• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  18,460 18,590
  1.53
  11,616,076
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  14,650 14,500
  0.21
  4,954,980
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  26,830 27,300
  5
  10,533,970
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  32,180 32,270
  4.98
  9,794,225
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  13,320 13,470
  3.06
  7,739,943
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  36,920 37,700
  3.43
  5,067,227
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  7,460 7,490
  4.9
  9,402,292
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  53,740 54,710
  4.99
  1,853,282
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  6,880 6,900
  4.86
  8,609,647
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  18,510 18,720
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  10,150 10,160
  4.96
  17,560,120
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  6,450 6,560
  4.96
  5,278,649
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  26,810 26,850
  4.96
  64,645,747
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  3,060 3,140
  4.32
  19,546,525
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  5,610 5,720
  3.62
  439,097,261
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  66,820 68,350
  1.53
  1,160,316
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  3,810 3,930
  4.52
  2,484,682,092
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  19,400 19,300
  -2.97
  24,683,772
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  19,800 19,950
  0.96
  21,809,334
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  22,270 23,000
  4.97
  770,854
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  22,950 22,950
  4.99
  2,478,948
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  132,270 132,990
  0.93
  222,199
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  62,890 63,100
  4.99
  2,421,430
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  36,670 37,260
  4.99
  974,041
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  22,450 22,850
  4.96
  1,622,248
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  19,510 19,820
  4.98
  3,647,989
 • فلزات اساسی
  فجر
  61,380 61,500
  1.49
  1,906,371
 • فلزات اساسی
  فخاس
  31,110 31,850
  4.98
  1,737,343
 • فلزات اساسی
  فخوز
  37,400 37,850
  3.19
  21,488,435
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  21,460 21,470
  4.99
  2,536,572
 • فلزات اساسی
  فولاد
  13,740 13,810
  1.17
  363,363,855
 • فلزات اساسی
  فرآور
  20,240 20,940
  4.96
  759,279
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  14,010 14,300
  1.78
  10,838,920
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  13,650 13,650
  5
  115,828,463
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  3,510 3,550
  4.72
  12,022,658
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  19,370 19,380
  1.15
  14,298,240
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  3,820 3,840
  4.92
  199,931,426
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  26,140 26,230
  4.96
  1,935,541
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  13,890 13,960
  4.96
  58,068,376
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  37,400 37,700
  4.98
  13,846,189
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  13,930 13,920
  -0.07
  6,286,308
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  4,520 4,550
  4.84
  10,420,403
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  200,880 200,240
  -5
  222,677
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  25,110 25,600
  4.96
  1,240,198
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,920 3,920
  4.81
  29,527,989
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  29,020 30,270
  3.7
  9,336,148
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  15,930 16,090
  4.96
  2,672,164
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  21,160 21,210
  5
  4,879,494
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  8,940 9,080
  4.97
  4,079,980
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  14,020 14,310
  4.99
  64,884,406
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  19,800 19,810
  4.98
  22,981,050
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  7,140 7,180
  4.97
  38,854,622
 • مخابرات
  اخابر
  14,870 14,870
  4.94
  30,017,534
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  43,820 45,490
  4.98
  261,464
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  34,300 34,710
  4.99
  1,174,322
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  6,430 6,510
  5
  18,732,524
 • فلزات اساسی
  فملی
  27,720 27,650
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  11,100 11,110
  4.91
  6,859,493
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  14,970 15,030
  4.96
  12,065,307
 • فلزات اساسی
  فنوال
  32,900 34,410
  2.23
  77,025,345
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  64,340 65,020
  4.99
  4,692,600
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  15,070 15,070
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  48,550 50,380
  4.98
  249,000
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  53,180 54,730
  4.99
  5,778,547
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  6,740 6,740
  4.98
  8,112,724
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  5,060 5,200
  4.63
  191,467,157
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  62,140 62,730
  4.99
  3,121,419
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  37,450 37,990
  1.5
  1,331,625
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  31,850 32,320
  4.97
  6,795,234
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  22,000 22,000
  4.96
  6,715,974
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  17,980 17,770
  0.79
  9,499,945
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  295,730 296,420
  5
  511,463
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  44,630 44,660
  4.98
  2,636,325
