• اوراق تامین مالی
  البرز02
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  مبین011
  919,386 919,386
  2.94
  126
 • اوراق تامین مالی
  مبین014
  848,501 848,501
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  مبین016
  1,040,000 1,040,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  قرن99
  970,000 970,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  حکمت01
  931,848 931,848
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شرق1400
  991,459 997,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,011,000 1,011,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  کیش1402
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  کرمان98
  999,600 999,600
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  کورش99
  975,000 975,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شلرد02
  1,019,999 1,019,999
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,010,879 1,015,000
  0.48
  115
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  976,110 976,110
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  ریل1401
  1,011,840 1,011,840
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  حریل02
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,014,442 1,014,000
  0
  90
 • اوراق تامین مالی
  اروند01
  980,000 980,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اروند05
  959,500 959,500
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اروند10
  930,558 930,150
  -0.52
  1,021
 • اوراق تامین مالی
  اروند11
  951,968 965,960
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,039,090 1,039,090
  1.5
  500
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  973,100 973,100
  -0.61
  1,000
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  980,000 980,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد26
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد27
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صبا1401
  1,013,815 1,013,815
  1
  6
 • اوراق تامین مالی
  صدانا98
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت1
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت3
  1,012,500 1,012,500
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  992,999 998,999
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا991
  1,000,000 1,000,000
  0
  50,000
 • اوراق تامین مالی
  شستا992
  1,006,070 1,006,070
  0.31
  300
 • اوراق تامین مالی
  شستا993
  1,000,000 1,000,000
  0
  1
 • اوراق تامین مالی
  شستا994
  1,000,011 1,000,011
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا003
  1,013,900 1,013,900
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا604
  994,973 994,400
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا610
  989,226 989,201
  -0.25
  401
 • اوراق تامین مالی
  اخزا614
  972,979 973,500
  0.11
  8,087
 • اوراق تامین مالی
  اخزا612
  958,184 958,158
  0
  12,327
 • اوراق تامین مالی
  اخزا613
  973,000 973,000
  0.06
  5,539
 • اوراق تامین مالی
  اخزا615
  995,054 995,250
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا623
  868,927 867,102
  -0.23
  23,201
 • اوراق تامین مالی
  اخزا624
  854,024 854,001
  -0.12
  512
 • اوراق تامین مالی
  اخزا703
  844,923 845,500
  0.1
  101,487
 • اوراق تامین مالی
  اخزا704
  803,411 804,690
  0.31
  16,358
 • اوراق تامین مالی
  اخزا706
  882,133 883,133
  0
  17,039
 • اوراق تامین مالی
  اخزا709
  873,005 873,009
  0.13
  71,799
 • اوراق تامین مالی
  اخزا713
  714,637 715,900
  -0.09
  21,349
 • اوراق تامین مالی
  اخزا715
  910,961 911,001
  0.11
  48,001
 • اوراق تامین مالی
  اخزا716
  730,778 730,801
  -0.13
  135,108
 • اوراق تامین مالی
  اخزا717
  971,148 972,000
  0.09
  21,069
 • اوراق تامین مالی
  اخزا718
  713,611 713,389
  -0.03
  75,616
 • اوراق تامین مالی
  اخزا719
  994,251 995,002
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا720
  736,716 736,708
  -0.19
  5,739
 • اوراق تامین مالی
  اخزا721
  688,652 688,620
  0.02
  84,945
 • اوراق تامین مالی
  اخزا722
  723,299 723,201
  -0.09
  6,992
 • اوراق تامین مالی
  اخزا723
  679,871 674,000
  -0.89
  58,145
 • اوراق تامین مالی
  اخزا802
  880,448 880,510
  0.09
  23,319
 • اوراق تامین مالی
  اخزا803
  870,442 871,000
  0.56
  25,885
 • اوراق تامین مالی
  اخزا805
  725,177 725,000
  0.1
  465
 • اوراق تامین مالی
  اخزا806
  711,989 712,006
  -0.28
  89,334
 • اوراق تامین مالی
  اخزا807
  693,614 692,201
  -0.07
  68,838
 • اوراق تامین مالی
  اخزا809
  669,356 670,000
  0.09
  29,141
 • اوراق تامین مالی
  اخزا811
  663,308 663,002
  -0.09
  109,132
 • اوراق تامین مالی
  اخزا814
  607,214 606,609
  -0.28
  30,208
 • اوراق تامین مالی
  اخزا815
  603,157 602,999
  -0.04
  36,137
 • اوراق تامین مالی
  افاد1
  980,765 980,765
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  افاد4
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  افاد51
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  افاد52
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  افاد53
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  افاد54
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  افاد55
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد42
  945,000 945,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد1
  908,020 908,020
  -2.36
  100
 • اوراق تامین مالی
  اشاد4
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد5
  1,001,002 1,001,000
  -0.03
  200
 • اوراق تامین مالی
  اشاد6
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد7
  995,000 995,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد9
  939,995 940,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد10
  882,806 883,020
  -0.39
  11,300
 • اوراق تامین مالی
  گندم2
  969,333 974,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  992,386 992,386
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  985,200 985,200
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  979,000 979,000
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,003,000 1,003,000
  0.07
  32
