942 14,690
  -1.73
  72,053
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  62,396 62,396
  0
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  50,462 51,080
  0.43
  120,963
 • قند و شکر
  قزوین
  17,932 17,700
  -1.54
  22,222
 • قند و شکر
  قهکمت
  18,811 18,811
  0
  0
 • قند و شکر
  قشهد
  18,178 18,340
  0
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  17,432 17,002
  -3.22
  42,241
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  88,057 85,900
  -2.47
  625
 • قند و شکر
  قمرو
  28,937 28,870
  -5
  251,172
 • قند و شکر
  قنیشا
  13,875 13,940
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  24,843 24,799
  -2.86
  427,394
 • قند و شکر
  قپیرا
  47,732 49,000
  2.68
  755
 • قند و شکر
  قثابت
  23,282 22,951
  -1.57
  794,161
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  32,302 32,900
  -0.01
  1,325,661
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  18,969 18,701
  -3.1
  604,892
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  22,234 22,110
  -1.93
  94,529
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  13,830 13,786
  -3.5
  445,811
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  7,620 7,737
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,364 3,370
  -2.63
  1,330,286
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  10,122 10,180
  -1.97
  7,327,339
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  7,742 7,748
  -0.79
  360,467
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  9,165 9,204
  5
  5,278,408
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  29,846 29,010
  -2.9
  252,444
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  58,692 58,759
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  14,000 13,940
  -1.96
  124,781
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  34,265 33,329
  -2.89
  10,865
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  47,454 47,015
  -1.95
  14,928
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  24,179 23,570
  -4.03
  333,794
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  47,413 47,413
  5
  1,019,562
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  6,845 6,820
  -4.21
  1,478,470
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  11,752 11,561
  -2.88
  351,588
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  34,153 34,021
  -1.3
  46,839
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  62,454 61,000
  2.55
  1,496,605
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  15,033 15,033
  4.99
  553,654
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  7,798 7,798
  5
  6,787,685
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  20,784 20,530
  3.04
  2,099,438
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  46,162 45,800
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  43,802 44,850
  -0.15
  142,938
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  16,081 15,909
  0.98
  607,966
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  50,821 50,000
  -4.44
  46,434
 • فلزات اساسی
  فلوله
  15,160 15,250
  -2.26
  960,255
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  6,460 6,509
  -2.78
  1,230,603
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  16,069 16,180
  -3.1
  244,695
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  4,350 4,380
  -1.4
  8,894,524
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  4,418 4,400
  -4.01
  2,631,428
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  3,798 3,935
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  44,236 44,000
  -1.37
  62,271
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  8,213 8,170
  -2.67
  582,092
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  13,207 13,195
  -0.14
  580,729
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  49,037 49,200
  1.42
  15,762
 • منسوجات
  نمرینو
  33,189 32,511
  -3.34
  31,034
 • فلزات اساسی
  فنوال
  6,363 6,301
  3.14
  7,154,259
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  25,811 25,800
  0.2
  145,921
 • فلزات اساسی
  فنورد
  51,722 50,106
  -3.37
  6,839
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  77,161 77,161
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  15,016 15,000
  -2.39
  205,674
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  36,559 36,779
  -1.44
  197,327
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  3,865 3,820
  -2.68
  5,598,827
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  3,120 3,148
  0
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  13,903 14,109
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  36,945 37,492
  0.82
  167,717
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  26,098 25,781
  -5
  216,761
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  23,153 23,049
  0.29
  230,783
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  13,995 14,000
  -1.91
  287,300
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,840 1,842
  -2.33
  24,453,125
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  4,340 4,271
  -4.11
  931,963
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  56,946 56,600
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  28,034 27,500
  -2.05
  113,990
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  25,637 26,439
  5
  43,594
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,329 3,330
  3.45
  74,708,383
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  8,765 8,800
  -2
  577,995
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  9,988 9,999
  0.13
  11,917
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  14,476 14,200
  -0.34
  151,240
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  21,954 21,900
  -1.01
  43,053
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  47,274 46,255
  -5
  180,509
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  15,138 14,800
  -1.48
  386,546
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  4,437 4,400
  -3.61
  1,187,678
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  18,911 19,813
  5
  20,610
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  59,509 59,520
  4.99
  575,416
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  12,819 12,819
  5
  213,381
 • فلزات اساسی
  فسپا
  19,217 18,850
  -3
  85,507
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  105,047 102,018
  -3.64
  20,780
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  26,768 26,590
  -4.76
  388,742
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  30,761 30,700
  -1.61
  126,170
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  9,477 9,367
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  23,642 23,698
  4.99
  2,495,820
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  8,271 8,210
  -4.07
  332,550
 • قند و شکر
  قشکر
  20,838 21,051
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  13,265 13,265
  4.99
  1,068,610
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  9,663 9,600
  0.32
  401,887
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  119,423 119,340
  -4.85
  29,955
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  10,116 9,830
  -3.37
  81,496
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  6,312 6,261
  -4.99
  3,387,346
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,643 2,704
  1.08
  78,158,197
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  9,570 9,530