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  18,560 18,670
  0.97
  435,005,067
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  29,300 30,060
  4.99
  41,877,434
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  57,530 57,980
  5
  3,858,608
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  39,930 40,190
  4.99
  9,443,590
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  9,400 9,590
  4.92
  46,961,030
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  32,050 32,050
  4.98
  2,817,909
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  4,440 4,440
  4.96
  48,540,689
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  25,950 26,090
  4.99
  31,482,316
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  72,390 71,350
  -0.92
  10,184,453
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  26,850 27,570
  4.99
  3,577,841
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  17,050 16,900
  3.62
  35,442,497
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  18,310 18,510
  1.76
  24,560,901
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  25,090 25,130
  4.97
  5,052,591
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  12,180 12,550
  4.93
  2,002,388
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  18,250 18,530
  4.99
  13,034,810
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  31,400 31,720
  5
  1,799,135
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  17,440 17,700
  2.08
  1,050,499
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  50,400 50,550
  4.98
  1,361,265
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  22,630 22,100
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  12,560 12,350
  0.49
  21,192,183
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  19,590 19,960
  5
  3,540,138
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  8,340 8,530
  4.41
  3,341,549
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  79,540 80,300
  4.31
  3,354,025
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  25,130 25,910
  4.98
  757,791
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  14,950 14,910
  4.56
  4,073,512
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  4,910 4,920
  4.9
  10,830,373
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  10,360 10,520
  2.94
  7,367,940
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  8,290 8,300
  4.93
  13,535,742
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  4,420 4,430
  4.98
  51,589,930
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  14,400 14,680
  3.82
  6,594,420
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  28,750 28,900
  -3.18
  3,254,885
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  14,050 14,440
  3.96
  1,810,226
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  9,610 9,870
  5
  97,087,540
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  8,760 8,820
  -1.01
  27,761,763
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  6,560 6,460
  -1.97
  45,461,613
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  33,770 33,970
  4.98
  14,750,352
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  14,330 14,730
  4.99
  1,619,886
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  34,920 35,040
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  25,470 25,600
  1.83
  2,361,495
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  20,910 20,940
  4.96
  6,016,500
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  27,800 28,060
  4.98
  1,500,827
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  12,750 12,890
  4.97
  7,506,152
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  69,530 69,850
  4.99
  1,103,872
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  52,190 52,930
  5
  1,594,813
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  10,600 10,990
  4.97
  1,212,669
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  13,510 13,510
  4.97
  4,216,603
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  29,780 29,780
  4.97
  2,647,846
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  34,310 34,480
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  16,700 17,020
  5
  6,088,101
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  22,710 22,950
  4.99
  3,085,925
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  19,760 19,890
  3.59
  8,250,259
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  24,390 24,810
  4.99
  1,536,238
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  11,340 11,460
  1.6
  51,244,445
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  6,910 6,950
  4.98
  6,975,080
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  42,990 42,990
  4.98
  5,571,719
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  113,580 113,900
  4.17
  4,018,305
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  22,340 22,360
  4.98
  25,886,311
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  16,220 16,380
  1.93
  1,975,498
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  15,430 15,760
  5
  8,530,680
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  9,440 9,480
  4.98
  53,615,442
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  6,740 6,790
  4.95
  24,107,513
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  10,760 10,770
  4.97
  13,781,378
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  62,150 62,290
  4.99
  3,819,726
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  22,190 22,840
  4.92
  3,429,480
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  5,360 5,450
  4.41
  19,483,249
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  18,400 18,400
  4.96
  3,955,347
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  10,490 10,570
  4.97
  4,483,096
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  52,020 52,530
  5
  5,010,891
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  52,020 52,020
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  33,110 33,110
  4.98
  1,663,911
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  33,130 33,130
  4.97
  2,217,703
