شاخص های بورس
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 185,344/2
شاخص صنعت 169,509/9
شاخص50شرکت فعالتر 8,220/3
شاخص آزاد شناور 195,603/3
شاخص 30 شرکت بزرگ 9,285/3
شاخص قیمت 50 شرکت 441,952/7
شاخص بازار اول 138,285/7
شاخص بازار دوم 360,784/7
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار
Top