شاخص های بورس
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 162,148/6
شاخص صنعت 145,363/3
شاخص50شرکت فعالتر 6,955/9
شاخص آزاد شناور 176,576/7
شاخص 30 شرکت بزرگ 7,875/6
شاخص قیمت 50 شرکت 368,430/6
شاخص بازار اول 120,662/3
شاخص بازار دوم 317,216/8
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار
Top