• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  15,460 15,540
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  17,170 17,230
  4.93
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  25,570 25,710
  4.98
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  3,510 2,700
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  11,000 11,030
  4.95
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  38,130 38,040
  -1.22
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  6,300 6,320
  4.98
  0
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  50,450 50,450
  4.99
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  4,540 4,570
  4.82
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  5,410 5,430
  4.83
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  19,710 19,500
  1.83
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  7,740 7,740
  4.88
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  7,860 7,860
  -3.68
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  24,530 24,500
  3.86
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  3,530 3,530
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  3,770 3,780
  5
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  80,680 79,600
  -3.01
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  2,540 2,540
  4.96
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  18,690 18,500
  -4.98
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  18,910 18,910
  5
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  24,390 24,420
  4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  20,920 21,300
  4.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  115,790 114,000
  -1.79
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  56,590 55,430
  -4.78
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  21,140 20,900
  -1.32
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  22,960 22,800
  -1.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  18,800 19,060
  2.69
  0
 • فلزات اساسی
  فجر
  57,550 57,550
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فخاس
  26,640 25,770
  -3.16
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  13,190 13,240
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  38,780 38,920
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  10,680 10,710
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  5,000 5,060
  4.98
  0
 • فلزات اساسی
  فرآور
  30,260 29,730
  -4.99
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  7,030 7,080
  0.43
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  10,120 10,130
  4.97
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  2,800 2,820
  4.83
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  16,380 16,380
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  3,020 3,040
  4.83
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  26,100 26,250
  5
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  10,330 10,330
  4.98
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  27,560 27,640
  4.98
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  11,040 10,790
  -3.05
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  3,930 3,870
  -3.73
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  158,850 157,900
  -5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  26,190 25,460
  -2.04
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,140 3,140
  0.32
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  26,110 25,460
  -4.96
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  15,570 15,620
  4.97
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  26,410 26,060
  -4.99
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  13,360 13,390
  4.94
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  10,500 10,550
  4.98
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  15,810 15,850
  4.97
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  9,180 9,290
  4.85
  0
 • مخابرات
  اخابر
  10,860 11,090
  4.92
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  53,620 52,030
  -4.23
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  31,850 30,590
  -4.97
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  5,310 5,270
  0.96
  0
 • فلزات اساسی
  فملی
  10,380 10,400
  4.94
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  26,220 25,930
  -4.98
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  17,670 17,700
  4.98
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال
  24,310 24,410
  4.99
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  56,000 56,090
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  13,040 13,070
  4.98
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  62,490 62,150
  1.24
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  5,260 5,280
  4.97
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,050 4,060
  4.91
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  62,200 61,890
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  40,650 40,200
  -0.02
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  31,240 30,550
  -0.68
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  20,430 20,540
  4.96
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  16,800 16,860
  4.98
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  260,020 270,140
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  40,570 41,300
  3.64
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  9,570 9,580
  4.93
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  23,750 24,080
  4.97
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  51,390 51,780
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  32,360 31,820
  -4.13
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  6,700 6,690
  -1.33
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  33,800 33,510
  -3.76
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  3,790 3,800
  4.97
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  18,770 18,280
  -4.14
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  59,910 60,100
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  21,710 21,600
  0.65
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  12,070 12,490
  4.96
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  22,870 23,600
  -0.97
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  23,900 23,640
  -1.34
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  12,240 12,460
  4.97
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  15,770 15,920
  4.94
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  35,410 35,460
  4.97
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  26,510 27,500
  1.4
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  47,380 48,620
  -2.25
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  21,940 22,400
  2.38
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  12,040 11,770
  -4.07
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  25,220 24,230
  -3
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  9,930 9,780
  -2.2
  0
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  72,080 71,200
  -4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  34,430 33,580
  -4.98
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  17,650 17,750
  4.97
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  4,480 4,500
  4.9
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  9,630 9,500
  -2.26
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  6,540 6,550
  4.97
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  3,060 3,070
  4.78
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  13,510 13,780
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  34,050 34,000
  -1.59
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  16,990 17,450
  4.12
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  6,830 6,830
  0.89
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  8,570 8,710
  4.94
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  6,510 6,620
  4.91
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  35,000 35,110
  4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  14,480 14,110
  -3.62
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  28,460 28,490