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  932,000 930,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران811
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران812
  859,469 859,469
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  985,150 985,150
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,021,826 1,023,000
  0.36
  11,881
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  960,000 960,000
  -0.24
  44
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  895,952 899,999
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  979,700 979,700
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  888,799 888,799
  1
  4
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  959,899 959,899
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  939,000 939,000
  0
  1,400
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  990,000 990,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  920,731 920,100
  0.01
  2,052
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  1,040,000 1,040,000
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  872,191 872,100
  0.15
  2,012
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  790,000 790,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,022,300 1,022,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  949,000 949,000
  0.96
  700
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  951,965 949,495
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  925,000 925,000
  -0.22
  15
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  864,641 852,000
  -0.36
  1,662
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  972,727 999,999
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سمانک981
  4,955,000 4,955,000
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سمانک982
  5,406,137 5,406,137
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت981
  957,833 957,833
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت982
  805,140 805,140
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت983
  933,032 933,032
  0
  0
 • فلزات اساسی
  عکاوه2
  3,393,036 3,393,036
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  عسناسنگ
  5,920,086 5,920,086
  0.29
  1
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  4,573 4,595
  4.98
  1,675,751
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  32,778 33,200
  -0.17
  1,184,259
 • مواد و محصولات دارویی
  والبر
  5,762 5,880
  -1.04
  22,726,554
 • فلزات اساسی
  فایرا
  6,702 6,657
  1.22
  1,564,166
 • فلزات اساسی
  فمراد
  27,506 27,640
  4.82
  1,342,098
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  8,422 8,455
  2.66
  921,910
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  12,364 12,550
  4.78
  2,111,818
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  35,190 35,895
  0.62
  1,197,603
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  14,541 14,730
  5
  2,111,418
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  15,151 15,497
  0.37
  6,662,362
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  20,883 20,735
  -4.99
  1,198,259
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  6,806 6,890
  -3.56
  14,625,888
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,690 3,660
  -1.85
  2,964,032
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  5,031 5,067
  0.26
  3,740,807
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,460 2,478
  2.82
  4,936,937
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  6,263 6,356
  4.99
  12,345,773
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,574 2,590
  0.7
  7,674,782
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  75,691 75,280
  0.94
  232,959
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  17,759 17,600
  -2.25
  8,086,203
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,860 2,898
  0.28
  15,161,419
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,076 3,031
  -0.79
  4,728,252
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  14,790 14,900
  -1.42
  953,023
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  4,124 4,162
  1.66
  8,612,442
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  6,297 6,350
  2.82
  5,798,911
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,215 5,220
  -0.46
  5,081,261
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  23,594 23,747
  -2.02
  568,507
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  9,161 9,200
  -0.47
  1,893,913
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  2,030 2,055
  2.6
  7,341,924
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  5,820 5,880
  -0.31
  2,693,317
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  3,688 3,698
  0.16
  2,320,956
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  13,158 13,158
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  5,373 5,433
  1.7
  4,213,860
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  5,368 5,383
  0.79
  20,343,712
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  8,611 8,545
  0.54
  950,838
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  11,935 12,052
  4.99
  1,357,839
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  22,668 23,250
  -0.37
  443,457
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,631 2,690
  4.06
  21,251,281
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,112 2,134
  1.81
  20,810,365
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  4,023 4,096
  0.84
  5,302,044
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  4,530 4,639
  0.87
  12,379,837
 • منسوجات
  نبروج
  4,287 4,496
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  518 517
  -0.58
  130,971,081
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,125 2,126
  4.99
  80,189,152
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  446 448
  0.45
  205,884,483
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  4,338 4,342
  0.7
  728,009
