شاخص های بورس
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 77,493/9
شاخص صنعت 66,350/5
شاخص50شرکت فعالتر 3,043/7
شاخص آزاد شناور 85,096/3
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,106/5
شاخص قیمت 50 شرکت 157,877/2
شاخص بازار اول 54,594
شاخص بازار دوم 167,228/3
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار
Top