مدیران شرکت
مهدی علی قنبری 
رئیس هيئت مديره

عیسی نجاری طایفه
نایب رئیس هیئت مدیره

حسن مرسلی نیا
عضو هیئت مدیره
رضا عبدل
عضو هیئت مدیره

http://saderatbourse.com/portals/13/images/modiran/team_pic_fadaee.jpg

سهراب قاسمی
عضو هیئت مدیره


مهدی کباری
مدیرعامل
Top