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  27,470 27,470
  4.97
  4,674,448
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  42,900 43,760
  4.99
  6,108,430
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  16,450 16,690
  4.97
  2,228,203
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  37,700 38,400
  4.98
  6,566,843
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  31,300 30,020
  -5
  303,869
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  30,020 30,510
  4.99
  1,193,139
 • فلزات اساسی
  فایرا
  24,940 25,190
  1.37
  8,688,826
 • فلزات اساسی
  فمراد
  120,610 121,360
  4.99
  1,194,650
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  22,790 22,970
  0.48
  8,327,366
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  60,820 60,930
  0.45
  230,286
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  34,210 35,440
  4.98
  409,067
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  31,020 31,530
  5
  17,047,393
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  6,010 6,020
  4.88
  38,057,616
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  37,610 37,850
  4.99
  1,246,115
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  33,410 33,530
  4.98
  9,671,586
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  84,370 87,170
  9.99
  438,847
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  15,190 15,330
  5
  7,054,920
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  4,130 4,210
  1.2
  773,838,788
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  16,960 16,980
  4.94
  40,011,094
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  3,630 3,700
  1.09
  1,322,895,738
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  4,160 4,180
  4.76
  65,167,261
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  48,110 48,260
  4.98
  1,848,549
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  9,930 10,130
  4.97
  25,002,003
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  79,350 79,350
  4.99
  1,108,548
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  48,110 48,500
  0.85
  920,506
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  13,890 14,000
  4.95
  3,306,834
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  59,620 59,810
  0.55
  1,874,490
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  30,780 31,140
  4.99
  1,292,399
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  271,770 266,990
  -2.61
  879,854
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  239,480 239,660
  5
  2,439,539
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  22,300 22,400
  4.97
  3,383,982
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  26,440 27,460
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  55,250 56,000
  1.63
  408,979
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  222,480 212,620
  -5
  26,606
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  42,580 42,770
  4.98
  2,128,909
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  27,910 28,810
  4.99
  727,746
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  12,550 12,620
  4.99
  3,756,798
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  114,560 114,600
  0.46
  615,340
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  7,010 7,190
  4.96
  3,482,631
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  25,730 26,300
  3.02
  1,292,714
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  5,010 5,010
  4.81
  14,923,137
 • قند و شکر
  قصفها
  240,430 232,000
  -5.74
  7,832,921
 • قند و شکر
  قزوین
  43,990 43,180
  -4.04
  1,909,962
 • قند و شکر
  قهکمت
  57,590 57,610
  4.99
  6,527,081
 • قند و شکر
  قشهد
  29,480 30,000
  2.67
  508,547
 • قند و شکر
  قلرست
  25,990 26,020
  4.96
  2,308,910
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  324,550 324,550
  5
  168,504
 • قند و شکر
  قمرو
  27,390 27,590
  0.99
  1,023,281
 • قند و شکر
  قنیشا
  74,800 73,650
  -4.93
  7,511,993
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  35,430 35,510
  5
  3,858,297
 • قند و شکر
  قپیرا
  88,850 92,750
  4.81
  78,359
 • قند و شکر
  قثابت
  75,480 75,770
  4.99
  3,432,409
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  70,710 69,710
  2.36
  2,148,705
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  26,570 27,470
  4.53
  749,317
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  20,030 20,390
  4.99
  7,807,106
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  22,490 22,850
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  5,420 5,550
  4.91
  5,087,137
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  4,000 4,040
  4.94
  2,363,975,006
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  50,160 49,900
  -4.7
  82,918,665
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  24,560 24,370
  3.31
  19,699,144
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  9,370 8,970
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  255,030 253,730
  -5
  210,866
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  23,330 23,480
  1.65
  2,163,377
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  42,740 43,070
  5
  1,077,182
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  311,730 300,990
  -5
  1,787,452
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  18,350 18,710
  4.99
  6,252,393
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  20,330 20,680
  2.78
  31,155,179
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  19,540 19,580
  4.99
  3,168,832
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  13,230 13,090
  -1.13
  4,721,338
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  157,280 157,350
  5
  809,674
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  3,690 3,790
  4.99
  6,648,796
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  38,730 38,730
  4.99
  2,960,225
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  30,090 30,090
  4.99
  12,779,281
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  29,820 29,540
  -3.9
  6,008,400
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  38,910 38,920
  4.99
  2,194,688
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  64,820 67,720
  2.53
  3,094,233
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  7,910 8,130
  4.9
  2,859,065
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  80,540 81,950
  5
  473,590
 • فلزات اساسی
  فلوله
  21,950 21,650
  0.79
  8,465,835
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  15,860 15,520
  -4.02
  28,079,577
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  8,340 8,410
  4.99
  16,539,296
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  43,170 42,260
  0.33
  23,091,798
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  7,300 7,300
  4.89
  10,011,922
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  7,760 7,830
  4.96
  15,215,070
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  7,150 7,170
  4.98
  7,195,465
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  89,740 90,300
  2.14
  373,320
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  46,890 45,220
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  53,220 54,110
  4.99
  1,011,138
 • منسوجات
  نمرینو
  57,910 58,010
  0.64
  198,394
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  48,760 48,580
  -1.86
  621,324
 • فلزات اساسی
  فنورد
  184,660 184,660
  5
  290,839
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  69,970 68,650
  -4.88
  10,189,214
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  19,620 20,080
  2.19
  6,055,817
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  8,940 9,460
  4.99
  258,196,671
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  10,140 10,360
  4.96
  2,906,588
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  7,600 7,840
  4.95
  2,485,350
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  24,340 24,460
  4.98
  10,873,464
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  107,200 107,850
  0.78
  235,676
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  154,280 154,450
  5
  3,331,715
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  87,400 87,650
  5
  1,753,909
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  34,530 35,270
  -0.93
  55,359,489
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  7,820 8,000
  4.99
  151,988,857
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  8,630 8,780
  4.9
  46,881,743
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  7,540 7,540
  4.87
  19,478,339
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  17,560 18,060
  5
  1,279,070
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  4,200 4,210
  4.99
  35,693,128
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  59,140 59,770
  4.99
  7,774,574
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  16,460 16,860
  2.93
  961,458
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  10,580 10,740
  4.99
  3,469,817
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  58,710 58,520
  -4.98
  3,036,885
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  55,030 55,100
  4.99
  1,192,994
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  32,730 32,800
  4.66
  2,692,906
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  8,480 8,460
  -2.87
  12,561,596
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  38,050 38,340
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  189,330 193,000
  -1.11
  1,362,169
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  10,110 10,460
  3.36
  95,855,980
 • فلزات اساسی
  فسپا
  45,920 45,920
  4.98
  3,319,735
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  84,510 84,990
  1.29
  181,345
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  25,490 25,520
  4.98
  17,831,500
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  40,380 41,640
  4.33
  508,994
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  21,080 22,000
  2.95
  23,269,173
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  7,010 7,070
  1.58
  14,078,307
 • قند و شکر
  قشکر
  46,100 46,300
  2.23
  1,308,696
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  39,100 39,810
  4.98
  836,394
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  18,390 18,830
  4.96
  1,445,189
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,930 2,970
  4.95
  1,916,142,106
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  27,900 27,000
  0.45
  2,991,161
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  85,410 88,400
  4.55
  245,265
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  8,960 8,910
  0
  8,481,853
 • فلزات اساسی
  فسرب
  139,290 140,280
  5
  2,369,938
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  8,770 8,790
  4.89
  10,124,900
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  328,020 314,000
  -4.57
  476,179
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  29,670 29,370
  -3.7
  9,468,852
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  104,030 104,030
  5
  550,614
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  44,520 45,250
  4.99
  1,097,468
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  37,680 38,840
  0.86
  6,190,782
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  172,110 174,000
  7.01
  12,741,614
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  46,290 46,550
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  132,660 131,800
  0.73
  736,421
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  59,970 59,980
  4.99
  1,530,487
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  18,080 18,000
  3.51
  4,505,965
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  14,320 14,420
  1.84
  10,274,673
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  37,430 37,740
  4.98
  6,641,148
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  12,210 12,370
  4.21
  18,391,401
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  26,330 27,120
  4.99
  13,463,373
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  13,160 13,200
  4.93
  34,309,643
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  4,480 4,490
  4.91
  31,516,670
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  28,400 28,920
  4.97
  119,537,261
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  13,140 13,140
  4.95
  134,388,103
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  14,750 14,750
  4.98
  25,393,045
 • مخابرات
  همراه
  36,420 36,420
  4.99
  8,824,545
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  23,470 23,740
  5
  6,760,278
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  96,470 96,470
  5
  2,015,775
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  44,810 44,860
  2.72
  1,892,289
 • فلزات اساسی
  کاوه
  20,100 20,200
  2.8
  48,420,079
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  7,740 8,000
  4.99
  2,073,790
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  22,500 22,750
  3.98
  4,768,593
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  11,010 11,140
  3.63
  15,924,866
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  8,370 8,400
  5
  15,010,046
 • محصولات شیمیایی
  جم
  46,650 46,780
  4.98
  7,157,423
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  29,040 29,940
  4.98
  1,616,390
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  21,320 21,750
  4.97
  1,466,986
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  13,370 13,380
  4.94
  102,117,384
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  18,740 19,150
  4.99
  1,588,662
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  15,140 15,250
  3.04
  183,220,147
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  18,450 18,450
  4.95
  17,004,626
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  11,110 11,190
  4.97
  4,199,852
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  45,660 46,430
  2.72
  280,963
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  56,490 57,290
  4.43
  765,155
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  5,900 6,090
  5
  2,919,126
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  17,290 17,390
  4.95
  9,125,696
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  68,380 70,830
  5
  205,013
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  163,930 164,330
  5
  2,660,037
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  180,630 180,890
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  6,710 6,710
  -0.3
  36,191,266
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  82,640 84,260
  5
  6,749,707
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  15,760 16,000
  2.04
  5,056,940
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  75,240 75,250
  5
  1,051,612
 • فلزات اساسی
  فسازان
  28,070 28,280
  4.97
  3,765,098
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  83,910 84,350
  2.24
  3,040,619
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  10,930 11,080
  4.92
  18,554,082
 • فلزات اساسی
  کویر
  17,580 17,850
  5
  2,938,712
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  57,810 57,830
  4.99
  4,333,739
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  22,270 22,270
  5
  2,545,341
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  8,720 8,770
  1.04
  27,277,852
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  54,740 55,120
  4.99
  4,268,827
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  266,240 266,240
  -5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی2
  266,240 266,240
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  266,240 268,680
  5
  194,244
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  18,060 18,160
  4.97
  61,717,385
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  17,170 17,020
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  7,220 7,250
  4.92
  53,736,883
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  2,910 2,940
  2.8
  157,953,948
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  12,730 12,860
  4.98
  69,146,731
 • سرمایه گذاریها
  وساغربی
  890 900
  0
  23,003,246
 • سرمایه گذاریها
  وساربیل
  1,280 1,220
  -4.69
  252,897
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  990 1,030
  4.04
  3,322,539
 • سرمایه گذاریها
  وسیلام
  1,240 1,180
  -4.84
  563,273
 • سرمایه گذاریها
  وسبوشهر
  1,260 1,200
  -4.76
  146,311
 • سرمایه گذاریها
  وسخراج
  2,230 2,120
  -4.93
  1,048,111
 • سرمایه گذاریها
  وسخراش
  1,370 1,310
  -4.38
  232,821
 • سرمایه گذاریها
  وسخوز
  980 940
  -4.08
  1,075,801
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,420 1,350
  -4.93
  971,504
 • سرمایه گذاریها
  وسیستا
  890 890
  -1.11
  16,460,186
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,410 1,340
  -4.96
  334,134
 • سرمایه گذاریها
  وسکرد
  890 900
  0
  23,471,713
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  990 1,030
  4.04
  10,324,113
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  1,260 1,170
  0
  10,669,059
 • سرمایه گذاریها
  وسکهبو
  1,130 1,080
  -4.42
  5,000
 • سرمایه گذاریها
  وسگلستا
  1,240 1,180
  -4.84
  348,369
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  900 880
  -2.22
  12,537,791
 • سرمایه گذاریها
  وسلرستا
  880 910
  4.6
  33,674,738
 • سرمایه گذاریها
  وسمازن
  980 940
  -4.08
  251,018
 • سرمایه گذاریها
  وسمرکز
  1,400 1,330
  -5
  101,951
 • سرمایه گذاریها
  وسهمدا
  900 900
  0
  5,180,089
 • سرمایه گذاریها
  وسیزد
  1,280 1,220
  -4.69
  117,237
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,006,512 1,020,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  999,999 999,999
  1.01
  6
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  976,000 976,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  949,000 949,000
  -4.9
  1,500
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  956,000 956,000
  0.63
  22
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  981,000 981,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  981,107 981,000
  -0.1
  3,018
 • مخابرات
  صخابر102
  937,000 937,000
  -0.46
  3,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا412
  868,025 868,025
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,004,653 1,004,653
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  980,000 980,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  990,215 1,000,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  63,530 63,530
  -5
  80
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  945,697 945,500
  -4.97
  2,510
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  990,179 990,000
  0
  504
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  964,000 964,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  970,000 970,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,006,129 1,000,005
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  900,000 900,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران412
  954,500 954,500
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد412
  980,100 980,100
  -0.07
  20,000
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا112
  859,951 859,951
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  926,000 926,000
  0
  250
 • محصولات شیمیایی
  صفارس147
  1,050,000 1,050,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس307
  944,500 944,500
  -0.63
  500
 • محصولات شیمیایی
  صفارس037
  1,060,000 1,060,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا038
  940,000 940,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا308
  967,200 967,200
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صدف048
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صدف408
  902,600 902,600
  -4.99
  1,500
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد212
  951,000 951,000
  -4.9
  1,500
 • فلزات اساسی
  ذوب تبعی9912
  2,270 2,270
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل تبعی9912
  1,100 1,100
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  53,509 54,957
  5
  436,124
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  25,015 25,348
  1.77
  23,092,630
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  23,063 22,690
  -1.86
  5,551,426
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  64,595 66,110
  2.76
  3,881,981
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  14,560 14,620
  0.93
  15,961,502
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  6,098 6,060
  0.8
  45,840,491
 • فلزات اساسی
  فولای
  36,959 37,598
  5
  899,396
 • هتل و رستوران
  سمگا
  19,485 19,606
  5
  10,042,233
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  24,667 24,940
  -1.51
  20,049,656
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  46,750 46,750
  5
  7,649,851
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  12,251 12,010
  -4.57
  16,034,052
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  188,424 189,810
  5
  3,495,292
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  51,262 53,461
  5
  3,295,050
 • فلزات اساسی
  میدکو
  26,499 26,670
  0.9
  18,705,776
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  4,850 4,999
  5
  4,009,011
 • فلزات اساسی
  ذوب
  4,930 4,999
  5
  284,403,825
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  5,970 6,001
  4.99
  44,007,402
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  135,105 135,110
  5
  3,811,513
 • قند و شکر
  قشیر
  38,431 38,431
  -10
  1,969,269
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  83,026 83,110
  5
  9,348,705
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  74,790 74,903
  2.84
  632,496
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  80,993 81,651
  5
  19,662,283
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  101,766 101,901
  5
  970,702
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  20,385 20,669
  5
  5,408,253
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  29,089 29,089
  5
  2,114,201
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  35,357 36,375
  5
  623,933
 • فلزات اساسی
  زنگان
  101,207 102,428
  5
  397,103
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  92,213 94,078
  5
  812,037
 • فلزات اساسی
  فزرین
  24,363 24,459
  5
  2,062,030
 • قند و شکر
  قچار
  50,309 47,805
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  110,879 110,947
  5
  1,031,619
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  11,785 11,486
  -5
  2,026,837
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  18,889 19,511
  5
  895,465
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  36,293 36,494
  5
  4,394,936
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  43,642 43,747
  5
  5,359,619
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  31,896 32,165
  5
  1,404,380
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  86,800 88,434
  10
  544,521
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  38,962 39,881
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  57,736 57,736
  5
  1,569,383
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  11,347 11,485
  4.99
  7,328,146
 • فلزات اساسی
  هرمز
  12,504 12,645
  1.55
  14,762,404
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  25,475 25,271
  1.57
  3,236,184
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  101,981 101,986
  5
  1,459,524
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  8,478 8,654
  5
  3,654,526
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  30,895 31,737
  5
  769,238
 • فلزات اساسی
  ارفع
  13,945 14,040
  1.29
  14,523,631
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  11,325 11,625
  4.99
  23,192,972
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  11,655 11,766
  5
  31,666,507
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  26,218 27,038
  5
  725,192
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  8,986 9,027
  4.99
  11,372,434
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  12,219 12,520
  5
  2,175,867
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  9,734 10,019
  5
  2,188,840
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  15,959 16,378
  4.99
  1,481,928
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  13,716 13,990
  3.44
  2,299,625
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  45,639 45,806
  5
  2,762,662
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  51,645 52,200
  4.67
  2,579,607
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  27,992 28,051
  5
  1,840,950