  4.97
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  28,480 28,740
  4.97
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  27,650 27,730
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  22,180 21,840
  -4.96
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  10,770 10,990
  4.97
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  59,630 59,540
  -4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  53,450 53,800
  5
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  12,150 12,360
  4.92
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  21,130 20,540
  -17.18
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  30,190 29,500
  -4.68
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  3,420 3,400
  -4.76
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  13,630 13,600
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  24,350 24,930
  4.92
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  31,850 31,200
  -4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  17,110 17,300
  4.98
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  11,840 11,850
  4.96
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  6,560 6,520
  0.62
  0
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  36,480 36,700
  2.26
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  90,290 90,350
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  16,620 17,250
  10.71
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  23,850 23,600
  -4.45
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  15,860 15,550
  -4.95
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  9,310 9,310
  4.96
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  5,770 5,960
  4.93
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  14,410 14,300
  -3.96
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  49,320 49,490
  4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  22,820 22,440
  0.45
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  6,450 6,350
  -7.57
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  16,670 16,800
  -3.5
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  10,170 10,170
  4.95
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  48,050 48,060
  4.98
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  36,830 35,530
  -4.95
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  29,960 29,900
  -0.17
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  26,560 26,950
  4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  34,750 34,800
  1.52
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  16,340 15,980
  -3.91
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  40,210 40,210
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  40,210 38,800
  -4.57
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا
  40,210 40,210
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  40,210 40,210
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  47,630 48,760
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  26,620 26,800
  1.13
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  21,060 21,120
  4.97
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  197,760 195,220
  -5
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  34,540 33,870
  -4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  58,060 56,670
  -2.11
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  57,200 55,040
  -4.99
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  24,510 24,010
  -4.11
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  4,800 4,750
  -1.25
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  49,640 48,780
  -4.45
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  27,230 27,260
  4.97
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  83,580 83,480
  -5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  21,500 21,530
  4.97
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,820 2,830
  4.81
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  21,890 21,890
  -4.99
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  2,430 2,440
  4.72
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  3,890 3,770
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  69,830 69,090
  -4.99
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  10,630 10,580
  -4.94
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  102,380 102,780
  0.24
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  39,780 39,900
  0.78
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  20,310 20,870
  4.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  52,210 51,920
  -5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  25,890 25,490
  -4.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  256,660 263,640
  5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  285,030 275,780
  -5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  31,070 30,570
  -4.97
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  38,850 39,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  35,880 36,410
  4.99
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  147,810 143,430
  -4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  40,350 40,990
  3.25
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  29,770 30,000
  -1.96
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  9,580 9,340
  -3.01
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  38,680 38,190
  -2.03
  0
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  14,800 14,960
  4.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  28,890 29,150
  2.03
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  4,220 4,220
  4.98
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  157,580 158,500
  3.77
  0
 • قند و شکر
  قزوین
  38,390 38,910
  0
  0
 • قند و شکر
  قهکمت
  44,200 42,750
  -4.98
  0
 • قند و شکر
  قشهد
  35,290 33,720
  -0.85
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  34,420 32,790
  -4.98
  0
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  209,700 207,610
  -5
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  29,220 28,280
  -4.97
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  58,980 58,960
  4.26
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  25,170 24,320
  -4.96
  0
 • قند و شکر
  قپیرا
  115,100 114,890
  -1.42
  0
 • قند و شکر
  قثابت
  60,630 58,700
  -3.87
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  68,780 67,300
  -5
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  37,490 36,890
  -4.97
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  39,790 39,690
  -4.98
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  20,610 19,960
  -5
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  7,000 7,210
  4.95
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  2,560 2,570
  4.9
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  36,520 36,280
  -4.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  36,140 34,850
  -4.7
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  11,010 10,680
  -3.44
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  458,550 439,950
  -10.59
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  39,580 41,160
  7.38
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  49,460 49,420
  0.41
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  441,480 441,480
  -5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  23,000 22,830
  -4.99
  0
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  13,160 13,100
  -0.53
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  23,640 22,830
  -4.36
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  14,450 13,900
  -4.14
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  172,490 167,500
  -2.12
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  3,950 3,920
  -4.85
  0
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  19,410 19,290
  -4.98
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  19,720 19,770
  4.99
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  12,820 13,350
  4.95
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  45,150 44,980
  -4.99
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  96,900 99,240
