• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  6,690 6,620
  -1.49
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  1,983 1,954
  -3.17
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  12,060 12,010
  2.21
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  1,330 1,365
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  7,610 7,640
  4.95
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  3,660 3,570
  -4.83
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  3,148 3,210
  2.95
  0
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  27,560 27,620
  4.98
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  1,436 1,462
  3.91
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,241 3,220
  -0.8
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  5,010 5,020
  4.8
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  7,370 7,450
  4.93
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  998 974
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,726 1,759
  3.71
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  1,527 1,548
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  2,742 2,759
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  1,629 1,635
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  5,670 5,690
  -2.9
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  26,920 27,700
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  3,029 3,037
  1.3
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  12,880 13,240
  2.4
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  11,680 11,450
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  31,720 31,850
  0.03
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  8,860 8,670
  -4.93
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  2,223 2,219
  -4.97
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  16,680 16,200
  -2.76
  0
 • فلزات اساسی
  فجر
  16,370 16,880
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  5,040 5,080
  4.96
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  7,760 7,850
  3.84
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  9,920 9,950
  4.96
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  6,900 6,960
  4.98
  0
 • فلزات اساسی
  فرآور
  21,570 22,420
  4.96
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  2,608 2,660
  2.74
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  12,450 12,510
  4.95
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  2,444 2,489
  1.63
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  20,950 21,200
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  2,211 2,238
  4.97
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  4,307 4,215
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  3,135 3,131
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  3,308 3,292
  0.21
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  7,800 7,800
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  1,403 1,402
  0.43
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  14,400 14,410
  -0.14
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  2,139 2,147
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  2,293 2,317
  2.3
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  15,480 15,650
  4.96
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  7,070 7,020
  -4.62
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  3,285 3,300
  0.24
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  8,720 8,970
  5.04
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  13,630 13,660
  0.37
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  1,744 1,765
  1.85
  0
 • مخابرات
  اخابر
  6,460 6,530
  1.08
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  64,350 66,860
  4.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  2,116 2,145
  1.51
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  2,800 2,840
  1.57
  0
 • فلزات اساسی
  فملی
  6,560 6,600
  4.93
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال
  20,520 20,700
  2.12
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  9,960 10,120
  2.74
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  ونیکی
  8,710 8,640
  -0.92
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  1,612 1,626
  0.62
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  30,220 30,000
  -1.06
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  2,667 2,729
  3.72
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  9,110 9,110
  -0.44
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  13,400 13,510
  1.81
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  16,430 16,760
  3.97
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  37,330 37,560
  4.97
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  8,180 8,590
  2.38
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  10,900 11,150
  2.67
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  42,590 43,700
  2.7
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,380 5,380
  4.87
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  34,120 34,570
  4.98
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  55,230 56,770
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  8,950 9,010
  4.89
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  2,454 2,463
  1.32
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  19,620 19,910
  4.9
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  1,266 1,271
  4.95
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  7,230 7,240
  3.43
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  28,580 29,350
  4.93
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  15,250 14,720
  -4.97
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  10,190 10,150
  -0.49
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  12,810 12,740
  -2.6
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  2,996 3,023
  2.06
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  16,070 16,130
  0.31
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  13,460 13,700
  2.16
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  23,290 23,320
  0.17
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  12,200 12,380
  -3.05
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  797 812
  4.91
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  19,010 19,560
  2.89
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  8,670 8,800
  4.02
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  4,252 4,135
  -3.61
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  7,340 7,560
  3.42
  0
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  43,180 43,040
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  13,780 13,790
  -0.79
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  13,910 14,330
  4.98
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  2,307 2,341
  4.98
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  13,470 13,700
  2.32
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  5,540 5,580
  4.89
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,225 2,215
  -4.98
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  7,160 7,310
  4.28
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  3,223 3,227
  -4.33
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  13,750 13,840
  -3.42
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  18,850 19,440
  2.75
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  3,751 3,847
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  7,000 7,150
  4.84
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  6,450 6,570
  3.79
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  17,200 17,650
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  12,230 12,560
  4.93
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  17,300 17,300
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  31,750 32,270
  2.74
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  1,405 1,428
  2.29
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  4,750 4,860
  3.85
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  6,290 6,220
  -1.43
