شاخص های بورس
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 98,235/5
شاخص صنعت 87,327/3
شاخص50شرکت فعالتر 4,090/4
شاخص آزاد شناور 105,387/2
شاخص 30 شرکت بزرگ 4,348/4
شاخص قیمت 50 شرکت 217,795/5
شاخص بازار اول 69,819
شاخص بازار دوم 208,985/4
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار
Top