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,325 3,381
  5
  5,906,792
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  34,811 34,440
  -0.42
  313,145
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  11,913 11,990
  -3.21
  1,949,168
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  5,008 5,020
  0.02
  8,380,802
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  3,106 3,220
  4.78
  3,744,068
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  2,804 2,858
  2.99
  7,195,357
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  31,730 31,716
  -1.25
  1,978,074
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  26,808 27,243
  4.4
  445,156
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  7,788 7,800
  4.99
  877,197
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  11,641 11,810
  5
  1,611,945
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  9,775 9,854
  5
  2,488,046
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  39,144 39,950
  1.23
  219,501
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  19,926 20,181
  5
  719,320
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  29,059 29,300
  2.74
  744,874
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  8,918 9,000
  1.66
  1,585,363
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  7,693 7,626
  -0.39
  1,292,650
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  6,793 6,842
  4.99
  1,601,434
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  72,617 71,505
  -2.03
  6,547
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  54,290 54,995
  1.77
  10,881
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  8,181 8,200
  -3.94
  3,707,958
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  13,352 13,746
  4.53
  693,016
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  22,533 22,810
  3.51
  519,078
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  32,703 32,500
  -1.35
  2,098,030
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  25,507 25,530
  5
  663,612
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  9,343 9,406
  4.99
  2,155,207
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  14,534 14,500
  -3.19
  965,079
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  6,432 6,450
  1.69
  1,714,133
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  19,998 19,962
  -0.74
  2,599,702
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  7,365 7,500
  2.82
  10,644,991
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  3,873 3,878
  1.7
  2,747,113
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  35,109 35,250
  5
  982,935
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  5,689 5,654
  -1.29
  1,018,425
 • فلزات اساسی
  فجر
  13,393 13,270
  -1.25
  71,313
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,126 3,139
  2.51
  1,532,739
 • فلزات اساسی
  فخاس
  15,393 15,056
  -1.84
  259,932
 • فلزات اساسی
  فخوز
  8,847 8,834
  0.01
  1,072,030
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  3,278 3,350
  2.67
  2,700,530
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,499 4,498
  0
  22,507,786
 • فلزات اساسی
  فروس
  13,314 13,314
  5
  642,242
 • فلزات اساسی
  فرآور
  47,704 47,730
  -2.45
  440,180
 • فلزات اساسی
  فسازان
  17,429 17,228
  -1.21
  1,499,857
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  12,326 12,560
  2.09
  363,785
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  3,032 3,036
  4.98
  3,838,639
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  50,065 50,219
  5
  1,297,404
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  3,033 3,045
  0.1
  8,133,515
 • قند و شکر
  قصفها
  32,436 32,500
  -1.04
  112,596
 • قند و شکر
  قزوین
  14,867 15,050
  3.99
  550,469
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  5,454 5,669
  4.5
  7,626,698
 • قند و شکر
  قهکمت
  23,759 23,814
  5
  1,307,897
 • قند و شکر
  قشهد
  14,679 14,651
  -5
  669,076
 • قند و شکر
  قلرست
  11,500 11,560
  -0.3
  1,135,242
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  61,582 60,005
  -4.41
  45,354
 • قند و شکر
  قمرو
  23,392 23,392
  5
  151,087
 • قند و شکر
  قنیشا
  13,349 13,211
  -0.08
  367,625
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,804 6,756
  -0.49
  3,948,143
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  26,438 26,390
  -0.1
  642,620
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  8,760 8,901
  4.99
  17,857,603
 • قند و شکر
  قپیرا
  34,282 34,999
  2.58
  10,872
 • قند و شکر
  قثابت
  24,291 24,070
  -3.32
  3,474,070
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  12,014 12,043
  -0.88
  379,597
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  14,887 15,001
  -1.2
  2,182,999
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  2,771 2,787
  4.97
  17,599,656
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  24,172 24,193
  5
  1,176,753
 • مخابرات
  همراه
  13,463 13,400
  -0.5
  644,946
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  5,223 5,223
  -4.98
  2,698,398
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  12,920 13,198
  3.73
  6,215,062
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  7,797 7,930
  0.24
  6,831,489
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  5,822 5,838
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  2,957 2,950
  -2.41
  9,281,549
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  8,273 8,323
  5
  66,663,287
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,609 1,600
  -0.81
  30,832,683
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  5,171 5,187
  5
  2,070,143
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  15,618 15,620
  -0.07
  350,643
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  2,909 2,921
  0
  2,034,955
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,288 2,298
  0.39
  11,122,615