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  8,010 8,020
  4.97
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  34,010 34,500
  4.45
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  5,360 5,490
  4.97
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  9,300 9,530
  4.96
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  15,680 16,250
  -1.22
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  1,586 1,589
  4.95
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  6,050 6,160
  2.5
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  4,518 4,548
  -0.04
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  1,125 1,142
  4.96
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,415 2,394
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  8,370 8,490
  0.95
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  7,310 7,310
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  4,520 4,600
  -2.34
  0
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  45,880 46,980
  3.57
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  127,550 127,660
  4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  25,420 25,800
  1.9
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  6,230 6,240
  4.87
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  1,051 1,061
  2.02
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  4,025 4,049
  4.98
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,836 2,820
  1.33
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,140 2,139
  -3.65
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  17,780 18,000
  0.84
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  19,130 19,430
  0.15
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,789 2,770
  -1.28
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  4,613 4,608
  0.11
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  4,468 4,542
  1.79
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  2,362 2,370
  0.68
  0
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  1,903 1,903
  4.96
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  7,250 7,390
  3.21
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  7,250 7,250
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  4,816 4,860
  1.19
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  14,460 14,790
  4.75
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  1,765 1,780
  2.36
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  6,440 6,580
  4.11
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  14,270 14,410
  2.42
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  21,030 21,300
  4.98
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  22,940 23,250
  2.15
  0
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  23,730 23,540
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  12,290 12,470
  2.47
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  2,451 2,430
  0.12
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  34,590 33,430
  -4.97
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  17,450 17,000
  -2.8
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  15,800 15,710
  -0.57
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  11,380 11,420
  0.97
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  19,210 19,490
  2.04
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  10,580 10,840
  4.94
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  30,760 31,350
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  850 855
  4.78
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,302 2,332
  5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  20,230 20,510
  -0.24
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  15,530 15,600
  -2.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  50,030 50,220
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  6,510 6,540
  -3.82
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  39,930 39,210
  -0.83
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  1,536 1,540
  0.79
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  1,736 1,765
  4.01
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  1,647 1,683
  -2.49
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  9,800 9,840
  1.65
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  77,270 77,510
  1
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  22,210 22,920
  3.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  8,610 8,780
  4.9
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  19,370 19,110
  1.11
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  11,230 11,260
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  1,527 1,544
  -3.38
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  20,620 18,750
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  55,140 55,980
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  11,340 11,590
  4.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  23,940 23,610
  -1.62
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  27,340 28,240
  3.9
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  6,750 6,660
  -4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  14,670 15,240
  -1.23
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  18,880 19,340
  2.71
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  3,753 3,782
  -0.58
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  38,910 39,670
  4.97
  0
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  6,140 5,950
  -3.57
  0
 • فلزات اساسی
  فخاس
  21,080 21,070
  -0.52
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  13,200 13,340
  0.98
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  2,758 2,812
  4.38
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  64,170 65,350
  0
  0
 • قند و شکر
  قزوین
  4,040 3,943
  -3.12
  0
 • قند و شکر
  قهکمت
  4,534 4,597
  1.41
  0
 • قند و شکر
  قشهد
  13,100 12,970
  -1.74
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  16,000 16,140
  4.94
  0
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  111,610 111,970
  5
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  20,210 20,450
  1.04
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  41,710 40,100
  -5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  1,407 1,419
  1.36
  0
 • قند و شکر
  قپیرا
  7,800 7,870
  0.9
  0
 • قند و شکر
  قثابت
  1,375 1,390
  3.19
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  38,270 38,460
  5
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  16,960 16,640
  -3.48
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  11,080 11,580
  2.84
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  8,810 8,980
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  2,847 2,780
  -2.76
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  1,891 1,906
  4.96
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  20,930 21,250
  4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  12,460 12,300
  -4.95
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  3,390 3,501
  -0.62
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  61,680 59,290
  -5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  22,650 23,740
  3.31
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  12,470 12,100
  -4.2
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  66,550 67,110
  1.48
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  4,780 4,670
  -4.89
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  92,670 93,500
  0.33
  0
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  3,642 3,550
  -2.74
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  8,460 8,560
  -2.95
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  8,230 8,170
  -4.89
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  7,870 7,980
  5
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  2,492 2,500
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  6,740 6,830
  1.49
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  11,010 11,250
  3.31
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  5,630 5,680
  -3.24
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  14,590 14,350
  -2.38
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  131,570 129,100
  0.04
  0
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  3,790 3,840
  -0.26
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  67,000 67,090
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله
  817 820
  1.36
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  10,900 10,780
  -4.26
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  1,529 1,502
  -2.15
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  17,440 17,550
  4.96
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  1,175 1,183
  4.97
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  5,820 5,900
  0.85
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  1,640 1,659
  5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  10,900 11,270
  4.93
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  13,940 13,800
  -2.54
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  7,390 7,380
  -0.94
  0
 • منسوجات
  نمرینو
  59,010 59,000
  -2.37
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  3,400 3,405
  -3.29
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  6,310 6,460
  3.36
  0
 • فلزات اساسی
  فنورد
  153,970 154,010
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  9,470 9,460
  -4.92
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,040 3,137
  4.99
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  10,460 10,830
  4.94
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  2,536 2,544
  4.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  4,213 4,212
  -4.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  5,700 5,650
  -4.88
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  3,800 3,800
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  25,160 25,300
  -1.33
  0
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  79,740 80,920
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  27,950 28,590
  4.99
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  21,160 21,170
  4.96
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  936 947
  2.6
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  3,582 3,590
  -4.55
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  4,493 4,495
  0.25
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  8,290 8,360
  0.6
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  2,168 2,235
  4.44
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  19,550 19,930
  1.22
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  28,620 28,640
  -0.28
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  3,963 4,017
  0.68
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  20,970 21,000
  0.1
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  37,060 37,880
  3.16
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  35,500 36,190
  2.09
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  4,480 4,590
  1.86
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  23,910 22,860
  -4.91
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  21,280 21,130
  -1.03
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  6,600 5,970
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسپا
  13,640 13,660
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  48,240 47,990
  -0.66
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  13,100 12,590
  -4.98
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  37,930 38,270
  0.45
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  12,310 12,310
  4.94
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  4,266 4,315
  1.99
  0
 • قند و شکر
  قشکر
  1,692 1,710
  -2.95
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  24,760 24,810
  0.85
  0
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  1,617 1,615
  -3.81
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  15,750 15,870
  0.7
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,502 1,519
  4.18
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  11,450 11,400
  -5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  72,470 73,960
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  4,599 4,600
  0.07
  0
 • فلزات اساسی
  فسرب
  1,369 1,353
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  426,410 435,700
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  17,920 18,170
  1.74
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  20,180 20,030
  -4.98
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  12,090 11,730
  -4.94
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  68,270 66,510
  -3.05
  0
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  2,187 2,200
  -3.97
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  26,560 26,200
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  43,730 43,750
  0
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  6,680 6,470
  -4.01
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  5,910 5,650
  -4.88
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  23,060 22,800
  0.13
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  2,285 2,200
  -4.26
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  10,530 10,700
  -2.9
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  6,680 6,700
  1.98
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  5,440 5,710
  3.25
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  5,890 5,800
  -2.85
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  9,520 9,610
  4.91
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  11,950 12,100
  4.94
  0
 • مخابرات
  همراه
  7,610 7,620
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  2,783 2,818
  3.03
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  6,300 6,310
  0.16
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  18,080 18,300
  1.44
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه
  10,740 10,980
  4.77
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  5,360 5,390
  4.05
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  18,780 19,330
  3.2
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  4,632 4,660
  0.76
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم
  43,020 43,160
  1.24
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  10,060 10,250
  2.19
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  7,460 7,660
  2.27
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  6,420 6,510
  -1.66
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  3,908 3,908
  5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  5,940 5,980
  0.67
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  15,130 15,000
  0.13
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  9,710 9,600
  -2.83
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  2,671 2,707
  2
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  20,330 20,990
  5.02
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  158,970 163,850
  4.98
  0
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  88,750 88,750
  4.99
  6,358,433
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  5,810 5,860
  0
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  41,910 42,080
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  5,720 5,720
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  92,660 92,560
  4.85
  0
 • فلزات اساسی
  فسازان
  3,955 4,060
  2.32
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  116,180 118,240
  5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  7,440 7,600
  3.12
  0
 • فلزات اساسی
  کویر
  3,596 3,483
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  شستا
  950 950
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  7,520 7,670
  0.26
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  54,990 54,990
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی2
  54,990 54,990
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  54,990 55,600
  -1.01
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  8,210 8,210
  0.12
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  8,750 8,830
  0.91
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  2,549 2,569
  2.68
