انتخاب روش مستقیم سهامداری تا ساعت ۲۴ روز 29 خرداد تمدید شد .