شاخص های بورس
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 85,564/1
شاخص صنعت 74,529/5
شاخص50شرکت فعالتر 3,387/6
شاخص آزاد شناور 93,147/2
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,493/3
شاخص قیمت 50 شرکت 175,834
شاخص بازار اول 59,487/8
شاخص بازار دوم 189,023/1
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار
Top