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  1,291 1,315
  4.95
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  10,240 10,260
  0.2
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غکورش
  38,800 39,500
  -0.45
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساشرقی
  399 407
  2.01
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساغربی
  373 374
  4.76
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  729 693
  -4.94
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخراج
  2,209 1,989
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسرضوی
  725 689
  -4.97
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخراش
  1,369 1,301
  -4.97
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخوز
  634 603
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,419 1,349
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسفارس
  1,030 979
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,332 1,266
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرد
  376 376
  4.74
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  378 385
  4.9
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  393 397
  4.75
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  394 401
  1.78
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامید
  1,235 1,260
  2.94
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سپید
  55,240 55,440
  0.36
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  اپال
  23,010 23,000
  -0.13
  0
 • محصولات شیمیایی
  بوعلی
  68,150 68,180
  4.99
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولکار
  3,782 3,710
  -2.03
  0
 • سرمایه گذاریها
  ومدیر
  4,279 4,313
  4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  72,340 72,420
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فسبزوار
  33,080 32,600
  0
  0
 • فلزات اساسی
  میدکو
  45,960 45,960
  0.02
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  4,259 4,259
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب
  2,480 2,545
  0.91
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  999,997 999,997
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  989,800 989,800
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  990,910 990,910
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,000,010 1,000,010
  0
  30,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  940,100 940,100
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  993,832 995,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,001 990,001
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد112
  992,250 992,250
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها012
  1,037,242 1,037,242
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  980,000 980,000
  1.55
  1,000
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  پارسا211
  1,018,500 1,018,500
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس307
  1,002,000 1,002,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس037
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صدف048
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل039
  1,039,500 1,039,500
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل309
  1,076,000 1,076,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا311
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0212
  971,100 971,100
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت312
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت0312
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صعبید312
  1,000,000 1,000,000
  0
  50,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود401
  1,000,000 1,000,000
  1.52
  1,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود041
  1,029,724 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صبهمن404
  1,004,500 1,004,500
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ001254
  968,000 968,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  صمعاد407
  995,000 995,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ010155
  950,000 950,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز304
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ010518
  881,435 881,500
  0.68
  228
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا049
  1,030,000 1,030,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  مشهر406
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  مشهد0312
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  مشهد312
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0411
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگویات.ف0104
  1,660 1,660
  1085.71
  10
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  21,200 21,300
  -1.16
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  3,432 3,500
  -1.8
  0
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  4,163 4,239
  2.14
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  4,470 4,275
  -4.98
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  5,480 5,500
  1.29
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  1,505 1,511
  1.75
  0
 • فلزات اساسی
  فولای
  6,120 6,130
  4.97
  0
 • هتل و رستوران
  سمگا
  9,220 9,200
  0.11
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  6,900 6,690
  -4.97
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  4,631 4,519
  -4.98
  0
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  153,300 153,650
  4.99
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  19,650 19,950
  -1.24
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,606 2,647
  4.17
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  2,145 2,135
  -4.98
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  170,750 174,000
  2.02
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  34,950 34,950
  0
  2,993,840
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  63,600 61,000
  -4.76
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  772 788
  4.65
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  106,350 109,000
  4.61
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  6,850 6,960
  1.16
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  10,080 10,080
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  29,300 29,850
  -2.45
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان
  45,450 45,600
  -4
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  5,200 5,120
  -1.54
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین
  9,390 9,400
  4.91
  0
 • قند و شکر
  قچار
  10,780 10,840
  4.94
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  114,600 114,700
  4.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  3,076 3,075
  -4.98
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  13,580 13,690
  0.44
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  40,700 41,550
  2.85
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  23,650 23,950
  4.36
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  5,660 5,750
  1.59
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  39,200 40,400
  3.59
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  28,350 29,600
  2.96
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  3,630 3,700
  3.93
  0
 • فلزات اساسی
  هرمز
  13,110 13,520
  4.97
  0
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  12,670 12,660
  -4.95
  0
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  96,750 97,650
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  3,490 3,540
  1.72
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  10,860 10,800
  -1.91
  0
 • فلزات اساسی
  ارفع
  11,370 11,700
  3.36
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  3,145 3,076
  -4.97
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  4,710 4,650
  -3.73
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  19,600 20,000
  3.36
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  5,950 6,050
  2.02
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  3,176 3,190
  0.95
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  4,610 4,600
  -3.56
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  6,710 6,740
  0.3
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  10,440 10,550
  0.29
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور