شاخص های بورس
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 79,285/9
شاخص صنعت 66,815/6
شاخص50شرکت فعالتر 3,137/8
شاخص آزاد شناور 87,119/2
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,259/5
شاخص قیمت 50 شرکت 156,094
شاخص بازار اول 56,501/3
شاخص بازار دوم 167,477
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار
Top