مدیران شرکت
مهدی علی قنبری 
رئیس هيئت مديره

محمدرضا رضازاده
نایب رئیس هیئت مدیره

اکبر رفیعی
سرپرست
رضا عبدل
عضو هیئت مدیره

http://saderatbourse.com/portals/13/images/modiran/team_pic_fadaee.jpg

--------
-----------------


----------
---------------
Top