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  6,347 6,400
  -0.57
  4,981,760
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  16,343 16,412
  -0.65
  230,633
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  32,010 32,047
  5
  86,870
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  26,300 26,331
  -0.13
  681,241
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  13,158 13,307
  4.99
  3,306,854
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  9,901 9,754
  -5
  3,193,779
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  11,935 11,935
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  27,487 27,251
  1.36
  177,625
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  35,523 36,000
  2.06
  12,101
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  12,538 12,541
  -4.03
  974,860
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  15,672 15,480
  -2.62
  762,267
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  50,170 50,255
  5
  126,739
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  24,343 24,343
  5
  132,938
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  4,492 4,568
  4.99
  1,455,689
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  3,923 3,860
  -1.51
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  10,683 10,853
  4.97
  1,124,329
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  10,090 10,308
  4.99
  9,493,900
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  7,173 7,177
  0.07
  1,807,142
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  19,777 19,935
  5
  1,353,543
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,167 3,166
  -0.03
  980,414
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  3,599 3,627
  1.03
  2,197,786
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  18,878 18,690
  -0.85
  559,701
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  51,653 50,944
  -5
  2,431,272
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  8,011 8,165
  4.99
  360,915
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  5,573 5,558
  0.25
  3,415,340
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  12,785 12,728
  -1.74
  1,497,390
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  11,580 11,615
  5
  1,727,068
 • فلزات اساسی
  کاوه
  5,526 5,594
  1.4
  13,307,371
 • فلزات اساسی
  کویر
  12,394 12,519
  5
  8,842,552
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  7,426 7,474
  -1.23
  1,476,234
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  26,758 27,205
  5
  183,632
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  20,748 21,578
  5
  403,038
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  13,730 13,619
  -4.99
  5,677,625
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  38,885 39,133
  5
  174,851
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,328 2,342
  4.98
  9,235,146
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  4,361 4,365
  -1.4
  2,897,507
 • فلزات اساسی
  فلوله
  11,862 11,920
  4.99
  1,578,572
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  3,835 3,867
  5
  6,011,202
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,146 2,165
  5
  2,631,192
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  3,234 3,206
  -0.71
  1,881,385
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  5,594 5,902
  5
  38,249,103
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,372 4,380
  -0.27
  10,321,763
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  12,525 12,477
  0.99
  2,014,262
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  8,826 8,880
  2.02
  4,277,770
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,149 2,164
  1.22
  27,759,890
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  3,610 3,662
  4.99
  8,267,071
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  1,990 1,992
  1.01
  11,858,077
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  11,854 12,071
  4.99
  313,753
 • مخابرات
  اخابر
  3,824 3,799
  -0.39
  5,184,592
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  21,869 22,000
  -3.39
  806,751
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  5,911 5,883
  -2.81
  1,449,126
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  6,940 6,966
  4.99
  1,237,768
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  9,228 9,222
  1.65
  1,344,772
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  17,345 17,300
  -1.09
  352,381
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  39,751 40,410
  5
  132,190
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  8,881 8,881
  4.99
  344,134
 • منسوجات
  نمرینو
  23,190 23,600
  -1.72
  431,516
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,697 1,702
  2.47
  9,001,042
 • فلزات اساسی
  فملی
  5,292 5,295
  -0.26
  19,992,170
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  6,038 6,060
  4.99
  1,746,209
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  6,132 6,170
  4.99
  2,414,786
 • فلزات اساسی
  فنوال
  4,230 4,252
  4.99
  1,970,004
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  18,590 18,800
  2.08
  262,635
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  21,806 21,800
  1.34
  1,001,629
 • فلزات اساسی
  فنورد
  24,516 25,000
  2.96
  104,875
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  6,011 5,930
  -0.45
  1,068,323
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  15,471 15,810
  -0.54
  845,275
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا
  13,158 13,158
  -4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  14,402 14,422
  4.99
  3,039,543
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  7,477 7,477
  5
  3,893,032
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  34,590 34,704
  0.6
  1,881,355
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  52,506 52,506
  5
  113,943
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  2,804 2,810
