شاخص های بورس
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 174,491/1
شاخص صنعت 159,196/3
شاخص50شرکت فعالتر 7,474
شاخص آزاد شناور 186,250/7
شاخص 30 شرکت بزرگ 8,347/9
شاخص قیمت 50 شرکت 400,635/9
شاخص بازار اول 128,761/5
شاخص بازار دوم 346,499/5
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار
Top