  4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  14,460 13,940
  -4.98
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  129,930 124,440
  -4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله
  21,370 20,840
  -4.97
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  12,880 13,350
  4.95
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  6,960 6,860
  -4.99
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  36,850 35,600
  -4.99
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  6,200 6,210
  0.65
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  8,260 8,250
  -3.28
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,920 2,900
  -0.68
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  105,300 102,320
  -5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  97,070 94,490
  -4.15
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  77,370 74,330
  -3.08
  0
 • منسوجات
  نمرینو
  53,590 52,470
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  57,130 55,550
  -2.44
  0
 • فلزات اساسی
  فنورد
  265,820 261,200
  -3.56
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  65,340 65,330
  -4.99
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  35,420 34,120
  -4.98
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  4,810 4,720
  -4.84
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  14,540 14,530
  -4.72
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  13,540 12,790
  -2.44
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  19,320 18,600
  -4.24
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  88,790 85,900
  -4.08
  0
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  102,900 100,790
  -3.57
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  57,960 58,300
  4.99
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  25,360 24,850
  -1.27
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  5,840 5,850
  4.84
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  10,100 10,100
  4.99
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  11,790 11,510
  -4.95
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  28,500 27,540
  -4.97
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  4,250 4,190
  -4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  63,690 64,100
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  20,570 21,380
  4.96
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  15,760 15,250
  -4.98
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  44,460 44,110
  -5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  111,430 113,700
  4.31
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  42,280 42,310
  4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  17,040 17,350
  4.96
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  41,000 42,860
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  378,990 385,700
  -2.66
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,190 7,950
  -2.81
  0
 • فلزات اساسی
  فسپا
  40,800 40,800
  4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  148,880 148,270
  -5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  18,140 17,860
  -4.95
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  65,720 68,230
  4.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  21,160 21,180
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  7,060 6,970
  -2.24
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  37,560 37,910
  1.77
  0
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  168,840 169,810
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  24,350 24,340
  -3.68
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,050 2,050
  4.59
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  41,720 40,120
  -5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  133,840 134,000
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  8,650 8,600
  1.65
  0
 • فلزات اساسی
  فسرب
  99,320 97,850
  -4.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  7,470 7,290
  -2.54
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  438,700 423,600
  -4.9
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  28,560 28,870
  4.98
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  193,640 193,640
  5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  60,440 61,050
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  50,390 52,130
  4.99
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  5,590 5,620
  0
  0
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  51,620 50,800
  -4.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  113,750 112,700
  -5
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  67,050 68,140
  4.99
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  19,280 19,550
  4.99
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  19,640 19,310
  -4.97
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  47,540 45,730
  -4.99
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  3,610 3,620
  4.93
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  25,640 25,870
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  8,450 8,400
  -1.52
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  5,010 5,210
  4.83
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  19,830 19,860
  4.97
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  9,380 9,450
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  11,080 11,100
  4.91
  0
 • مخابرات
  همراه
  27,340 27,420
  4.98
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  24,840 25,200
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  77,560 76,000
  -2.28
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  42,030 42,710
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه
  17,150 17,720
  4.98
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  6,090 6,130
  4.97
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  14,000 14,220
  3.57
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  10,790 10,810
  4.75
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  8,230 8,150
  0.87
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم
  42,050 42,060
  4.99
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  26,100 25,560
  -2.55
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  21,220 21,100
  -0.24
  0
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  9,570 9,580
  4.93
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  19,580 19,300
  -4.97
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  7,900 7,910
  4.91
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  19,520 19,650
  4.97
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  8,740 8,960
  4.92
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  35,390 33,750
  -4.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  47,100 47,350
  4.99
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  7,930 7,940
  4.89
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  19,380 18,640
  -2.76
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  124,090 123,150
  0.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  136,300 137,000
  0.96
  0
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  57,280 58,000
  5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  5,520 5,520
  4.94
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  77,610 77,640
  4.99
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  11,340 11,140
  -4.87
  0
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  65,960 65,990
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فسازان
  32,510 32,900
  4.98
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  71,140 71,990
  1.87
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  9,300 9,530
  4.96
  0
 • فلزات اساسی
  کویر
  22,020 22,100
  -2.39
  0
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  62,820 62,960
  4.99
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  22,340 21,750
  -4.31
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  6,660 6,590
  -2.23
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  24,750 24,750
  4.96
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  368,830 368,830
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی2
  368,830 368,830