  2.74
  55,006,744
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  14,938 15,201
  -1.86
  1,245,796
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  9,516 9,420
  3.55
  4,417,961
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  35,708 36,129
  5
  902,807
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  2,907 2,877
  -0.55
  13,197,554
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  61,854 61,599
  -1.03
  258,005
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,272 2,283
  1.42
  1,835,165
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  10,945 10,870
  -2.12
  1,197,255
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  6,450 6,449
  0.17
  1,090,979
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  1,908 1,900
  -0.37
  507,091
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  12,150 12,180
  -0.86
  1,380,329
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  7,790 7,835
  0.66
  1,110,254
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  54,588 54,770
  0.41
  747,090
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  75,941 75,900
  -0.59
  44,215
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  6,278 6,251
  -0.51
  3,352,785
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  30,220 30,480
  1.95
  942,362
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  23,174 23,270
  5
  320,503
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  7,877 7,800
  2.4
  5,819,347
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  76,346 76,000
  0.17
  165,006
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  15,137 15,294
  4.67
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  9,024 9,280
  1.08
  638,572
 • محصولات شیمیایی
  جم
  12,798 12,750
  1.12
  2,186,439
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  8,935 8,879
  -0.97
  1,506,287
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  19,892 19,937
  0.14
  1,000,923
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  6,779 6,799
  0
  1,905,855
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,450 1,444
  0.49
  56,240,414
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  3,240 3,320
  2.28
  3,713,959
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,147 2,143
  1.04
  9,678,334
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  17,672 17,750
  1.73
  3,715,517
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,387 5,399
  0.11
  19,607,540
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  32,841 32,897
  0.87
  406,460
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  24,054 24,020
  -0.01
  1,274,766
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  16,686 16,496
  -1.13
  379,737
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  25,680 26,004
  0.77
  353,403
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  9,532 9,548
  1.81
  1,561,496
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  27,399 27,000
  2.67
  1,168,694
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  3,055 3,016
  -0.2
  12,079,527
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  5,318 5,339
  0.68
  9,853,250
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  11,047 11,051
  5
  3,347,769
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,519 1,532
  1.12
  12,751,674
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  1,667 1,665
  -2.57
  50,545,931
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  4,973 4,975
  0.59
  1,697,024
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  4,033 3,990
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  7,768 7,659
  -1.2
  1,118,678
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  9,071 9,059
  -4.99
  1,448,564
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,048 2,055
  0.78
  29,150,434
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  10,583 10,500
  -2.56
  1,774,018
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  13,379 13,880
  4.24
  213,015
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,905 2,910
  -0.68
  8,630,837
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,184 2,150
  -2.01
  7,664,710
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  12,968 12,996
  -0.31
  1,008,216
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  7,189 7,299
  1.84
  252,528
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,828 3,832
  0.24
  2,166,318
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  4,273 4,309
  1.36
  1,281,482
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  7,458 7,461
  5
  6,131,954
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  19,871 19,992
  3.01
  125,163
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  10,166 10,619
  2.53
  298,228
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  3,965 4,069
  4.57
  5,354,310
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  2,548 2,557
  4.97
  4,463,371
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  8,453 8,410
  -4.96
  558,518
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  31,539 31,672
  5
  781,593
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,077 8,159
  4.99
  536,049
 • فلزات اساسی
  فسپا
  11,048 11,296
  1.92
  324,336
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  11,534 11,536
  -0.05
  223,813
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  8,836 8,776
  0.4
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  4,404 4,398
  1.1
  11,491,613
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  12,454 12,467
  4.99
  459,842
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  30,191 30,191
  5
  100,000
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  22,168 22,550
  -0.31
  3,401,877
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  23,589 24,150
  2.21
  953,162
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  7,414 7,599
