• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  10,003 10,003
  5
  1,450,614
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  14,843 14,790
  4.55
  2,172,448
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  26,903 26,903
  5
  895,791
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  9,419 9,453
  5
  20,398,158
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  6,348 6,285
  -0.82
  3,440,347
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  8,572 8,700
  3.26
  12,679,271
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  3,581 3,640
  2.48
  7,971,573
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  26,428 26,960
  4.86
  2,079,056
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  5,804 5,771
  4.99
  4,551,308
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  4,501 4,502
  1.9
  3,179,271
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  30,599 30,700
  1.71
  2,301,975
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  6,950 6,950
  0.91
  934,186
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  4,028 4,050
  1.94
  2,386,176
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  4,572 4,538
  -0.74
  2,866,309
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  7,911 7,915
  3.13
  58,184,581
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  46,922 46,600
  -2.02
  184,570
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  4,578 4,490
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  665 662
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  691 695
  4.98
  921,988,417
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  7,399 7,440
  1.68
  1,378,105
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  7,069 7,029
  1.81
  10,198,566
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  17,843 17,833
  -1.93
  533,605
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  20,210 20,210
  5
  2,914,737
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  72,691 72,623
  1.08
  235,618
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  50,300 50,301
  4.97
  552,118
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  15,347 15,350
  3.3
  643,348
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  17,433 17,433
  5
  528,105
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  13,171 13,171
  5
  1,726,850
 • فلزات اساسی
  فخاس
  30,877 30,500
  2.89
  421,162
 • فلزات اساسی
  فخوز
  15,068 15,169
  4.98
  17,068,600
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,672 4,660
  3.28
  105,563,813
 • فلزات اساسی
  فروس
  19,467 19,329
  -2.06
  1,290,543
 • فلزات اساسی
  فرآور
  17,974 17,891
  -2.94
  1,843,694
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  5,580 5,579
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  5,267 5,290
  -0.97
  12,796,269
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  8,802 8,715
  0.18
  6,392,944
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  9,337 9,321
  0.13
  6,996,885
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  16,646 16,776
  4.99
  9,898,283
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  8,457 8,383
  -2.93
  10,253,971
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  24,117 24,154
  5
  3,407,446
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  7,525 7,600
  1.39
  1,624,969
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  38,361 38,496
  5
  222,334
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  77,848 79,121
  2.9
  25,518
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  19,807 19,810
  5
  794,669
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  4,006 4,100
  2.65
  1,209,103
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  7,619 7,737
  4.99
  2,721,861
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  23,600 23,418
  2.42
  1,901,311
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  6,141 6,151
  -0.34
  1,453,268
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  4,262 4,280
  2.17
  14,936,290
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  18,179 18,179
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  6,774 6,869
  3.59
  29,819,879
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  14,235 14,370
  2.19
  5,418,063
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  24,499 24,699
  2.44
  1,695,344
 • مخابرات
  اخابر
  6,229 6,198
  -2.04
  10,854,532
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  34,998 34,800
  1.87
  2,922,419
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  14,555 14,923
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  4,052 4,172
  4.98
  868,834
 • فلزات اساسی
  فملی
  7,139 7,145
  0.04
  15,105,539
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  7,275 7,300
  -1.22
  2,201,822
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  10,641 10,520
  -2.66
  1,568,612
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  27,810 27,785
  0.48
  341,181
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  12,737 12,849
  3.86
  1,194,996
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  28,728 28,710
  0.49
  167,709
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  25,509 25,509
  5
  25,131,158
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  13,650 13,635
  -0.92
  1,793,099
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,929 4,030
  4.57
  66,683,609
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  20,944 20,864
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  10,539 10,550
  0.95
  2,467,637
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  24,083 24,227
  5
  2,906,146
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  12,982 12,930
  -2.53
  6,160,613
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  9,758 9,700
  -2.41
  3,910,529
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  110,174 112,515
  2.4
  84,067
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  26,612 26,500
  -1.33
  1,038,756
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  6,787 6,849
  0.22
  12,495,877
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  40,681 40,600
  -1.13
  1,033,336
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  18,981 18,984
  -0.78
  1,452,325
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  3,043 3,041
  1.77
  9,171,712
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  14,724 14,300
  0.08
  1,580,532
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  3,021 3,010
  0.84
  3,147,316
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  3,987 4,050
  4.98
  1,080,434
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  19,148 19,400
  0.69
  1,634,587
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  14,380 14,473
  5
  1,578,943
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  5,890 5,866
  -0.32
  2,352,928
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  6,535 6,569
  4.99
  1,922,313
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  14,190 14,734
  5
  182,358
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  9,340 9,538
  5
  1,649,158
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  8,450 8,554
  5
  22,775,660
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  24,688 25,100
  2.31
  601,461
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  12,656 12,502
  -1.83
  1,355,328
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  17,498 17,400
  1.04
  945,691
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  18,794 18,971
  5
  1,908,567
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  21,893 21,700
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  12,010 12,484
  5
  40,448
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  12,414 12,639
  0.01
  2,847,770
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  5,767 5,767
  4.99
  3,127,734
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  4,624 4,614
  1.9
  6,269,997
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,780 2,777
  -0.25
  20,589,209
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  4,964 5,000
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  10,152 10,152
  5
  434,244
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  5,418 5,418
  5
  1,007,377
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  4,764 4,795
  4.67
  4,445,083
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  15,560 15,375
  0.99
  5,264,315
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  7,048 7,096
  4.99
  1,390,973
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  38,725 38,726
  5
  4,839,479
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  16,490 16,490
  5
  546,373
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  13,378 13,255
  -2.81
  5,177,457
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  5,716 5,711
  2.07
  5,372,058
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  4,827 4,850
  1.34
  1,794,562
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  16,565 16,485
  -3.2
  463,927
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  34,234 34,011
  3.5
  636,440
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  8,278 8,278
  5
  13,747,823
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  6,869 6,801
  -3.39
  1,221,174
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  12,156 12,118
  0.11
  1,333,603
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  19,672 19,672
  5
  12,716,662
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  7,420 7,420
  5
  19,041,001
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  14,977 14,987
  0.56
  332,909
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  13,694 13,694
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  12,263 12,640
  3.9
  7,100,210
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  3,183 3,211
  4.66
  48,424,918
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  6,089 6,090
  5
  6,090,328
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  15,101 15,101
  3.03
  183,667
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  28,989 28,901
  -1.47
  1,241,267
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  8,327 8,457
  1.66
  3,068,177
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  8,459 8,543
  4.99
  23,153,800
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  3,198 3,200
  -1.48
  31,211,046
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  5,766 5,770
  4.99
  9,006,530
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  39,761 39,879
  3.99
  589,321
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  9,116 9,160
  0.01
  1,050,534
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  67,562 67,562
  5
  232,113
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  64,345 64,345
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  14,336 14,500
  0.32
  591,688
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  13,040 13,195
  -1.47
  3,279,702
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  24,135 24,224
  5
  2,175,088
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  55,431 55,431
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  56,452 58,202
  5
  76,969
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  55,431 55,431
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  16,108 16,225
  5
  1,048,826
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  46,150 45,950
  0.01
  642,206
 • فلزات اساسی
  فایرا
  12,581 12,470
  2.54
  4,642,756
 • فلزات اساسی
  فمراد
  70,270 71,915
  5
  10,295
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  26,802 26,806
  5
  4,074,316
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  50,637 50,899
  -2.58
  155,176
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  40,138 41,324
  5
  57,160
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  18,580 18,690
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  4,455 4,500
  1.79
  10,760,812
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  34,755 34,755
  5
  541,761
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  13,374 13,310
  2.1
  1,787,943
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  10,024 10,197
  4.82
  10,897,581
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  33,223 32,900
  0.37
  120,523
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  14,079 14,079
  5
  339,041
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  7,126 7,110
  4.13
  4,211,623
 • منسوجات
  نبروج
  5,625 5,625
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  4,248 4,344
  4.53
  61,278,394
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  42,180 42,100
  -0.97
  560,303
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  5,249 5,319
  2.92
  3,638,360
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  49,292 49,301
  -1.87
  295,929
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  43,955 44,146
  5
  141,072
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  20,203 20,170
  4.57
  1,533,979
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  30,548 30,548
  5
  116,678
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  13,514 13,524
  5
  1,227,706
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  121,638 122,999
  0.6
  13,338
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  114,783 115,009
  0.59
  55,853
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  14,583 14,583
  5
  586,919
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  20,888 20,917
  5
  1,528,847
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  38,075 38,075
  5
  648,837
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  54,079 53,820
  3.86
  310,683
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  38,899 39,500
  4.4
  406,176
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  25,351 25,351
  5
  632,315
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  17,626 17,599
  4.83
  10,100,779
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  76,729 76,700
  4.36
  170,270
 • فلزات اساسی
  فجر
  36,250 36,250
  14.88
  1,149,472
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  4,992 4,995
  4.98
  4,436,584
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  7,203 7,270
  1.64
  1,236,857
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  19,974 19,950
  4.76
  572,804
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  98,972 99,611
  0
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  58,119 58,400
  2.14
  96,132
 • قند و شکر
  قزوین
  23,684 23,850
  -0.37
  240,856
 • قند و شکر
  قهکمت
  31,682 31,851
  0.69
  283,269
 • قند و شکر
  قشهد
  21,162 21,338
  1.59
  245,924
 • قند و شکر
  قلرست
  22,341 22,530
  4.85
  527,561
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  89,044 89,100
  0.41
  36,136
 • قند و شکر
  قمرو
  38,101 38,000
  -0.81
  144,917
 • قند و شکر
  قنیشا
  16,925 17,030
  -1.43
  1,662,242
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  30,454 30,454
  5
  172,295
 • قند و شکر
  قپیرا
  53,486 54,951
  4.66
  60,983
 • قند و شکر
  قثابت
  45,324 45,462
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  42,359 42,550
  3.77
  2,294,249
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  23,089 23,379
  5
  3,837,954
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  34,394 34,505
  -1.93
  595,265
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  21,628 21,769
  4.99
  1,965,391
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  14,080 14,160
  3.28
  6,977,305
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,801 3,790
  -1.04
  3,559,428
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  10,813 10,753
  -0.03
  15,719,274
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  13,658 13,790
  -3.59
  2,052,362
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  21,533 21,533
  5
  862,570
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  35,463 36,096
  5
  1,589,226
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  79,771 80,000
  -1.83
  97,706
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  18,567 18,572
  5
  1,000,791
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  44,309 44,378
  0
  116,869
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  71,767 71,800
  0.1
  149,588
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  20,599 20,651
  5
  2,421,542
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  13,753 13,753
  4.99
  5,449,914
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  9,639 9,560
  -0.02
  1,878,391
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  16,912 16,786
  1.47
  2,167,331
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  40,387 40,300
  -3.51
  538,926
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  63,217 63,908
  5
  1,248,490
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  21,923 21,900
  0.5
  657,250
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  17,691 17,691
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  26,284 26,284
  5
  189,353
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  76,214 76,200
  4.97
  70,400
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  59,243 59,000
  4.23
  142,954
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  25,961 25,854
  4.04
  377,428
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  82,412 82,000
  -1.11
  137,188
 • فلزات اساسی
  فلوله
  20,475 20,475
  5
  1,073,860
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  6,815 6,800
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  20,252 20,304
  5
  1,563,885
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  6,240 6,350
  1.15
  20,514,251
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  6,553 6,553
  5
  1,668,392
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  4,531 4,511
  0.36
  10,125,236
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  50,502 50,000
  -0.47
  368,938
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  11,120 11,120
  4.99
  212,573
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  14,170 14,200
  -0.25
  926,388
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  84,140 84,140
  5
  317,721
 • منسوجات
  نمرینو
  37,965 38,197
  0.54
  46,876
 • فلزات اساسی
  فنوال
  9,993 9,992
  4.99
  2,484,890
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  41,603 41,648
  5
  483,739
 • فلزات اساسی
  فنورد
  54,483 54,552
  -1.22
  52,158
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  27,032 27,056
  5
  3,531,608
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  83,279 83,902
  5
  33,762
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  5,988 5,988
  5
  3,616,337
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  4,816 4,816
  4.99
  1,651,397
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  16,365 16,760
  3.52
  2,797,313
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  51,134 51,195
  5
  1,429,790
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  41,948 42,949
  5
  61,281
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  41,775 41,800
  -0.64
  821,252
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  15,767 15,810
  -1.72
  829,122
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  2,442 2,465
  1.32
  37,998,560
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  5,535 5,530
  0.4
  3,834,338
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  112,566 112,565
  5
  627,314
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  42,991 42,800
  -2.38
  310,402
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  58,607 58,607
  -5
  232,780
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,884 3,903
  4.92
  30,171,464
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  20,853 20,853
  5
  363,863
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  14,193 14,341
  4.99
  219,046
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  26,728 26,850
  -3.1
  869,155
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  32,916 32,916
  5
  158,707
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  44,026 43,900
  -0.56
  102,717
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  22,233 22,457
  5
  1,145,393
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  5,867 5,867
  4.99
  3,210,488
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  26,689 28,009
  5
  3,895
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  59,876 59,400
  0.38
  218,485
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,461 8,519
  1.19
  2,301,623
 • فلزات اساسی
  فسپا
  20,425 20,425
  5
  362,057
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  104,493 104,880
  2.1
  139,184
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  45,911 45,940
  5
  1,563,606
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  37,547 37,700
  0.95
  374,811
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  17,605 17,500
  1.1
  1,648,927
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  35,169 35,100
  -0.8
  650,202
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  11,091 11,102
  4.99
  1,258,887
 • قند و شکر
  قشکر
  25,021 25,101
  2.68
  1,127,651
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  21,357 21,357
  5
  460,456
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  14,930 15,016
  5
  3,147,668
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  112,974 112,694
  -0.08
  32,499
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  13,185 13,100
  -0.42
  396,750
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  7,614 7,614
  4.99
  678,068
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  3,196 3,181
  0.89
  77,209,977
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  13,365 12,963
  -4.99
  959,334
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  43,458 43,578
  4.96
  260,913
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  87,987 87,987
  5
  658,985
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  8,107 8,250
  3.72
  267,974
 • فلزات اساسی
  فسرب
  46,382 47,566
  5
  3,303,709
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  54,983 54,983
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  66,239 66,800
  1.84
  43,078
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  207,796 207,892
  5
  36,217
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  19,781 19,790
  5
  985,562
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  2,767 2,770
  3.4
  25,814,402
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  50,008 49,778
  -1.53
  98,803
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  78,677 82,570
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  78,194 79,500
  3.08
  31,571
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  33,769 34,111
  5
  528,451
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  36,500 36,500
  29.81
  1,618,280
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  29,043 29,308
  5
  842,121
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  24,689 24,800
  1.61
  311,324
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  24,872 25,561
  3.29
  1,171,069
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  11,455 11,455
  5
  650,116
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  16,696 16,400
  -2.66
  3,904,847
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  3,829 3,970
  3.71
  23,186
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  11,461 11,558
  5
  4,427,496
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  3,129 3,090
  -1.18
  18,518,552
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  6,177 6,177
  5
  4,276,233
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  7,529 7,529
  4.99
  2,077,062
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  11,465 11,550
  0.15
  5,717,436
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  7,184 7,208
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  5,227 5,219
  2.96
  4,387,961
 • مخابرات
  همراه
  16,724 16,599
  0.92
  2,304,564
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  3,249 3,360
  2.86
  10,017,598
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  12,735 12,819
  5
  12,265,431
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  69,447 69,000
  2.97
  992,340
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  15,420 15,495
  2.21
  3,180,012
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  4,565 4,565
  4.99
  1,185,533
 • فلزات اساسی
  کاوه
  7,197 7,290
  4.04
  3,944,316
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  4,605 4,610
  4.99
  6,168,753
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  14,273 14,201
  -1.16
  2,895,486
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  19,356 20,019
  5
  85,211
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  6,922 6,951
  4.97
  5,262,158
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  6,474 6,471
  0.43
  908,121
 • محصولات شیمیایی
  جم
  16,701 16,579
  -2.36
  2,396,959
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  14,290 14,500
  3.03
  3,031,787
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  6,262 6,312
  4.99
  3,074,287
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  16,172 16,172
  5
  812,639
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  4,088 4,061
  -0.88
  11,565,353
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  20,353 20,353
  5
  1,946,244
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  8,980 8,980
  0
  9,133,114
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  7,772 7,772
  5
  4,150,258
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  3,682 3,660
  -3.35
  8,614,298
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  25,282 25,550
  2.53
  375,874
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  10,095 10,170
  -0.04
  12,277,737
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  22,706 22,715
  5
  12,747,442
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  15,450 15,370
  1.96
  840,436
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  46,247 46,230
  0.71
  217,726
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  82,058 81,969
  -3.1
  418,659
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  5,342 5,356
  1.69
  7,272,531
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  75,890 75,983
  2.21
  425,942
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  5,376 5,370
  -0.63
  1,575,174
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  17,978 17,998
  -0.52
  2,371,982
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  31,130 30,787
  -1.75
  662,261
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  44,729 44,700
  4.28
  266,749
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  5,343 5,350
  1.44
  6,277,876
 • فلزات اساسی
  کویر
  37,137 36,730
  -2.28
  3,207,119
 • مخابرات
  صایتل902
  1,001,949 1,002,101
  -0.18
  2,582
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  989,999 989,999
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  970,000 970,000
  0.32
  20
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  2
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  989,800 989,800
  0.19
  2
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  979,920 979,920
  -0.98
  10
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  995,065 995,065
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  970,001 970,001
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,213 960,213
  -0.99
  15
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  940,686 940,686
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  937,000 937,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  922,016 943,999
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  858,005 858,005
  0.06
  12
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  1,007,837 1,025,080
  10
  16
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا412
  990,000 990,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  862,000 862,000
  3.11
  5
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  960,000 960,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  840,676 840,676
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  550,644 550,644
  0.66
  11
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  886,002 886,002
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  875,514 880,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  978,500 978,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  917,000 917,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  885,000 885,000
  4.94
  9
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  835,000 835,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد112
  945,000 945,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها012
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  1,004,899 1,004,899
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  پارسا211
  915,000 915,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  39,903 40,783
  0.89
  891,833
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  7,926 7,958
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  6,105 6,079
  -1.04
  3,158,843
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  30,735 30,819
  -1.1
  418,859
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  5,489 5,523
  5
  7,424,424
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  13,484 13,484
  5
  918,198
 • فلزات اساسی
  فولای
  21,395 21,395
  5
  456,886
 • هتل و رستوران
  سمگا
  12,438 12,850
  4.78
  20,707,306
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  7,001 7,040
  5
  3,314,932
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  4,150 4,170
  3.12
  24,966,216
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  5,197 5,197
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  83,838 84,425
  2.16
  370,008
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  26,576 26,350
  -1.49
  203,488
 • فلزات اساسی
  میدکو
  6,018 6,129
  4.98
  5,089,626
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  7,233 7,233
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب
  3,010 3,060
  1.22
  147,984,463
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  3,143 3,162
  2.7
  3,115,325
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  63,510 63,850
  0.64
  92,839
 • قند و شکر
  قشیر
  26,852 26,970
  5
  5,394,359
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  12,747 12,700
  -0.06
  256,931
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  76,121 76,000
  1.14
  417,293
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  61,976 62,205
  0.17
  3,074,321
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  60,105 59,109
  -0.07
  249,531
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  12,712 12,721
  4.99
  4,737,802
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  6,655 6,678
  -1.85
  2,123,666
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  15,024 15,024
  5
  244,941
 • فلزات اساسی
  زنگان
  65,983 65,983
  5
  22,920
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  65,788 64,802
  -2.58
  213,271
 • فلزات اساسی
  فزرین
  16,549 16,583
  5
  6,785,669
 • قند و شکر
  قچار
  43,656 43,964
  -1.4
  80,911
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  56,382 56,412
  5
  1,080,674
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  6,160 6,169
  4.99
  3,558,508
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  17,069 16,821
  -1.63
  859,375
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  16,413 16,601
  0.6
  1,462,283
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  20,363 20,363
  5
  2,493,267
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  13,887 13,887
  5
  345,137
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  30,218 30,649
  4.65
  470,468
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  21,689 22,288
  0.9
  2,198,861
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  22,846 22,810
  0.02
  1,098,695
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  13,174 13,357
  0
  0
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,838 5,835
  0.97
  4,452,156
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  28,832 28,760
  3.9
  781,488
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  39,641 40,555
  2.41
  856,375
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  6,131 6,260
  2.72
  3,205,432
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  31,321 31,800
  4.59
  879,646
 • فلزات اساسی
  ارفع
  8,604 8,500
  1.5
  3,188,582
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  18,026 17,530
  -3.34
  30,903,766
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  7,950 7,975
  4.99
  7,244,964
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  34,178 34,200
  -0.81
  804,517
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  6,799 6,814
  4.99
  7,859,904
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  51,403 51,386
  0.99
  729,459
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  44,074 44,299
  5
  1,099,413
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  14,962 14,990
  4.99
  3,994,409
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  4,409 4,417
  4.99
  10,793,752
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  20,898 21,190
  4.92
  1,498,284
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,000,002 1,000,002
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  16,557 16,399
  1.55
  981,980
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  34,542 35,683
  5
  3,954,293
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  62,056 62,099
  4.98
  1,148,332
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  13,124 13,370
  3.16
  1,831,035
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  34,211 34,000
  -1.08
  528,253
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  5,812 5,790
  -4.34
  14,754,545
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  16,739 16,850
  -0.79
  924,058
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  39,450 39,450
  5
  622,176
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  40,217 40,088
  -2.56
  463,518
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  51,577 51,999
  1.19
  70,092
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  5,015 5,150
  4.1
  3,469,235
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  30,320 30,749
  5
  1,398,608
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  14,664 14,680
  1.19
  11,561,912
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  29,148 29,159
  5
  1,084,434
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  11,022 11,022
  4.99
  729,165
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  3,575 3,600
  2.42
  2,856,627
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  10,066 10,066
  5
  1,005,141
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  3,753 3,753
  4.98
  1,241,660
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  993,972 993,972
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صشرق99
  1,000,110 1,005,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  24,867 24,880
  2.5
  581,981
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,000,003 1,000,000
  0
  1,735
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  28,741 29,019
  5
  1,956,655
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  14,669 14,860
  3.52
  2,004,216
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,002,000 1,002,001
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  37,804 37,999
  -0.72
  129,066
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  81,968 81,420
  1.26
  422,451
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  61,642 61,645
  5
  354,690
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  37,669 37,556
  0.99
  1,071,436
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,010,000 1,010,000
  1
  4
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  989,925 989,926
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  9,498 9,458
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  9,403 9,440
  4.99
  18,404,030
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  56,576 56,900
  2.4
  262,162
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  21,961 22,650
  3.77
  2,782,868
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  987,147 969,590
  0
  0