  -3.89
  275,825
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  34,981 34,100
  -4.87
  40,918
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  64,896 65,540
  1.6
  735,738
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  6,150 6,125
  -3.79
  697,146
 • فلزات اساسی
  فسرب
  31,298 30,999
  -2.01
  904,424
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  24,563 24,500
  4.34
  1,046,201
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  61,585 61,000
  3.96
  212,045
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  150,790 147,011
  -2.58
  2,688
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  12,763 12,850
  0.89
  744,575
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  2,338 2,390
  0.8
  17,176,303
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  55,730 55,292
  -5
  209,549
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  34,215 35,838
  5
  14,411
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  81,000 79,020
  -2.46
  3,500
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  22,756 22,700
  0
  0
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  29,366 29,000
  2.82
  347,300
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  20,208 19,899
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  18,083 18,001
  -2.68
  213,482
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  23,536 23,140
  -0.08
  739,414
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  8,180 8,240
  1.4
  767,074
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  9,899 9,723
  -2.87
  1,384,897
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  3,382 3,400
  -3.79
  6,705,049
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  6,324 6,324
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  2,197 2,200
  -3.85
  14,386,408
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  3,315 3,320
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  5,216 5,165
  -4.1
  1,457,773
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  11,671 11,500
  -3.84
  2,492,278
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  10,160 10,020
  -1.66
  433,674
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  4,283 4,258
  -1.28
  1,782,134
 • مخابرات
  همراه
  16,622 16,452
  -2.82
  497,774
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,814 2,800
  -4.47
  11,669,892
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  12,475 12,200
  -1.8
  3,430,148
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  83,036 84,000
  1.22
  6,272
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  10,196 10,040
  -2.51
  352,972
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  3,195 3,188
  -1.91
  2,487,852
 • فلزات اساسی
  کاوه
  5,737 5,701
  -0.99
  1,363,105
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  3,979 3,900
  -2.03
  450,588
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  11,968 11,670
  -2.88
  200,253
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  12,553 12,553
  4.99
  3,372,141
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  4,942 4,830
  -2.48
  197,408
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  6,215 6,099
  -2.23
  112,855
 • محصولات شیمیایی
  جم
  14,397 14,399
  0.61
  2,793,385
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  12,684 12,510
  -1.81
  289,027
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  5,227 5,283
  -1.53
  646,143
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  12,068 11,940
  -2.5
  395,367
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  3,343 3,353
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  17,946 17,921
  -4.8
  1,078,094
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  6,067 6,011
  -2.16
  2,522,249
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  5,711 5,650
  -3.32
  1,126,982
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  2,804 2,804
  4.98
  3,295,037
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  22,413 22,469
  0.5
  63,429
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  9,219 9,175
  -2.74
  2,455,281
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  16,031 16,049
  -3.94
  749,348
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  14,402 14,200
  -1.91
  184,942
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  37,634 37,127
  -3.8
  100,843
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  62,803 62,751
  -0.89
  151,577
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  4,358 4,310
  -4.71
  1,869,415
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  67,718 67,550
  -0.21
  30,687
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  4,646 4,513
  -3.13
  299,306
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  16,315 16,599
  -1.85
  1,187,365
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  26,602 26,638
  -1.41
  286,713
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  34,893 34,600
  -0.24
  738,272
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  4,126 4,100
  -1.89
  2,243,619
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,013,261 1,013,500
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  982,560 982,560
  0
  39
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  945,000 945,000
  -1.46
  2
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  990,000 990,000
  -1
  1
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  950,000 950,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  975,000 975,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  936,606 936,606
  2.83
  2
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  922,000 922,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  986,000 986,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  970,001 970,001
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,213 960,213
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  907,902 907,902
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  919,000 919,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  884,381 897,000
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  850,690 830,000
  1
  21
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  873,880 871,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  800,000 800,000
  0.35
  107
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  999,997 990,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  792,688 780,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  689,405 685,900
  0
  414
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  886,666 886,666
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  885,000 885,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  1,001,950 1,001,950
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  945,000 945,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  887,806 887,806
  -0.07
  9
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  995,000 995,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  804,407 804,407
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  1,000,007 1,015,050
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  19,945 19,999
  -0.71
  198,104
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  4,687 4,680
  -4.77
  6,189,510
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  5,932 5,914
  -5
  5,646,790
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  23,974 23,918
  -5
  384,415
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  3,745 3,711
  -1.93
  717,255
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  7,456 7,440
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولای
  17,932 18,047
  5
  2,537,534
 • هتل و رستوران
  سمگا
  8,950 8,950
  0.26
  11,402,310
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  5,097 5,078
  -4.08
  302,156
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  3,631 3,620
  -3.23
  9,382,019
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  3,657 3,681
  -2.21
  1,345,668
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  75,021 74,250
  -0.87
  149,670
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  20,186 20,518
  5
  540,150
 • فلزات اساسی
  میدکو
  5,229 5,240
  0.13
  1,476,002
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  3,076 3,090
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب
  2,225 2,217
  -3.4
  42,316,148
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  3,087 3,129
  2.86
  2,245,147
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  56,419 54,501
  -0.38
  59,628
 • قند و شکر
  قشیر
  23,319 23,597
  4.77
  4,173,362
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  9,754 9,580
  0.03
  71,672
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  52,393 51,601
  -4.2
  164,906
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  49,226 49,200
  -1.43
  1,248,584
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  52,592 51,441
  -1.88
  71,918
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  14,505 14,622
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  6,202 6,205
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  13,735 13,421
  -4.8
  303,579
 • فلزات اساسی
  زنگان
  34,217 34,000
  -2.68
  140,100
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  50,911 50,241
  -5
  149,342
 • فلزات اساسی
  فزرین
  12,169 12,150
  -1.61
  894,563
 • قند و شکر
  قچار
  41,833 41,870
  -3.35
  25,379
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  43,461 43,708
  -2.3
  35,275
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  4,015 4,016
  4.99
  4,645,791
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  15,143 15,154
  5
  4,079,233
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  16,607 16,494
  2.93
  1,572,893
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  11,373 11,315
  -2.78
  198,218
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  9,923 9,877
  -2.27
  669,478
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  23,942 23,722
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  14,880 14,860
  -2.95
  126,529
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  13,889 13,889
  0.47
  517,480
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  35,809 36,000
  -3
  674,178
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,431 5,410
  -1.85
  908,216
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  16,916 16,503
  -1.86
  136,193
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  25,804 25,804
  5
  2,931,513
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  5,109 5,090
  -1.91
  564,312
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  25,986 26,250
  -1.13
  94,671
 • فلزات اساسی
  ارفع
  6,432 6,366
  -4.23
  600,189
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  6,014 6,020
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  6,124 6,063
  1.88
  901,368
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  27,410 27,100
  0.04
  108,893
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  5,012 5,002
  -3.62
  2,002,155
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  53,823 53,299
  -3.45
  620,903
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  37,680 37,499
  0.13
  45,868
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  13,538 13,601
  -3.09
  757,379
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  3,916 3,895
  0.21
  304,641
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  16,403 16,304
  -2.69
  126,769
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,000,829 1,000,800
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  11,154 11,246
  -1.43
  1,429,200
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  25,283 25,248
  -4.54
  526,326
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  26,525 26,111
  -1.27
  96,164
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  9,034 9,079
  -4.03
  4,034,080
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  30,779 30,699
  -0.67
  271,413
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  3,868 3,908
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  15,783 15,750
  1.43
  334,493
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  29,132 29,002
  -4.35
  74,977
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  32,116 32,098
  0.24
  164,040
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  50,540 49,002
  -3.44
  34,813
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  4,016 4,017
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صدانا98
  1,000,872 1,005,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  26,566 26,400
  0.92
  100,954
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  13,000 12,901
  -4.71
  8,749,871
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  22,894 22,500
  -2.14
  146,493
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  8,913 8,800
  -1.33
  352,496
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  3,365 3,454
  -0.12
  1,588,964
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  7,375 7,375
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  4,196 4,200
  -2.3
  6,681,924
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  991,002 991,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  19,228 19,200
  -1.73
  441,635
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,005,032 1,005,000
  -0.36
  37
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  20,626 20,397
  0.7
  1,767,470
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  14,171 14,295
  -1.13
  321,438
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,000,050 1,000,050
  0
  20
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  31,731 31,505
  2
  396,939
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  81,951 82,800
  3.07
  240,258
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  49,623 48,997
  0.47
  18,822
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  29,424 29,297
  -0.84
  144,518
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,005,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  990,000 990,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  7,687 7,661
  -1.88
  300,209
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  7,439 7,459
  5
  36,388,808
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  53,280 53,020
  -2.12
  12,629
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  15,507 15,274
  -1.91
  142,058
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  962,640 950,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  970,000 970,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  995,991 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت5
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت1
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • بانکها و موسس