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  368,830 369,560
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  15,400 15,320
  0.39
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  15,720 15,670
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  6,330 6,420
  4.9
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  2,980 3,020
  1.34
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  9,830 9,910
  8.04
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساشرقی
  990 950
  -4.04
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساغربی
  770 740
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساربیل
  1,280 1,220
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  1,070 1,020
  -4.67
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیلام
  1,240 1,180
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسبوشهر
  1,260 1,200
  -4.76
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخراج
  2,220 2,110
  -4.95
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسرضوی
  1,030 980
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخوز
  970 930
  -4.12
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,420 1,350
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیستا
  790 760
  -3.8
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسفارس
  1,030 980
  -4.85
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,410 1,340
  -4.96
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرد
  780 750
  -3.85
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  1,030 980
  -4.85
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  1,260 1,200
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسگلستا
  1,240 1,180
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  830 790
  -4.82
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسلرستا
  900 860
  -4.44
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسمازن
  980 940
  -4.08
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسمرکز
  1,400 1,330
  -5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسهمدا
  890 850
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیزد
  1,280 1,220
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامید
  1,930 1,940
  3.74
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  1,001,920 1,001,920
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  990,000 990,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,000 960,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  980,000 980,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  989,900 989,900
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  955,834 955,834
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا412
  940,500 940,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  983,371 983,371
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  914,000 914,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  952,131 952,131
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  50,688 50,871
  1
  1,101
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  965,000 965,000
  0
  6
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  933,000 933,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,001,000 1,001,000
  -5
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد1412
  1,000,000 1,000,000
  2.04
  4,000
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها012
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  940,000 940,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران012
  970,300 970,300
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  943,290 943,290
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس307
  907,500 907,500
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس037
  1,000,000 1,005,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا038
  960,000 960,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا308
  995,000 995,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل039
  1,039,500 1,039,500
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل309
  1,040,000 1,040,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون ت.ف0010
  1 1
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  65,125 65,677
  5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  25,001 25,069
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  22,100 22,258
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  100,786 100,719
  -5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  12,042 12,002
  -4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  4,407 4,280
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولای
  42,652 42,840
  5
  0
 • هتل و رستوران
  سمگا
  31,015 30,144
  -5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  19,941 19,128
  -5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  30,818 30,818
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  15,691 15,789
  4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  189,366 189,896
  5
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  44,803 44,170
  -5
  0
 • فلزات اساسی
  میدکو
  31,063 31,080
  2.41
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  5,076 4,827
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب
  4,529 4,505
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  5,380 5,331
  -4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  150,910 151,196
  5
  0
 • قند و شکر
  قشیر
  29,958 29,843
  -5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  99,380 100,000
  3.78
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  108,622 102,031
  -4.34
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  76,406 73,990
  -4.19
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  97,575 99,800
  4.25
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  31,349 30,267
  -5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  25,517 25,100
  -4.15
  0
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  66,169 67,930
  5
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان
  112,966 110,181
  -5
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  84,719 84,720
  -4.72
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین
  23,423 22,800
  -0.07
  0
 • قند و شکر
  قچار
  66,196 65,700
  2.41
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  83,109 83,494
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  8,631 8,551
  -5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  21,703 22,177
  5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  36,689 37,116
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  33,260 32,300
  -3.88
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  30,502 29,980
  -5
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  70,708 70,695
  0.84
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  43,780 44,543
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  55,348 55,348
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  17,524 17,671
  5
  0
 • فلزات اساسی
  هرمز
  12,736 12,927
  5
  0
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  25,585 25,143
  -5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  95,705 95,932
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  9,580 9,500
  -0.67
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  32,603 31,524
  -5
  0
 • فلزات اساسی
  ارفع
  12,489 12,538
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  12,610 12,496
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  13,804 13,566
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  27,997 28,480
  3.1
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  8,217 8,023
  -4.71
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  16,375 16,580
  -0.08
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  12,008 11,984
  -4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  22,380 21,974
  -5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  15,569 15,746
  4.99
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  45,906 45,039
  -5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  44,036 43,500
  -0.34
  0
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  40,310 40,457
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  30,270 29,005
  -3.38
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور