معرفی سوپر مارکت مالی

سوپرمارکت مالی طرحی جدید است که خدمات گسترده مالی را در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. در این رویکرد، از شبکه یا شعب بانک به عنوان محلی برای ارائه انواع خدمات مالی در کنار خدمات رایج پولی استفاده می‌گردد. 

این ایده حرکتی نوین در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود، با این اقدام بانکداری ایران نیز همگام با بانکداری بین­ المللی و جهانی حرکت می‌کند، این اقدام بانک صادرات در اجرایی نمودن طرح سوپرمارکت مالی نشان می‌دهد این بانک درصدد است از رقابت داخلی پا را فراتر نهد و خود را با شرایط جهانی وفق دهد.

Top