شاخص های بورس
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 77,860
شاخص صنعت 66,674/9
شاخص50شرکت فعالتر 3,068/5
شاخص آزاد شناور 85,221/9
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,137
شاخص قیمت 50 شرکت 159,336/6
شاخص بازار اول 55,196/2
شاخص بازار دوم 166,096/1
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار
Top