• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  18,340 17,980
  -1.96
  15,409
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  5,240 5,140
  0.78
  28,331,745
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  20,900 20,490
  -1.96
  9,958
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  2,140 2,110
  -1.86
  7,280,617
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  12,230 12,000
  -1.96
  181,983
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  11,300 11,290
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  5,440 5,340
  -1.84
  76,872
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  26,790 26,330
  -1.97
  232,259
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  3,760 3,710
  -1.85
  3,337,189
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  5,900 5,790
  -1.86
  122,143
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  13,390 13,160
  -1.94
  492,347
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  8,490 8,340
  -2
  1,516,546
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  6,640 6,510
  -1.96
  156,040
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,440 1,450
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  2,800 2,750
  -1.79
  24,051
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  3,870 3,860
  -0.77
  288,072,351
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  64,070 63,130
  -1.99
  205,492
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  2,730 2,690
  -1.82
  11,925,912
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  18,280 17,920
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  22,700 22,630
  -1.99
  5,047,270
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  25,130 24,630
  -1.99
  2,030
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  15,190 14,890
  -1.97
  31,144
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  100,220 98,580
  -2
  90,137
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  66,060 64,740
  -2
  79
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  20,270 19,870
  -1.97
  1,885
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  20,740 20,330
  -1.98
  19,309
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  19,490 19,110
  -1.95
  21,300
 • فلزات اساسی
  فجر
  58,540 57,810
  -1.98
  320,369
 • فلزات اساسی
  فخاس
  28,150 27,590
  -1.99
  1,504
 • فلزات اساسی
  فخوز
  13,850 13,920
  -1
  14,684,596
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  47,580 46,630
  -2
  200
 • فلزات اساسی
  فولاد
  12,230 12,240
  -1.84
  114,050,612
 • فلزات اساسی
  فروس
  5,290 5,190
  -1.89
  24,060
 • فلزات اساسی
  فرآور
  35,280 34,580
  -1.98
  146
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  5,660 5,550
  -1.94
  153,710
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  10,870 10,730
  -1.92
  3,503,512
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  2,570 2,520
  -1.95
  137,316
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  14,650 14,470
  -1.96
  5,143,692
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  2,780 2,750
  -1.79
  6,232,908
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  10,320 10,120
  -1.94
  4,650
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  7,400 7,270
  -1.89
  378,803
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  7,340 7,280
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  10,550 10,390
  -1.98
  1,077,108
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  3,960 3,890
  -1.77
  235,093
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  186,530 182,820
  -2
  1,130
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  30,020 29,440
  -2
  61,809
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  2,570 2,520
  -1.95
  89,705
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  21,910 21,480
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  17,520 17,220
  -1.99
  377,556
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  24,600 24,110
  -1.99
  1,704
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  11,100 10,880
  -1.98
  2,166
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  11,680 11,680
  -1.93
  9,885,035
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  17,600 17,280
  -1.99
  520,522
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  6,530 6,400
  -1.99
  88,896
 • مخابرات
  اخابر
  10,540 10,330
  -1.99
  78,774
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  57,900 56,760
  -1.99
  10,571
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  31,540 30,910
  -2
  2,491
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  5,330 5,280
  -1.86
  4,555,875
 • فلزات اساسی
  فملی
  11,510 11,510
  -1.96
  11,413,564
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  14,990 14,700
  -2
  67,438
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  16,370 16,180
  -2
  1,268,316
 • فلزات اساسی
  فنوال
  25,950 25,450
  -1.96
  31,146
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  13,400 13,740
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  10,860 10,650
  -1.93
  86,067
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  15,090 14,790
  -1.99
  1,600
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  48,290 47,340
  -1.99
  12,101
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  4,680 4,590
  -1.92
  120,644
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,290 4,300
  -1.6
  42,843,839
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  50,220 49,330
  -1.99
  110,540
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  12,950 12,730
  -1.93
  1,021,146
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  28,190 27,630
  -1.99
  7,105
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  24,000 23,750
  -1.9
  1,424,347
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  14,280 14,000
  -1.96
  46,383
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  315,460 315,760
  -1.76
  300,690
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  45,230 44,540
  -1.98
  510,745
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  12,200 12,200
  -1.93
  18,231,514
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  29,490 28,960
  -2
  366,425
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  55,470 54,800
  -1.84
  699,386
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  19,680 19,290
  -1.98
  10,034
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  5,630 5,520
  -1.95
  31,446
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  29,490 29,010
  -1.99
  305,739
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  3,450 3,390
  -1.74
  302,323
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  17,870 17,530
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  50,740 49,750
  -1.99
  20,663
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  19,100 18,720
  -1.99
  4,496
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  14,830 14,570
  -1.95
  872,544
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  15,270 15,060
  -1.95
  925,563
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  26,160 26,540
  5.99
  9,173,049
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  16,740 16,620
  0
  2,122,607
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  18,750 18,600
  -1.95
  1,563,623
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  40,920 40,180
  -2
  125,480
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  38,070 37,350
  -1.99
  68,704
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  25,150 24,720
  -1.98
  292,447
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  10,230 10,030
  -1.96
  62,866
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  10,000 9,800
  -2
  4,373
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  11,460 11,270
  -2
  676,895
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  70,620 69,220
  -2
  3,268
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  30,750 30,140
  -1.98
  332
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  16,400 16,170
  -2
  934,704
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  4,370 4,290
  -1.83
  166,890
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  13,090 13,180
  3.45
  8,162,874
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  5,990 6,000
  -1.48
  10,150,588
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,740 2,690
  -1.82
  299,117
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  6,860 6,790
  -1.88
  3,468,178
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  28,000 27,440
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  19,910 19,540
  -1.96
  150,270
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  5,420 5,330
  -1.84
  845,884
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  8,890 8,720
  -1.91
  88,793
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  7,140 7,020
  -1.96
  767,509
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  27,540 28,210
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  20,450 20,050
  -1.96
  17,648
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  24,040 23,580
  -2
  72,411
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  40,960 40,160
  -1.98
  10,412
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  26,420 26,730
  1.79
  4,372,147
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  13,810 13,540
  -1.96
  5,123
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  9,030 8,870
  -1.99
  464,547
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  65,280 64,410
  -1.99
  252,008
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  46,550 45,670
  -2
  52,130
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  11,970 11,750
  -1.92
  116,885
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  12,520 12,300
  -1.99
  501,500
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  29,260 28,700
  -1.98
  58,444
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  2,980 2,930
  -1.68
  848,074
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  11,910 11,690
  -1.93
  220,585
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  22,090 21,660
  -1.99
  41,798
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  22,170 21,740
  -1.98
  56,301
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  20,150 19,780
  -1.98
  321,689
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  13,310 13,310
  0.08
  38,249,008
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  7,390 7,250
  -1.89
  10,901
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  36,940 36,520
  -1.99
  642,288
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  92,640 92,390
  -1.99
  912,122
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  20,230 19,910
  -1.97
  1,207,111
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  24,560 24,080
  -1.99
  22,633
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  16,050 15,730
  -1.99
  18,524
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  5,410 5,350
  -1.83
  4,093,420
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  5,180 5,170
  -1.9
  8,431,345
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  12,580 12,330
  -1.99
  484
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  40,980 40,390
  -1.99
  478,471
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  22,660 22,810
  1.6
  1,172,379
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  6,890 6,760
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  13,180 12,930
  -1.97
  135,409
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  8,180 8,020
  -1.96
  1,625
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  36,510 35,780
  -2
  3,707
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  36,510 36,510
  0
  527,000
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  26,240 26,120
  -1.36
  974,226
