مدیران شرکت

عیسی نجاری طایفه
 
رئیس هیئت مدیره

رضا عبدل
نایب رئیس هیئت مدیره

http://saderatbourse.com/portals/13/images/modiran/team_pic_fadaee.jpg

سهراب قاسمی
عضو موظف هیئت مدیره


مهدی کباری
مدیرعامل
Top