  3.19
  415,245
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  9,219 9,312
  0.46
  7,449,207
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  15,725 15,749
  -0.98
  877,826
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  9,768 9,860
  1.11
  513,393
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  7,374 7,350
  -0.69
  1,281,565
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  8,504 8,565
  4.99
  1,517,347
 • قند و شکر
  قشکر
  17,440 17,375
  -5
  3,084,917
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  8,099 8,107
  -0.22
  1,043,694
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  8,171 8,300
  0.18
  1,128,549
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  11,495 11,520
  -0.43
  867,812
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  6,089 6,163
  3.95
  1,366,080
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  72,763 71,050
  2.31
  338,071
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  8,011 8,015
  4.99
  2,276,807
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  3,410 3,425
  5
  3,159,017
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  10,337 10,338
  5
  5,452,629
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,165 2,133
  0.33
  91,218,434
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  6,157 6,245
  4.99
  5,785,214
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  6,157 6,259
  0.58
  4,268,658
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,134 2,150
  0.7
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  4,534 4,500
  -2.62
  1,722,846
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  18,493 18,550
  -2.19
  74,991
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  2,486 2,530
  4.98
  3,365,668
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  31,610 31,610
  -4.7
  270,401
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  3,909 3,918
  4.98
  4,777,857
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  10,921 10,995
  2.32
  1,546,767
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  3,151 3,159
  0.13
  4,247,393
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,161 2,141
  -4.97
  78,504,538
 • فلزات اساسی
  فسرب
  24,454 24,399
  0.49
  392,919
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  3,599 3,601
  0.22
  1,399,637
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  20,018 20,159
  4.86
  796,403
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  33,293 33,385
  5
  173,435
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  67,774 68,383
  5
  22,973
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  8,092 7,966
  1.12
  2,026,754
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  5,224 5,385
  1.66
  1,262,584
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,617 1,605
  0.56
  21,235,334
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  2,182 2,235
  3.95
  4,008,360
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,326 2,358
  3.38
  4,468,251
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  13,908 13,747
  -1.83
  5,513,269
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  19,810 19,916
  5
  137,947
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,362 3,393
  4.98
  1,969,463
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  13,703 13,650
  -0.49
  2,972,838
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  7,531 7,531
  4.99
  9,633,134
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  19,985 19,003
  -5
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  8,570 8,699
  1.01
  806,524
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  50,710 50,976
  5
  68,140
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  15,962 15,950
  -2.03
  676,760
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  18,309 18,301
  1.3
  758,497
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  17,212 17,310
  5
  5,199,248
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  11,060 11,098
  -2.45
  631,975
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  13,873 14,001
  1.33
  659,230
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  2,728 2,761
  4.98
  7,792,410
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  20,825 20,971
  -2.44
  5,841,183
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  6,742 6,742
  5
  261,250
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  7,916 7,991
  4.99
  2,192,999
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  3,643 3,611
  -1.93
  5,644,358
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  9,046 9,250
  0.94
  143,530
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  21,172 21,349
  5
  1,187,824
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  3,374 3,374
  0.21
  2,423,321
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  4,898 4,879
  1.94
  15,578,353
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  4,524 4,577
  0
  928,023
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  10,915 10,992
  5
  1,906,435
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  7,637 7,610
  -0.35
  7,312,483
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  3,821 3,850
  3.61
  3,367,368
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  7,169 7,039
  -0.59
  976,664
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  7,673 7,725
  1.11
  1,209,678
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  3,467 3,510
  5
  938,684
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,161 2,200
  4.96
  9,510,639
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  7,683 7,600
  -1.58
  1,417,434
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,611 1,620
  0.81
  29,311,123
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  26,553 26,501
  0.85
  177,625
 • استخراج کانه های فلزی
  جکانه812
  78,256 76,000