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  24,730 24,250
  -1.98
  25,910
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  10,540 10,330
  -1.99
  48,166
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  29,640 29,130
  -1.99
  240,192
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  18,310 18,060
  -1.95
  846,659
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  33,200 32,550
  -1.99
  11,844
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  54,870 53,790
  -1.99
  5,111
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  23,380 23,120
  -1.99
  953,678
 • فلزات اساسی
  فایرا
  17,100 17,060
  -1.95
  3,564,176
 • فلزات اساسی
  فمراد
  143,910 141,040
  -1.99
  303
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  46,500 45,570
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  50,900 49,900
  -1.98
  13,071
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  53,700 52,640
  -1.99
  9,130
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  24,180 23,780
  -1.98
  349,854
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  4,750 4,660
  -1.89
  8,971
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  50,190 49,210
  -1.99
  16,535
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  26,800 26,390
  -1.97
  410,517
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  71,620 70,210
  -2
  10,803
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  23,060 22,620
  -1.99
  112,293
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,750 2,710
  -1.81
  5,460,009
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  22,870 22,870
  -1.97
  4,827,629
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  2,450 2,440
  -1.61
  32,500,868
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,560 2,510
  -1.95
  1,257,184
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  19,940 19,580
  -1.95
  162,656
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  8,030 7,880
  -1.99
  220,993
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  91,660 90,530
  -1.99
  207,878
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  39,440 38,660
  -1.98
  1,780
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  22,190 21,750
  -1.98
  1,948
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  30,880 30,270
  -1.98
  2,176
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  26,360 26,080
  -1.99
  2,040,537
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  288,750 283,030
  -2
  1,364
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  151,880 148,880
  -1.99
  3,637
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  28,260 27,920
  -1.97
  687,543
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  37,380 36,640
  -1.98
  200
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  34,040 33,370
  -2
  26,194
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  42,900 42,130
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  33,630 33,250
  -1.83
  836,189
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  24,200 23,720
  -1.98
  17,486
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  8,730 8,560
  -1.95
  65,966
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  36,250 35,560
  -1.98
  50,774
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  13,890 13,620
  -1.94
  1,458
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  26,690 26,190
  -1.98
  101,072
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  3,360 3,300
  -1.79
  681,526
 • قند و شکر
  قصفها
  158,490 155,360
  -2
  4,079
 • قند و شکر
  قزوین
  39,600 38,810
  -1.99
  450
 • قند و شکر
  قهکمت
  46,130 45,210
  -1.99
  465
 • قند و شکر
  قشهد
  20,440 20,040
  -1.96
  300
 • قند و شکر
  قلرست
  35,830 35,130
  -1.98
  12,360
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  177,230 173,730
  -2
  2,825
 • قند و شکر
  قمرو
  36,980 36,250
  -1.97
  182
 • قند و شکر
  قنیشا
  67,110 65,770
  -2
  1,305
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  18,860 18,500
  -1.96
  38,189
 • قند و شکر
  قپیرا
  106,620 104,210
  -0.6
  222,133
 • قند و شکر
  قثابت
  68,070 66,710
  -2
  749
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  46,680 45,750
  -1.99
  2,596
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  54,150 53,070
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  30,690 30,080
  -1.99
  231
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  19,550 19,200
  -1.99
  236,153
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  9,130 9,020
  -1.96
  2,035,848
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  2,340 2,340
  -1.68
  93,338,368
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  27,130 26,590
  -1.99
  2,203
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  27,000 26,460
  -2
  828
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  10,360 9,960
  -3.95
  59,297
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  360,470 346,170
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  59,210 58,170
  -1.99
  101,321
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  41,670 40,880
  -1.99
  64,504
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  394,680 387,070
  -2
  4,466
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  8,660 8,490
  -1.96
  1,000
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  12,030 11,790
  -2
  29,930
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  14,960 14,670
  -1.94
  6,362
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  20,250 19,850
  -1.98
  8,225
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  155,290 152,200
  -2
  791
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  3,390 3,360
  -1.75
  8,554,328
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  21,370 20,950
  -1.97
  240
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  18,740 18,460
  -1.96
  1,609,518
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  18,420 18,060
