• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  4,536 4,490
  0.25
  20,025,466
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  10,321 10,325
  0.87
  3,651,860
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  12,623 12,733
  5
  8,369,813
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  4,043 4,020
  -3.69
  1,463,456
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  6,130 6,199
  2.06
  29,763,522
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,911 2,900
  -3.46
  19,454,783
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  12,401 12,273
  0.88
  4,672,764
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,577 2,528
  -5
  37,017,211
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,572 3,501
  -4.89
  3,127,515
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  16,116 16,068
  -0.88
  2,042,343
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  4,044 4,050
  -1.22
  18,648,226
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,627 5,538
  -4.99
  17,788,598
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,929 1,950
  -2.94
  28,051,724
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  7,098 7,007
  -3.23
  8,338,661
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  24,542 24,996
  5
  699,975
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,615 3,535
  -5
  106,057,356
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  5,538 5,434
  -4.98
  13,401,844
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  528 530
  4.95
  2,858,086,392
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  486 487
  4.73
  3,723,263,712
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,668 3,630
  -4.3
  6,040,295
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  5,187 5,134
  -3.97
  15,783,170
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  9,067 8,998
  -1.95
  380,140
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  10,776 10,971
  5
  5,673,653
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  34,514 34,515
  -4.45
  350,835
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  27,049 26,829
  -5
  1,653,127
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  8,722 8,668
  -5
  641,782
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  7,253 7,234
  -4.99
  5,070,047
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  6,815 6,780
  -4.57
  4,404,767
 • فلزات اساسی
  فجر
  15,230 15,064
  -4.99
  866,089
 • فلزات اساسی
  فخاس
  15,514 15,565
  5
  3,756,606
 • فلزات اساسی
  فخوز
  9,060 9,045
  -3.28
  4,961,860
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,402 4,369
  -2.89
  56,546,079
 • فلزات اساسی
  فروس
  15,254 15,356
  5
  5,819,580
 • فلزات اساسی
  فرآور
  59,692 59,998
  -2.26
  859,726
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  3,462 3,452
  0.09
  845,189
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  2,836 2,868
  -1.92
  28,871,379
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  6,220 6,090
  -2.98
  13,777,597
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,683 6,653
  -2.49
  21,746,851
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  7,819 7,800
  -1.74
  16,242,955
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  4,947 4,889
  -4.99
  22,740,446
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  6,104 6,055
  -4.99
  13,917,024
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  6,945 6,822
  -4.43
  39,449,418
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  14,332 14,240
  -2.31
  518,430
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  3,126 3,065
  -3.04
  7,225,413
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  14,247 14,208
  -4.99
  1,894,749
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  46,089 47,000
  4.37
  94,842
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  12,077 12,000
  3.22
  2,699,061
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,151 3,222
  4.99
  1,811,225
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  4,040 3,990
  -5
  6,849,062
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  13,781 13,740
  0.25
  4,445,981
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  4,234 4,237
  4.98
  6,081,343
 • فلزات اساسی
  فلوله
  16,251 16,107
  -5
  9,677,946
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,362 2,345
  3.72
  28,866,177
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  3,186 3,051
  -2.9
  18,034,824
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,341 4,350
  0.51
  51,428,744
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  10,153 10,100
  -1.86
  16,102,435
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  13,010 13,057
  4.99
  6,149,575
 • مخابرات
  اخابر
  3,872 3,804
  -5
  23,088,349
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  18,607 18,400
  -2.28
  1,313,484
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  9,028 8,816
  -4.99
  4,456,397
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,775 1,757
  -2.44
  31,246,173
 • فلزات اساسی
  فملی
  4,953 4,950
  -1.32
  20,857,311
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  5,057 4,997
  -4.98
  6,736,680
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  6,365 6,347
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  20,239 20,350
  -0.32
  586,095
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  6,344 6,500
  2.56
  8,621,877
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  18,814 18,793
  -5
  2,376,406
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  7,042 6,880
  -1.49
  3,358,837
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,499 4,479
  -4.99
  62,250,697
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  15,011 15,100
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  6,260 6,090
  -3.64
  4,302,151
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  13,024 12,850
  -4.72
  3,829,963
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  7,620 7,606
  -2.29
  6,831,035
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  7,161 7,162
  5
  10,845,647
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  69,505 69,035
  -1.03
  85,901
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  23,971 23,966
  -0.59
  2,486,046
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  13,633 13,589
  -2.21
  8,710,001
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  32,914 33,892
  0
  1,955,761
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  11,015 10,900
  -3.43
  2,649,098
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,570 1,557
  -4.95
  42,323,108
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  7,277 7,313
  5
  4,070,801
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,019 1,969
  -3.53
  122,423,921
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,159 2,142
  -1.47
  10,441,543
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  13,913 13,829
  -4.99
  1,799,893
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  7,322 7,238
  -4.99
  1,573,665
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,622 3,580
  -3.43
  7,604,193
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  3,875 3,814
  1.36
  1,289,100
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  8,497 8,386
  -5
  6,925,578
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  4,585 4,500
  2.72
  33,682,847
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  4,252 4,290
  -1.54
  19,181,951
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  15,401 15,950
  0.45
  1,396,935
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  7,806 7,681
  -0.25
  1,441,596
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  8,205 8,150
  -4.32
  2,284,723
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  4,222 4,160
  -1.35
  7,594,314
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  9,775 9,753
  3.01
  3,407,387
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,800 1,778
  -4.61
  203,914,229
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  5,948 5,781
  -4.37
  3,622,972
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  5,225 5,159
  -3.1
  5,260,044
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  3,389 3,346
  -4.97
  4,739,644
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  3,188 3,184
  2.02
  14,260,842
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  1,721 1,720
  -0.64
  24,644,927
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  3,213 3,200
  -2.47
  3,514,084
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  5,367 5,399
  -3.24
  5,824,513
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  2,612 2,610
  4.82
  24,176,491
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,489 2,464
  0.86
  18,277,243
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,796 3,764
  -4.83
  3,017,072
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  11,795 11,798
  4.99
  8,681,329
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  6,546 6,398
  -2.75
  2,764,130
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  18,046 17,680
  1.77
  3,638,468
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  3,240 3,239
  -2.29
  5,730,941
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  10,390 10,391
  4.99
  948,114
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  5,473 5,466
  -4.99
  18,064,405
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  5,048 5,003
  -2.55
  3,558,659
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  12,418 12,440
  2.52
  3,096,105
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  8,562 8,516
  -3.53
  9,452,846
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  4,176 4,175
  -3.4
  6,367,000
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  8,122 8,030
  2.62
  4,507,769
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  8,234 8,239
  5
  11,938,235
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,767 2,748
  -0.87
  17,408,148
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,560 1,536
  -4.95
  67,999,660
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  6,738 6,889
  0.79
  1,189,892
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,196 2,170
  -2.38
  104,666,126
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  4,405 4,370
  3.9
  66,572,914
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  11,117 10,855
  -4.06
  489,299
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  24,652 24,390
  -2.72
  1,167,328
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  6,464 6,350
  -3.2
  6,338,585
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  16,608 16,490
  -2.91
  4,407,628
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  4,181 4,179
  -1
  4,361,006
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,906 1,890
  -0.74
  78,381,216
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,579 2,540
  3.08
  27,145,826
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  18,392 18,300
  0.37
  3,135,494
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  12,859 12,999
  2.46
  1,790,748
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  7,881 7,800
  -0.05
  364,768
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  13,164 13,164
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  13,164 13,130
  -3.05
  3,001,981
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا
  13,164 13,164
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  13,164 13,164
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  5,864 5,987
  -0.13
  2,502,116
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  35,365 35,220
  -2.46
  1,276,059
 • فلزات اساسی
  فایرا
  5,726 5,647
  -3.12
  3,214,469
 • فلزات اساسی
  فمراد
  24,457 24,360
  -3.6
  891,274
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  11,006 11,017
  4.99
  3,599,584
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  35,044 34,905
  -1.36
  134,233
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  27,567 27,149
  -0.97
  1,969,524
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,710 3,709
  -1.44
  15,752,523
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  5,016 4,985
  -4.99
  7,814,254
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,802 2,746
  -2.69
  24,756,207
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  72,752 73,250
  -0.33
  314,857
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  6,453 6,400
  -1.98
  4,193,546
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  19,754 20,289
  5
  846,237
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  9,343 9,209
  -4.99
  2,337,787
 • منسوجات
  نبروج
  4,075 4,277
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,074 2,059
  0.34
  7,033,860
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  38,073 37,990
  -2.52
  1,208,422
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  2,811 2,765
  -2.23
  6,071,868
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  24,290 23,946
  -5
  1,611,777
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  29,821 30,001
  -1.95
  2,326,779
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  8,743 8,684
  -5
  6,870,002
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  14,742 14,904
  4.99
  1,396,995
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  6,960 6,919
  -5
  3,599,064
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  91,590 86,877
  -5
  113,918
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  56,221 56,300
  -1.72
  55,269
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  7,088 6,897
  -5
  4,044,323
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  14,291 14,402
  -2.52
  3,095,046
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  22,053 21,700
  -2.18
  2,493,973
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  41,468 40,910
  -4.83
  516,553
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  21,561 21,550
  -0.61
  365,651
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  19,617 19,435
  1.17
  4,259,245
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  7,271 7,300
  4.14
  40,875,866
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  33,238 33,070
  -4.99
  469,377
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,508 3,500
  -3.98
  5,265,825
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  4,692 4,550
  -4.67
  10,905,566
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  16,029 15,835
  2.7
  4,439,133
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  47,571 47,890
  0.4
  467,839
 • قند و شکر
  قصفها
  31,386 31,748
  4.75
  1,276,878
 • قند و شکر
  قزوین
  15,630 15,199
  -1.6
  4,063,061
 • قند و شکر
  قهکمت
  26,780 26,099
  -3.37
  1,122,801
 • قند و شکر
  قشهد
  17,137 16,750
  -2.46
  628,234
 • قند و شکر
  قلرست
  11,932 11,655
  -4.65
  834,883
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  71,457 69,000
  -4.85
  50,821
 • قند و شکر
  قمرو
  19,562 19,600
  -3.9
  591,621
 • قند و شکر
  قنیشا
  15,746 15,495
  3.18
  4,015,362
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  24,976 25,778
  1.32
  1,498,350
 • قند و شکر
  قپیرا
  33,142 33,228
  5
  126,613
 • قند و شکر
  قثابت
  19,020 18,799
  -3.32
  2,348,426
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  14,692 14,550
  -4.45
  843,051
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  23,364 23,364
  -5
  534,470
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  21,794 21,702
  -5
  664,020
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  15,067 15,010
  -5
  1,330,883
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  4,086 4,108
  4.13
  16,342,596
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  6,308 6,308
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  6,725 6,748
  -2.72
  4,067,072
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  19,692 19,788
  -2.69
  353,485
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  37,661 37,543
  -5
  553,564
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  9,830 10,100
  1.69
  2,190,739
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  26,807 26,850
  -0.95
  275,033
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  42,415 42,688
  1.41
  47,832
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  12,322 12,294
  -2.74
  696,162
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  21,814 21,814
  -5
  132,908
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  4,809 4,733
  2.31
  7,334,289
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  11,824 11,600
  2.36
  8,388,323
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  24,851 25,100
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  53,634 53,150
  -2.16
  529,664
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  9,730 9,700
  2.05
  406,643
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  6,184 6,198
  -2.93
  22,933,586
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  9,351 9,330
  0.41
  2,304,996
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  31,943 31,994
  0.38
  323,260
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  23,665 23,550
  3.27
  398,990
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  11,527 11,639
  10.24
  3,454,850
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  42,103 41,867
  -1.95
  205,263
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  4,330 4,352
  4.99
  31,420,166
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  12,789 12,603
  2.06
  1,994,038
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,307 2,271
  -4.98
  51,917,054
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  5,696 5,696
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,524 2,473
  -4.99
  20,054,472
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  28,518 28,302
  1.29
  645,142
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  7,099 7,049
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  6,353 6,205
  -2.59
  3,833,038
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  29,908 30,480
  3.81
  110,668
 • منسوجات
  نمرینو
  23,389 23,450
  1.19
  138,513
 • فلزات اساسی
  فنوال
  4,760 4,717
  -4.99
  6,619,094
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  23,507 23,478
  -5
  1,902,658
 • فلزات اساسی
  فنورد
  26,368 26,789
  4.02
  99,344
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  16,931 16,900
  -2.6
  2,185,479
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  18,998 18,998
  5
  2,343,283
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  8,321 8,300
  -1.54
  4,775,224
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  32,234 32,880
  4.74
  1,156,167
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  2,399 2,371
  -4.97
  40,517,080
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,404 2,360
  -4.41
  7,145,618
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  15,028 15,028
  5
  1,181,240
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  31,469 30,847
  -5
  410,231
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  14,564 14,914
  5
  906,813
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  17,427 17,300
  -1.91
  479,349
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  8,914 8,880
  -4.37
  1,362,498
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,341 1,327
  -4.94
  105,452,265
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  4,010 4,069
  4.98
  27,658,652
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  28,221 28,009
  -4.38
  662,912
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  26,884 26,826
  -5
  356,471
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  9,202 9,202
  -5
  344,300
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  1,718 1,770
  4.73
  44,952,218
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  5,028 5,042
  -0.47
  6,641,806
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  7,359 7,402
  3.67
  8,018,092
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  18,778 18,778
  -5
  217,852
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  16,091 16,240
  3.22
  684,737
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  22,766 22,583
  -5
  476,362
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  12,906 12,800
  -0.18
  1,145,929
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  2,957 2,990
  -0.8
  8,739,280
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  9,289 9,510
  4.99
  243,056
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  31,131 31,159
  5
  1,616,595
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  10,537 10,561
  4.99
  8,581,328
 • فلزات اساسی
  فسپا
  12,589 12,580
  0.01
  1,287,018
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  19,853 20,811
  5
  3,094
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  14,659 14,966
  5
  1,900,041
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  20,064 20,133
  5
  2,147,798
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  10,713 10,659
  -5
  3,873,866
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  14,427 14,350
  -3.83
  1,958,061
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  5,668 5,599
  -4.31
  1,823,270
 • قند و شکر
  قشکر
  19,425 19,020
  -0.52
  1,633,756
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  9,225 9,260
  4.24
  16,002,198
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  7,935 7,928
  -2.42
  1,221,234
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  7,703 7,736
  4.31
  8,698,676
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  53,138 53,000
  -3.32
  108,435
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  7,740 7,780
  1.5
  1,045,133
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  5,850 5,870
  1.72
  6,914,634
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  26,844 26,916
  1.14
  132,712
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  27,911 28,936
  5
  30,696
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  3,585 3,536
  -5
  4,121,596
 • فلزات اساسی
  فسرب
  24,163 24,099
  -4.3
  2,059,959
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  22,582 22,325
  -0.26
  119,204
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  23,314 22,978
  -0.73
  748,001
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  78,729 79,960
  5
  96,141
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  7,979 8,034
  4.99
  3,205,595
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,541 1,523
  -4.99
  44,970,633
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  11,243 11,169
  -2.84
  7,035,882
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  26,461 26,402
  -2.32
  239,176
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  16,713 17,503
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  58,242 58,114
  -5
  188,120
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  16,177 16,200
  4.85
  2,174,988
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  19,609 20,100
  1.99
  1,452,872
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  13,777 13,699
  0.27
  249,789
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  14,089 14,000
  -3.81
  1,561,751
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  3,326 3,253
  -2.25
  11,605,402
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  14,169 13,920
  -5
  2,876,809
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  6,047 6,100
  -2.46
  2,051,297
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  9,497 9,525
  3.15
  2,610,607
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  23,370 23,100
  -3.24
  3,750,614
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  7,957 7,890
  -0.98
  2,119,593
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  3,615 3,600
  1.49
  38,568,779
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  4,551 4,526
  -3.06
  9,870,332
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  6,659 6,670
  -0.73
  4,381,860
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  2,824 2,790
  -4.02
  21,916,717
 • مخابرات
  همراه
  12,945 12,872
  -1.09
  1,262,109
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,142 2,128
  -1.07
  14,080,220
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  63,589 63,002
  -1.98
  124,283
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  5,414 5,400
  -1.96
  4,871,369
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  7,048 7,000
  -3.06
  3,979,734
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,301 2,287
  -4.99
  15,410,116
 • فلزات اساسی
  کاوه
  5,223 5,194
  0.27
  9,762,846
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  3,061 3,030
  -0.62
  2,257,528
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  9,873 9,929
  -2.43
  4,983,440
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  8,668 8,633
  3.36
  12,522,465
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  3,612 3,599
  -0.8
  2,441,642
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  4,035 4,038
  4.99
  28,036,665
 • محصولات شیمیایی
  جم
  12,759 12,800
  1.2
  3,797,565
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  10,278 10,259
  -4.32
  3,821,332
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  3,087 3,142
  -1.78
  1,402,587
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  9,280 9,232
  -4.99
  8,334,368
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,527 2,492
  -4.99
  36,647,240
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  17,157 17,390
  4.7
  3,169,872
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  6,242 6,158
  -3.46
  8,323,448
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  4,275 4,354
  2.11
  8,071,907
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  2,076 2,014
  -4.82
  1,551,944
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  18,989 18,999
  2.17
  1,794,062
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  13,041 13,360
  3.87
  8,103,289
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  9,564 9,535
  -0.3
  26,816,218
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  9,505 9,392
  -2.97
  422,639
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  14,680 14,900
  4.55
  914,183
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  13,914 13,891
  -5
  2,605,288
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  30,829 30,496
  -1.93
  525,845
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  45,873 45,350
  -2.77
  1,104,426
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  3,094 3,080
  -1.69
  9,291,344
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  59,549 59,500
  -1.08
  642,768
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  2,883 2,882
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  13,424 13,420
  1.76
  7,775,481
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  19,094 19,149
  0.09
  278,578
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  28,200 28,000
  -2.07
  2,547,222
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,787 2,788
  -3.06
  32,087,359
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,019,999 1,019,999
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,017,423 1,019,100
  0.21
  4,898
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  982,560 982,560
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  937,945 949,850
  3.18
  210
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  12,000
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  958,500 958,500
  0
  140
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  914,000 914,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  928,446 928,446
  5.45
  73
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  948,602 948,602
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  953,684 945,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,309 960,309
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  930,000 930,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  918,000 918,000
  0.88
  358
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  866,742 934,497
  8.9
  3,603
 • مخابرات
  صخابر102
  791,632 784,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  913,219 911,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  778,953 805,597
  5
  3,614
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  765,000 765,000
  -1.05
  500
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  879,827 879,827
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1404
  933,809 933,198
  -2.74
  102,380
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  823,907 821,100
  -0.84
  7,073
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  998,834 990,000
  -1
  3,000
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  11,539 11,504
  -5
  1,619,212
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  3,128 3,049
  -3.08
  19,486,102
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  3,950 3,850
  -4.87
  5,106,329
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  17,928 18,100
  2.32
  248,129
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  3,511 3,457
  -3.44
  5,937,072
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  7,985 7,836
  -5
  8,238,265
 • فلزات اساسی
  فولای
  8,032 8,060
  -1.93
  3,118,772
 • هتل و رستوران
  سمگا
  7,913 7,838
  -2.75
  18,578,722
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  5,802 5,856
  2.25
  4,409,887
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  4,784 4,670
  0.95
  62,845,873
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  2,213 2,220
  4.42
  16,006,416
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  66,614 66,780
  -1.12
  1,138,944
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  8,294 8,192
  -1.43
  525,106
 • فلزات اساسی
  میدکو
  5,390 5,459
  1.36
  1,934,331
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,482 2,474
  -4.99
  17,296,219
 • فلزات اساسی
  ذوب
  1,981 1,988
  1.02
  298,713,211
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  1,786 1,752
  -4.68
  1,952,970
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  42,811 42,760
  -1.27
  170,315
 • قند و شکر
  قشیر
  9,234 9,169
  -2.78
  1,150,974
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  7,663 7,744
  1.11
  2,008,498
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  23,473 23,365
  -5
  1,057,101
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  46,407 45,500
  -3.4
  10,636,621
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  45,116 44,606
  -3.99
  292,626
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  8,001 7,849
  -4.44
  8,897,101
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  5,813 5,734
  -4.99
  3,462,046
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  6,413 6,390
  -2.78
  780,725
 • فلزات اساسی
  زنگان
  20,540 20,540
  5
  947,986
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  50,211 50,050
  0.02
  289,999
 • فلزات اساسی
  فزرین
  8,916 8,650
  -0.23
  9,583,529
 • قند و شکر
  قچار
  32,668 32,445
  -4.57
  105,234
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  42,955 43,500
  -0.97
  1,114,061
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  2,013 1,991
  -4.96
  6,672,082
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  8,882 8,700
  2.23
  11,317,739
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  12,319 12,390
  -0.58
  1,356,856
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  14,218 14,189
  -4.99
  4,470,973
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  6,537 6,575
  10.24
  759,852
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  25,717 25,680
  -5
  2,204,100
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  8,260 8,264
  4.99
  5,463,807
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  7,960 7,830
  -0.84
  7,284,860
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  11,581 11,620
  5
  4,685,473
 • فلزات اساسی
  هرمز
  6,028 5,979
  -1.94
  1,354,345
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  17,513 17,266
  -2.62
  869,820
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  20,728 20,906
  5
  3,031,381
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  5,538 5,466
  -3.24
  2,205,422
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  15,047 15,000
  -4.2
  439,942
 • فلزات اساسی
  ارفع
  7,144 7,122
  -0.86
  4,744,181
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  3,407 3,364
  -3.11
  3,717,111
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  3,254 3,210
  -2.85
  3,710,238
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  17,733 17,600
  -3.39
  479,511
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  3,335 3,290
  2.72
  16,114,007
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  45,005 45,167
  5
  1,254,934
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  29,037 29,306
  5
  896,394
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  7,963 8,142
  3.36
  5,370,581
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  2,898 2,915
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  19,328 19,216
  -2.07
  361,872
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,011,805 1,011,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  9,194 9,156
  -4.99
  4,465,762
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  18,136 18,000
  -2.13
  1,359,385
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  19,639 19,600
  -3.51
  413,396
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  5,463 5,350
  -4.22
  8,007,245
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  16,294 16,294
  4.99
  62,474
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  2,994 2,932
  -4.37
  8,009,992
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  10,034 9,980
  1.37
  3,417,749
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  23,844 23,846
  5
  889,600
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  50,415 50,287
  -5
  423,308
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  50,604 49,960
  -2.97
  292,280
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  3,033 3,028
  -4.99
  7,202,614
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  19,617 19,617
  5
  181,689
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  6,574 6,532
  -2.39
  18,472,127
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  11,999 12,085
  5
  2,413,968
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  7,213 7,213
  4.99
  678,465
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  2,936 2,940
  -4.23
  4,488,234
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  4,178 4,167
  -4.99
  2,949,883
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  3,382 3,344
  3.18
  23,170,355
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  990,000 990,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  12,514 12,276
  -1.48
  2,561,553
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  15,405 15,201
  -4
  388,392
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  15,603 15,600
  -1.86
  1,774,247
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,010,503 1,010,503
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  19,575 19,604
  5
  894,673
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  26,947 26,947
  5
  201,088
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  30,910 30,910
  5
  1,085,200
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  28,343 28,000
  2.23
  840,398
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,001 1,000,001
  0
  1
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  966,446 966,446
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  6,943 6,844
  -2.76
  5,792,970
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  4,532 4,430
  -4.81
  14,752,473
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  37,626 37,000
  -4.53
  428,449
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  12,949 12,942
  -5
  5,165,965
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  982,502 982,502
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  941,150 941,150
  -0.01
  1,000
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  963,000 963,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد24
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  990,000 990,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد27
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت2
  979,411 979,411
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  940,010 940,010
  -1.89
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل
  2,650 2,648
  4.17
  65,950,419
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه
  5,321 5,275
  -1.31
  7,146,535
 • هتل و رستوران
  گکوثر
  38,905 38,905
  5
  152,276
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حآسا
  5,773 5,834
  4.98