مدیران شرکت
مهدی علی قنبری 
رئیس هيئت مديره

اکبر رفیعی
عضو هيئت مديره

محمدرضا رضازاده
عضو هيئت مديره
---
-----

http://saderatbourse.com/portals/13/images/modiran/team_pic_fadaee.jpg

حميدرضا فدايی
عضو هيئت مديره


حيدر سليتی
مدير عامل

حمید تقی زاده
عضو گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سپهر اول

حامد کاظمی
عضو گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سپهر اول

http://saderatbourse.com/portals/13/images/modiran/team_pic_fadaee.jpg

سید مهدی پورکاظمی
عضو گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سپهر اولعلی جابری زاده
مدیر سرمایه گذاری صندوق مشترک و سبدگردانی اختصاصی

عارف روزه
مسئول واحد نظارت و کنترل های داخلی

http://saderatbourse.com/portals/13/images/modiran/team_pic_fadaee.jpg

سعید انگبینی
مدیر واحد معاملات بورس کالا و انرژی

نیما کیانی
مدیر معاملات آتی سکه

حاتم همایون پور
مدیر معاملات برخط

Top