  -1.95
  31,429
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  44,850 43,960
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  149,300 143,390
  -4
  3,430
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  22,010 21,590
  -2
  121,240
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  93,390 91,590
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله
  22,810 22,480
  -0.66
  4,736,075
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  32,110 32,200
  2.19
  11,583,492
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  9,540 9,350
  -1.99
  54,413
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  32,510 31,860
  -2
  369
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,600 2,550
  -1.92
  669,016
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  8,020 7,860
  -2
  1,640
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,450 2,410
  -1.63
  20,496
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  89,230 87,460
  -1.99
  3,459
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  108,570 106,400
  -2
  370
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  121,980 119,550
  0
  0
 • منسوجات
  نمرینو
  113,590 111,690
  -1.99
  74,583
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  47,430 46,500
  -1.98
  9,889
 • فلزات اساسی
  فنورد
  169,890 170,120
  -1.7
  333,506
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  57,190 54,950
  -3.98
  15,546
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  32,760 32,110
  -1.98
  156
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  4,630 4,540
  -1.94
  163,201
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  13,030 12,770
  -2
  40,205
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  10,050 9,850
  0
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  16,600 16,270
  -1.99
  1,123
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  85,880 84,210
  -1.99
  12,266
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  93,950 92,220
  -2
  41,558
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  55,960 54,850
  -1.98
  336
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  19,420 19,040
  -1.96
  1,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  5,730 5,640
  -1.91
  1,906,925
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  7,510 7,360
  -2
  10,040
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  8,330 8,170
  -1.92
  13,328
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  39,970 39,180
  -1.98
  172
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,340 3,290
  -1.79
  2,707,998
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  52,790 51,780
  -1.99
  39,254
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  37,760 37,010
  -1.99
  8,067
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  15,620 15,310
  -1.98
  35,901
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  55,810 54,710
  -1.99
  6,200
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  142,230 136,560
  -4
  977
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  59,440 58,260
  -1.99
  130
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  19,370 18,990
  -1.96
  300
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  64,700 65,560
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  127,860 125,310
  -1.99
  445
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  11,230 11,010
  -1.96
  10
 • فلزات اساسی
  فسپا
  37,590 37,100
  -1.98
  470,801
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  154,680 151,590
  -2
  48
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  19,020 18,640
  -2
  14,170
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  72,310 70,880
  -1.99
  6,074
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  23,910 23,440
  -1.97
  4,466
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  7,270 7,130
  -1.93
  5,243
 • قند و شکر
  قشکر
  3,840 3,770
  -1.82
  22,940
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  42,140 41,300
  -1.99
  769
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  133,160 130,520
  -2
  2,480
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  24,960 24,470
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,290 2,260
  -1.74
  7,767,554
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  39,050 38,270
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  156,030 152,950
  -2
  4,478
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  9,790 9,600
  -1.94
  6,500
 • فلزات اساسی
  فسرب
  79,330 77,780
  -1.99
  10,983
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  7,690 7,540
  -1.95
  12,373
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  409,500 401,320
  -2
  190
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  24,520 24,030
  -2
  16,527
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  250,520 246,010
  -2
  20,432
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  55,150 54,050
  -1.99
  1,804
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  60,330 59,130
  -1.99
  100
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  3,700 3,630
  -1.89
  431,477
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  44,660 43,820
  -10.43
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  85,290 83,590
  -1.99
  759
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  81,690 80,060
  -2
  1,095
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  18,420 18,150
  -2
  701,186
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  22,170 21,740
  -1.98
  49,000
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  48,580 47,610
  -2
  418
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  3,130 3,130
  -1.88
  22,325,054
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  26,680 26,150
  -1.99
  250
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  8,810 9,000
  3.21
  48,083,190
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  4,850 4,760
  -1.86
  271,401
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  25,000 24,710
  -1.98
  1,971,923
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  9,550 9,500
  -1.96
  9,106,731
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  11,040 11,030
  -1.96
  11,021,540
 • مخابرات
  همراه
  26,470 26,080
  -1.99
  982,180
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  14,600 14,580
  -1.95
  4,663,087
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  47,030 46,590
  -2
  631,839
 • فلزات اساسی
  کاوه
  19,960 19,950
  0.4
  5,623,473
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  6,270 6,170
  -1.91
  2,451,396
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  16,870 16,600
  -1.95
  1,307,346
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  9,000 8,910
  -1.98
  2,901,692
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  7,380 7,250
  -1.89
  403,441
 • محصولات شیمیایی
  جم
  35,880 35,540
  -2.17
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  23,470 23,050
  -2
  268,762
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  22,210 21,780
  -1.98
  32,067
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  9,660 9,490
  -1.96
  1,292,083
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  17,460 17,120
  -1.95
  9,964
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  9,770 9,700
  -1.92
  7,331,538
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  30,970 30,590
  -1.99
  884,465
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  7,790 7,640
  -1.93
  4,717
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  32,670 32,020
  -1.99
  1,042
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  46,630 45,710
  -1.99
  14,053
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  5,070 4,970
  -1.97
  103,870
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  21,830 21,560
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  166,550 163,370
  -2
  13,349
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  145,530 144,950
  -1.17
  329,286
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  56,810 56,810
  -1.56
  2,068,026
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  7,410 7,290
  -1.62
  10,761,080
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  69,810 69,000
  -0.29
  1,273,835
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  9,800 9,680
  -1.73
  1,417,300
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  74,010 73,370
  -1.99
  409,142
 • فلزات اساسی
  فسازان
  34,550 34,220
  -1.98
  782,135
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  77,790 78,200
  -0.84
  776,779
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  10,710 10,630
  -1.94
  7,083,612
 • فلزات اساسی
  کویر
  21,660 21,230
  -1.99
  2,935
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  63,860 62,640
  -1.99
  31,890
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  21,680 21,250
  -1.98
  25,433
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  5,310 5,270
  -1.86
  5,781,024
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  26,820 26,310
  -1.97
  83,922
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  256,950 256,950
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  256,790 251,820
  -2
  7,512
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  15,020 15,000
  0
  5,435,516
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  13,720 13,560
  -1.95
  4,856,766
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  5,230 5,130
  -1.91
  165,286
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  2,290 2,250
  -3.85
  18,447,071
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  7,500 7,440
  -1.98
  4,786,556
 • سرمایه گذاریها
  وساشرقی
  970 960
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساغربی
  770 760
  -1.3
  14,000
 • سرمایه گذاریها
  وساربیل
  1,280 1,260
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  1,070 1,050
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخراج
  2,220 2,180
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسرضوی
  1,030 1,010
  -1.94
  13,718
 • سرمایه گذاریها
  وسخراش
  1,370 1,350
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخوز
  970 960
  -1.03
  653,833
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,420 1,400
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیستا
  760 750
  -1.32
  6,726
 • سرمایه گذاریها
  وسفارس
  1,030 1,010
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,410 1,390
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرد
  730 720
  -1.37
  1,168,336
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  1,030 1,010
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  1,260 1,240
  -1.59
  10,000
 • سرمایه گذاریها
  وسکهبو
  1,130 1,110
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  770 760
  -1.3
  63,235
 • سرمایه گذاریها
  وسلرستا
  900 890
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسمازن
  970 960
  -1.03
  20,000
 • سرمایه گذاریها
  وسمرکز
  1,400 1,380
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسهمدا
  890 880
  -1.12
  6,000
 • سرمایه گذاریها
  وسیزد
  1,280 1,260
  -1.56
  15,000
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامید
  1,590 1,570
  0.64
  27,248,496
 • محصولات شیمیایی
  بوعلی
  41,790 41,620
  -0.26
  3,535,277
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  1,000,000 1,000,000
  2.99
  6
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  999,999 999,999
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  980,000 980,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  970,000 970,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  952,201 952,201
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  49,293 49,293
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  945,241 945,241
  -5
  10
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1404
  927,000 927,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها012
  1,015,091 996,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران012
  980,000 980,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس147
  1,045,300 1,045,300
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس307
  943,500 943,500
  1.73
  200
 • محصولات شیمیایی
  صفارس037
  1,045,000 1,045,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا308
  995,000 995,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل309
  1,100,000 1,100,000
  2.33
  1,000
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت312
  983,384 983,384
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت0312
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صعبید312
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود401
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود041
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  58,011 57,037
  -2
  140,521
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  21,593 21,167
  -2
  24,543
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  19,292 18,907
  -2
  1,565
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  146,960 144,022
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  13,052 12,791
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  3,638 3,569
  -1.98
  573,942
 • فلزات اساسی
  فولای
  51,156 50,134
  -2
  1,014
 • هتل و رستوران
  سمگا
  30,878 30,267
  -2
  17,913
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  16,675 16,960
  3.81
  2,896,259
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  924 945
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  16,139 15,818
  -2
  7,746
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  200,286 198,730
  -1.84
  302,188
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  34,318 33,633
  -2
  2,028
 • فلزات اساسی
  میدکو
  32,201 32,200
  0.02
  5,574,552
 • فلزات اساسی
  ذوب
  3,926 3,850
  -1.99
  782,417
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  4,916 4,830
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  157,183 154,600
  -1.99
  122,364
 • قند و شکر
  قشیر
  25,692 25,185
  -2
  23,692
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  87,880 88,005
  -0.89
  2,733,082
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  92,104 90,265
  -2
  760
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  1,251 1,276
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  113,268 111,342
  -2
  67,072
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  25,185 24,685
  -2
  11,790
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  23,625 23,155
  -2
  8,155
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  89,441 87,653
  -2
  60
 • فلزات اساسی
  زنگان
  104,510 102,445
  -2
  5,687
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  71,468 70,046
  -2
  3,264
 • فلزات اساسی
  فزرین
  27,219 26,684
  -2
  31,371
 • قند و شکر
  قچار
  89,976 88,227
  -2
  1,189,331
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  87,666 86,281
  -2
  120,918
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  7,962 7,806
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  22,133 21,691
  -2
  758
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  37,764 38,290
  1.16
  674,556
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  32,733 32,090
  -2
  24,970
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  26,827 26,292
  -2
  2,698
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  70,027 69,285
  -2
  363,968
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  66,765 65,431
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  69,122 68,917
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  11,437 11,209
  -1.99
  2,221
 • فلزات اساسی
  هرمز
  13,995 13,920
  -0.75
  1,641,802
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  28,763 28,189
  -2
  2,506
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  72,058 70,625
  -2
  3,898
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  8,514 8,345
  -2
  32,942
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  27,808 27,264
  -2
  38,459
 • فلزات اساسی
  ارفع
  14,459 14,580
  -0.77
  4,574,272
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  10,160 9,957
  -2
  3,165
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  21,353 20,929
  -2
  18,500
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  26,134 25,612
  -2
  1,236
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  7,946 7,815
  -1.99
  1,103,700
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  13,636 13,364
  -1.99
  900
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  18,388 18,022
  -2
  9,618
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  20,846 20,430
  -2
  1,730
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  18,218 18,218
  -2
  2,915,699
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  37,138 36,398
  -2
  3,232
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  39,624 40,000
  0.68
  212,962
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  17,747 17,430
  -2
  304,198
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  39,020 38,240
  -2
  267
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  2,173 2,180
  -0.59
  61,322,959
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  65,741 64,428
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  3,145 3,083
  -1.97
  4,805
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  14,703 14,412
  -2
  29,464
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  156,278 153,768
  -2
  64,247
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  54,252 53,173
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  45,948 45,050
  -2
  25,707
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  4,881 4,788
  -1.99
  373,732
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  4,370 4,286
  -1.99
  393,143
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس