شاخص های بورس
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 95,602/6
شاخص صنعت 85,615/2
شاخص50شرکت فعالتر 4,016/9
شاخص آزاد شناور 102,038/5
شاخص 30 شرکت بزرگ 4,263/5
شاخص قیمت 50 شرکت 213,808/7
شاخص بازار اول 67,481/6
شاخص بازار دوم 205,827/6
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار
Top